Prioritering krävs vid klimatanpassningar av infrastrukturen

Effekterna av klimatförändringar medför en ökad risk för bland annat översvämningar, stormar och skred. Det kommer orsaka skador på infrastrukturen vilket innebär stora kostnader för samhället. Samhället behöver därför rusta för de konsekvenser som klimatförändringarna för med sig.

Forskare från VTI har i en ny studie på uppdrag av Trafikverket tagit fram grunden för en metodik till stöd för Trafikverkets planering av åtgärder för klimatanpassning av väg- och järnvägsinfrastruktur.

– Det är inte möjligt att anpassa hela infrastrukturen till extrema händelser och framtidens klimat. Därför är det viktigt att ha en metod för vilka åtgärder som bör prioriteras, säger Yvonne Andersson-Sköld professor inom miljö vid VTI.

I studien har forskarna fokuserat på effektsamband för identifiering, bedömning och prioritering av åtgärder för klimatanpassning av vägar och järnvägar. Effekten av klimatförändringarna beaktas på kort sikt, medellång sikt (år 2040) och på lång sikt (år 2100).

Världens klimat håller på att förändras. Enligt NASA har de fem senaste åren varit de varmaste sedan mätningarna startade för 140 år sedan. I takt med en ökad medeltemperatur blir det allt vanligare med extremväder med kraftigare värmeböljor, stormar, kraftigare nederbörd och åska. Kraftigare nederbörd leder till ökad risk för höga vattenflöden vilket i sin tur leder till ökad risk för skred och ras som kan skada väg- och järnvägsinfrastruktur.

– Det krävs att åtgärder vidtas för att minska risken för och effekten av klimatrelaterade konsekvenser. Det kan handla om allt från ökad beredskap om en klimatrelaterad konsekvens inträffar till förebyggande åtgärder i form av till exempel förbättrat underhåll, ökad avvattningskapacitet och släntstabiliserande åtgärder.

Läs mer i rapporten:
Metod och effektsamband för identifiering, bedömning och prioritering av åtgärder för klimatanpassning av vägar och järnvägar: en förstudie (2019, Digitala Vetenskapliga Akrivet)länk till annan webbplats