Sjöfartsverkets avgiftssystem utvärderat

VTI har utvärderat effekterna av Sjöfartsverkets nya modell för farleds- och lotsavgifter som infördes 2018. VTI har även studerat hur känslig godstrafiken i Vänern och Mälaren är för ändringar i Sjöfartsverkets avgifter.

Sjöfartsverket gav 2019 i uppdrag till VTI att analysera effekterna av de strukturella förändringar som gjorts i systemen för farleds- respektive lotsavgifter mellan 2017 och 2018. I synnerhet efterfrågade Sjöfartsverket en analys hur bytet av avgiftssystem har påverkat olika fartygssegment och storleksklasser. VTI har också studerat effekterna av det nya miljöincitamentssystemet. Målsättningen har varit att ta fram ett underlag till Sjöfartsverkets fortsatta arbete med systemet för farleds- och lotsavgifter.

För att studera effekterna av förändringen i avgiftssystemet har VTI jämfört avgiftsuttaget 2018 med ett avgiftsuttag 2017 som räknats upp för att generera samma totala intäktsnivå som 2018.

Sammantaget visar analysen att det finns stora skillnader i hur bytet av avgiftssystem påverkat olika fartygssegment och/eller storleksklasser av fartyg. Även inom segment finns det stora variationer.

Med de uppgifterna som VTI haft till sitt förfogande har det varit svårt att avgöra hur miljöincitamenten har påverkat (och kommer att påverka) utsläppen av CO2, NOx, SOx och PM samt miljökvalitetsmålen.

Läs rapporten:
Utvärdering av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell 2018. En modelljämförelse för perioden 2017 till 2019 (2020, Digitala Vetenskapliga Arkivet)länk till annan webbplats

Avgifter i Vänern och Mälaren

VTI har också haft i uppdrag av Sjöfartsverket att studera hur känslig godstrafiken i Vänern och Mälaren är för avgiftsförändringar, med anledning av de avgiftsförändringar som genomfördes 2018.

Bland annat har VTI analyserat hur stor del av den totala transportkostnaden för anlöp i Vänern och Mälaren som utgörs av Sjöfartsverkets avgifter och hur trafiken i Vänern och Mälaren har förändrats mellan 2016 och 2019. Ytterligare frågor som studerats är om det skett en överflyttning av gods från sjö till landtransporter mot bakgrund av de avgiftsförändringar som gjorts samt hur sammansättningen av godset som transporteras sjövägen ser ut och om det förändrats. Förändringar av transportkostnader för landtransporter kontra sjötransporter har också analyserats.

Läs rapporten:
Sjötrafik i Vänern och Mälaren. Transportkostnader, avgifter och transportmönster (2020, Digitala Vetenskapliga Arkivet)länk till annan webbplats

Kontakt