Styrmedel för smart mobilitet

K2-forskarna Alexander Paulsson och Claus Hedegaard Sørensen har varit redaktörer för antologin Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, som visar hur komplext det är att styra utvecklingen av smart mobilitet.

– Uppfattningen att smart mobilitet måste styras i rätt riktning för att bidra till samhälleliga hållbarhetsmål har fått stor utbredning. Den här boken tar diskussionen ett steg längre genom att fokusera på hur styrning av smart mobilitet faktiskt ser ut idag och hur det kan se ut i framtiden, förklarar Claus Hedegaard Sørensen, forskningsledare hos K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, och senior forskare vid VTI.

Smart mobilitet kan till exempel vara autonoma eller elektrifierade fordon, bildelning, cykeldelning eller kombinerade mobilitetslösningar. Smart mobilitet antas ofta vara den lösning som gör det möjligt att kombinera mobila samhällen med ett begränsat koldioxidavtryck, eftersom rörligheten förväntas bli elektrifierad, delad och effektiv. Därför uttrycks ibland introduktionen av de smarta mobilitetslösningarna som ett mål i sig.

– Det är tveksamt om ”smart mobilitet” alltid är så smart. Smart mobilitet kan också vara kontraproduktivt om man vill uppnå hållbarhetsmål, minska trängseln eller öka städers attraktionskraft, säger Alexander Paulsson, lektor vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet och forskare hos K2.

Eftersom smart mobilitet också kan få oavsiktliga och oönskade konsekvenser är ambitionen med antologin inte i första hand att diskutera hur man implementerar smart mobilitet på det mest effektiva sättet, utan snarare att diskutera hur smart mobilitet kan styras att för att uppnå breda hållbarhetsmål eller andra samhällsmål.

– Autonoma bilar behöver till exempel inte ta hänsyn till parkeringsbegränsningar eller parkeringsavgifter, eftersom de kan fortsätta cirkulera eller parkera utanför stadens centrum. Vi behöver då använda andra typer av styrmedel, till exempel skatter eller avgifter baserade på körda kilometer, säger Claus Hedegaard Sørensen.

Text: Hanna Holm, K2

Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2:s webbplats Länk till annan webbplats.