Professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, utlyser en anställning som professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter med placering i Lund. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2021.

I anställningen ingår samverkan med Institutionen för teknik och samhälle vid LTH, Lunds universitet. Anställningen, som planeras att tillsättas under 2021, är en strategisk satsning för att utveckla verksamheten vid VTI:s kontor i Lund.

VTI är en uppdragsmyndighet med cirka 220 anställda och en årlig omsättning på omkring 280 miljoner kronor. VTI:s vetenskapliga personal omfattar idag bland annat fem professorer, ett tjugotal docenter, hundra forskare och ett fyrtiotal doktorander. Forskningen bedrivs huvudsakligen i externfinansierade projekt inom såväl samhällsvetenskapliga som tekniska och naturvetenskapliga områden.

Ämnesområde

Anställningen ska ha en bred inriktning mot nationalekonomiska analyser av transporter och transportsystem. Den ska ha sin bas i mikroekonomisk teori och huvudsakligen vara inriktad mot kvantitativa analyser. I området ingår analyser av ekonomisk effektivitet och samhällsekonomiska kostnader och nyttor av investeringar och andra åtgärder i transportsektorn. Andra områden som kan vara aktuella är incitament och andra mekanismer för att stärka transporternas samhällsekonomiska effektivitet. Ytterligare områden kan vara finansiering, former för organisering av offentlig och privat verksamhet samt analyser av konkurrens-, upphandlings- och beslutsprocesser i transportsektorn ur ett nationalekonomiskt perspektiv.

Anställningen kan innebära samarbeten med forskare i exempelvis företagsekonomi, statsvetenskap, kulturgeografi, sociologi eller psykologi.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen som professor förväntas

 • stimulera, leda och genomföra forskning, utveckling och utredning av hög kvalité i syfte att höja vetenskaplig kunskap och kompetens inom anställningens område
 • initiera, bereda och söka externfinansiering för forskningsprojekt i samarbete med kollegor, universitet, näringsliv och myndigheter samt organisationer
 • handleda doktorander samt bygga upp och leda en forskargrupp
 • sprida forskningsresultat till breda grupper av intressenter samt utveckla och fördjupa VTI:s nationella och internationella samarbeten inom området
 • ge vetenskapliga underlag och råd till regeringen, myndigheter och andra relevanta avnämare.

En icke svenskspråkig innehavare av anställningen förväntas att inom tre år förvärva tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna kommunicera med aktörer i VTI:s omvärld samt även i övrigt ta på sig de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor vid VTI är den som har vetenskaplig skicklighet, se vidare förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning av professor gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning: Den vetenskapliga skickligheten ska vara sådan att den sökande har:

 • En självständig vetenskaplig produktion inom ämnesområdet som överstiger vad som krävs för docentkompetens både kvalitativt och kvantitativt.
 • Vetenskapliga publikationer som är av hög kvalitet och betydande omfattning, visar aktualitet och har publicerats i ansedda internationella tidskrifter eller andra publikationsformer som är aktuella inom ämnesområdet.
 • Nationell och internationell erkännelse inom ämnesområdet, t.ex. uppvisad genom inbjudna föredrag, gransknings- och opponentuppdrag av betydande omfattning.
 • Förmåga till vetenskapligt ledarskap, vilket innefattar initiering, uppbyggnad och ledning av forskargrupp och forskningsverksamhet, etablering av forskningssamarbeten inom eller utanför den egna forskningsorganisationen liksom betydelsefulla insatser för ämnesområdets vetenskapliga utveckling.
 • Förmåga att bygga upp egen forskningsverksamhet av egna forskningsanslag erhållna i nationell eller internationell konkurrens från forskningsråd, stiftelser, näringsliv etc.
 • Förmåga till samverkan inom ämnesområdet och med det omgivande samhället, genom den egna vetenskapliga verksamheten.

Utöver vetenskaplig skicklighet gäller som bedömningsgrunder, i förhållande till anställningens inriktning och innehåll, även:

 • Forskningsplanens kvalitet och relevans, och som omfattar internationella samarbeten och nydanande bidrag till strategisk utveckling inom ämnesområdet.
 • Graden av skicklighet att bedriva tillämpad forskning, som resulterar i vetenskapligt underlag och råd till regering, myndigheter och andra relevanta avnämare.
 • Graden av skicklighet i att samarbeta, utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor samt jämställdhet.
 • Pedagogisk förmåga: Kunskap, förhållningssätt och erfarenhet av handledning. Den sökande ska normalt ha varit de facto huvudhandledare för minst en doktorand till doktorsexamen och genomgått högskolepedagogisk handledarutbildning. Pedagogiska aktiviteter riktade mot näringsliv, myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av avdelningschef Mattias Haraldsson, 08-555 770 27. Information gällande lön och anställningsvillkor lämnas av HR-chef Christina Carlson, 013-20 42 20 eller fackliga representanter Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel på +46 13-20 40 00.

Notera att ansökan blir ett offentligt dokument.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Anvisningar för ansökan

Märk din ansökan ”Professor nationalekonomi, dnr 2021/0217-3.1” och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post.

Ansökningar som skickas per post ska lämnas in i fyra identiska exemplar.

Ansökan ska innehålla:

 • CV enligt följande mall: CV-mall , 137 kB.
 • Andra dokument du vill åberopa i din ansökan

E-postadress: vti@vti.se

Sista ansökningsdag är 31 augusti 2021.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad: