Pandemin leder till ny forskning inom transportområdet

Pandemin med covid-19 har gett stora konsekvenser för samhällen över hela världen, inte minst inom transportområdet. På VTI började forskare tidigt fundera på forskningsfrågor kopplat till pandemin och nu har flera projekt startat.

I ett av projekten ska forskare kartlägga och skapa förståelse kring hur människors sätt att använda transporter har förändrats under covid-19, och hur resandet kan komma att förändras efter pandemin. Faktorer som kön, ålder, och andra sociala aspekter kommer att beaktas för att se om pandemin betyder olika för olika grupper av människor. Målet med studien är att bidra med ett första kunskapsunderlag till om hur människor upplever och agerar i förhållande till resande under pandemier.

– Det är värdefull kunskap att ha för att stå bättre rustad vid eventuella framtida pandemier och andra samhällskriser, men det är även en viktig pusselbit i planerandet av framtidens transporter, säger Jonas Ihlström som leder studien vid VTI.

Flera projekt handlar om konsekvenser för kollektivtrafiken. Anna Sjörs Dahlman är forskare på VTI och leder en studie som handlar om pandemins konsekvenser för bussförare i kollektivtrafik.

– Vårt fokus i studien är bussförare och hur pandemin har påverkat deras arbetsliv, arbetsmiljö och den egna hälsan. Men vi kommer också ta reda på beställares och operatörers erfarenheter för att förstå orsakerna bakom det som förarna upplever. Vi kommer bland annat att undersöka ekonomiska konsekvenser och om det finns en samsyn kring risker, åtgärder och konsekvenser mellan de olika aktörerna.

Ett annat projekt som belyser pandemins konsekvenser för kollektivtrafiken är ett projekt som drivs inom ramen för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, i vilket VTI är en av aktörerna. Här handlar det om hur kostnader och intäkter inom kollektivtrafiken utvecklats till följd av covid-19.

– Vi kommer att undersöka hur kostnader och intäkter utvecklats både på kortare och längre sikt och hur det i sin tur påverkar möjligheten att nå de politiska målen för kollektivtrafiken, säger John Hultén, föreståndare för K2.

Forskare från VTI kommer även studera pandemins påverkan på godstransportsystemet.

– Coronakrisen innebär förändringar i flöden på grund av åtgärder som både är självvalda, men även framtvingade. Att beskriva och förklara dessa nya förutsättningar ger oss en unik möjlighet att dra lärdomar av krisen, där vissa beteendeförändringar kan innebära nya möjligheter även ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Jenny Karlsson, forskningsledare vid VTI.

Ett urval av nya forskningsprojekt med koppling till covid-19

Resande under pandemier - hur påverkas människors resande under COVID-19

Pågår: juni 2020 – mars 2021
Finansiär: Trafikverket
Projektledare: Jonas Ihlström, VTI

Covid-19-pandemins konsekvenser för bussförare i lokal och regional kollektivtrafik

Pågår: augusti 2020 – juli 2023
Finansiär: AFA Försäkring
Projektledare: Anna Sjörs Dahlman, VTI

Covid-19 and changed conditions for the financing of public transport

Pågår: juni 2020 – juni 2021
Finansiär: K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Projektledare: John Hultén VTI/K2

Godstransportsystemets förändring under och efter Coronapandemin, Gods-ECO

Pågår: juni 2020 – januari 2023
Finansiär: Trafikverket
Projektledare: Jenny Karlsson, VTI

Coronakrisens effekt på persontrafikresor med fokus på kollektivtrafiken

Pågår: augusti 2020 – mars 2022
Finansiär: Trafikverket
Projektledare: Lisa Svanberg, VTI

The corona diaries: the role of change agents in (re)shaping institutions and policies in times of turbulence

Pågår: juli 2020 – december 2021
Finansiär: K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Projektledare: Claus Hedegaard Sørensen, VTI/K2

Utspridda skolstartstiders effekt på trängsel i kollektivtrafik: Förstudie

Pågår: september 2020 – december 2020
Finansiär: K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Projektledare: Björn Lidestam, VTI