Långsiktigt arbete krävs för ökad cykelhjälmsanvändning

48 % av alla som cyklar i Sverige använder cykelhjälm enligt en undersökning från NTF. Det är betydligt lägre än etappmålet för 2020 mot nollvisionen som var 70%. Resultatet av en cykelhjälmskampanj utvecklad av VTI visar på behovet av att inte enbart fokusera på beteende utan att man också måste arbeta långsiktigt för att förändra människors kunskap, attityder och normer, faktorer som bidrar till en människas beteende.

Regeringskansliet tog 2017 fram en nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik. En av flera åtgärder som lyfts fram i rapporten är ökad användning av cykelhjälm, eftersom den minskar risken för skallskador. Forskare från VTI har undersökt vuxnas attityder till cykelhjälm och därefter utvecklat och utvärderat en kampanj för cykelhjälmsanvändning. Kampanjen riktade sig till vanecyklister i åldern 30–50 år som inte använde cykelhjälm.

– Ett viktigt syfte med studien var att undersöka om kampanjen lyckades påverka målgruppen i rätt riktning. Resultaten visade att så var fallet eftersom målgruppen efter kampanjen kände sig tryggare, klokare och i högre grad än tidigare instämde med påståendet att hjälmen skyddar huvudet, säger Sonja Forward, senior forskare vid VTI.

– En positiv förändring hade också skett med avseende på den subjektiva normen eftersom målgruppen i eftermätningen i högre grad än tidigare trodde att deras partner ansåg att det var viktigt att de använde hjälm.

Resultatet av eftermätningen visade också att det blivit en förskjutning i riktning mot förberedelse och ett ökat användande, vilket var ett av syftena med kampanjen. Synen på innehållet i kampanjen och huvudbudskapet ”Tänk på hjärnan när du cyklar” var också positiv och detta gällde även de som cyklade men aldrig använde hjälm.

– Kom ihåg att en kampanj som ändrar exempelvis attityder men inte beteendet också är en lyckad kampanj. Förändring tar tid och i de flesta fall behöver man följa upp en kampanj. Långsiktighet är A och O då det handlar om beteendeförändring, säger Sonja Forward.

Läs mer i VTI rapporten:

Att påverka vanecyklisternas hjälmanvändning: utveckling och utvärdering av en cykelhjälmskampanj byggd på vetenskaplig grund (2020, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Om studien

Utvecklingen av kampanjen har inspirerats av teorier kring kommunikation, beteendevetenskapliga teorier och mera specifikt på Theory of Planned Behaviour (TPB) och Transtheoretical Model of Change (TTM). Kampanjen bestod av två filmer som utformades med hjälp av en väletablerad PR-byrå. Den ena filmen varade ungefär en minut. Den andra filmen var en stillbildsserie och två av bilderna förmedlade fakta om hur stor andel av olyckorna som skulle kunna reduceras om man använde hjälm samt andelen singelolyckor. Kampanjens huvudbudskap var ”Tänk på hjärnan när du cyklar”.

Resultatet från utvärderingen, vilken genomfördes före och efter kampanjen, visade att en något högre andel visste exakt hur mycket hjälmen reducerade skallskador, även om skillnaden inte var signifikant. Detta innebär att filmerna som presenterade denna information delvis ökat deras kunskap. Målgruppen som i denna studie var de som inte använde cykelhjälm kände sig tryggare, klokare och de instämde också i högre grad än tidigare i påståendet att hjälmen skyddar huvudet.

En något högre andel i eftermätningen hade också för avsikt att använda hjälm framöver även om denna skillnad inte var signifikant.

Forskningsstudien gjordes på uppdrag av Trafikverket.