Cykelförmåga under alkoholpåverkan

Man som cyklar inne i en stad en sen kväll.
Foto: Katja Kircher/VTI

Vi söker deltagare till en studie i Falun om hur cykelförmågan påverkas av alkohol. Försöket tar 4–5 timmar och sker på en testbana vid Lugnet under dagtid 9–13 maj.

Trots att alkoholpåverkan ökar risken att dödas eller skadas som cyklist saknas idag kunskap om hur alkohol påverkar cykelförmågan. Syftet med denna studie är därför att mäta cyklisters stabilitet, kognitiva förmåga, subjektiva alkoholpåverkan och självskattad cykelförmåga vid stigande alkoholkoncentration i blodet. Vi kommer även att mäta cyklisters spänningssökande och intention att cykla alkoholpåverkade i verklig trafik. Målet är att utifrån resultaten skapa en större förståelse för hur cykelolyckor, som beror på alkoholpåverkan, i framtiden ska kunna undvikas.

Krav för att delta

Du som deltar ska:

  • vara född 1987–2001.
  • vara bosatt i Falu/Borlänge området.
  • kunna cykla och kunna hantera alkohol. Detta innebär att du bör dricka alkohol ibland – men inte alltför ofta eller alltför mycket.

Dessutom:

  • får du inte vara gravid eller ha någon sjukdom som gör det farligt eller olämpligt att dricka alkohol och/eller att cykla.
  • Slutligen måste du ha någon person som kan hämta dig när försöket är slut (när du är berusad) och tar hand om dig tills du är nykter (vilket kan ta upp till 10 timmar).

Forskningshuvudman för projektet är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet.

Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Hela försöket är planerad att ta cirka 4–5 timmar och du kommer hela tiden att ha minst en försöksledare i närheten.

Tilldelas grupp

Du kommer att slumpas in i en experimentgrupp (som kommer att dricka alkohol i form av vodka och ingefärstonic) och en kontrollgrupp (som enbart kommer att dricka alkoholfri dryck i form av ingefärstonic). Vilken grupp du ingår i kommer du att få veta först när du avslutat ditt deltagande.

Cykla på testbana

Du kommer sedan upprepade gånger att cykla på en instrumenterad cykel på en testbana som vi byggt upp på en avlyst parkering uppe vid Lugnet. Varje cykling tar ca. 10 minuter.

Alla forskningspersoner börjar nyktra och deltagarna i experimentgruppen kommer sedan att dricka alkohol för att allteftersom öka sin alkoholhalt i blodet. Målet är att de har ungefär följande promillehalt vid de olika cyklingarna: 0.00, 0.30, 0.75, 1.0, 1.0 promille. Deltagarna i kontrollgruppen kommer i stället att dricka en alkoholfri dryck. I samband med att du dricker alkohol/alkoholfri dryck kommer du även erbjudas snacks i form av chips, ostbågar och frukt.

Enkäter och tester

Före det första cykelpasset kommer du få besvara en kortare enkät. Efter varje cykling kommer du få göra ett test som mäter din reaktionstid samt ett som mäter din kognitiva förmåga. Du kommer även att få skatta din subjektiva alkoholpåverkan och din upplevda cykelförmåga. Efter att samtliga cyklingar slutförts kommer du få besvara ytterligare en enkät. Du kommer att vid upprepade tillfällen få blåsa i en alkoholmätare som mäter alkoholkoncentrationen i din utandningsluft. På cykeln kommer dessutom finnas utrustning som mäter din stabilitet när du cyklar.

När försöket är över

Om du ingår i experimentgruppen kommer du fortfarande att vara alkoholpåverkad när försöket är klart. Du kommer därför få stanna på plats tills vi ser att alkoholkoncentrationen i din utandningsluft börjat avta och att du inte mår oväntat dåligt. Därefter har vi som krav att du hämtas av en person som tar hand om dig tills du är nykter (kan ta upp till 10 timmar).

Om du ingår i kontrollgruppen kommer du under hela försöket att vara nykter. Du kommer då få meddela personen som är redo att ta hand om dig att du ingått i kontrollgruppen och inte behöver bli omhändertagen. Därefter kan du lämna platsen.

Under försöket kommer du som ingår i experimentgruppen att cykla alkoholpåverkad. Om du ingår i kontrollgruppen kommer du i stället att cykla nykter. Vilken av grupperna du ingår i kommer du att få veta först när du avslutat ditt deltaganande.

Olycksrisk

Cyklingen sker på en testbana som är uppbyggd på en avlyst parkeringsplats uppe vid Lugnet. Det kommer hela tiden finnas minst en försöksledare i din närhet och om vi anser att det inte är lämpligt att du fortsätter att cykla så kommer vi att avbryta försöket i förtid.

Ändå finns det en risk att du cyklar omkull. Eftersom du bara kommer att cykla i låga hastigheter och dessutom ha hjälm, och andra skydd bedömer vi att risken att du skadar dig är liten. Skulle en olycka trots allt ske så vidtar vi nödvändiga åtgärder för att begränsa skadan, såsom att tillkalla ambulans.

Efterverkningar

Om du ingår i experimentgruppen kommer du att dricka alkohol i en mängd som kan göra att du känner illamående. Vi ökar alkoholmängden efterhand, så att vi har möjlighet att avbryta om du börjar känna dig dålig. Ändå är det sannolikt att du kommer att känna efterverkningar i form av illamående, huvudvärk och annat som tillhör bakfylla. Du kommer att vara alkoholpåverkad när du lämnar oss i sällskap av personen som hämtar dig. Det kommer att ta upp till 10 timmar innan du är helt nykter igen.

Du är försäkrad genom VTI:s försökspersonförsäkring hos Kammarkollegiet så länge du är på försöksplatsen.

Arvodet är 1000 kr före skatt för deltagarna i experimentgruppen och 750 kr före skatt för deltagarna i kontrollgruppen. Vilken av grupperna du ingår i kommer du att få veta först när du avslutat ditt deltagande. Beloppet inkluderar möjliga kostnader som uppstår för dig för att ta dig till och från försöksplatsen.

Utbetalningen sker till ditt konto i samband med löneutbetalningen antingen samma eller nästkommande månad som experimentet utförs. För att kunna få pengarna registrerar du ditt konto hos oss enligt separata instruktioner. Alternativt får du en utbetalningsavi.

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig.

VTI:s hantering

Inom ramen för studien kommer vi att samla in och registrera information om dig. Vi kommer dels att samla in personuppgifter såsom ålder, kön och namn, adress, e-mailadress, telefonnummer och personnummer (för arvodesutbetalning), dels data från de mätningar vi gör under försöket. Uppgifter så som namn, adress, e-mailadress, telefonnummer och personnummer kommer att lagras separat från övriga uppgifter och raderas så snart studien är slutförd. Information om kön, ålder och mätdata kommer att lagras hos VTI för bearbetning av personal som ingår i projektet (till exempel forskare och forskningsassistenter).

Resultaten kan komma att publiceras i vetenskapliga arbeten och i massmedia. Detta sker på ett sätt så att du inte kan identifieras som individ. Det är dock troligt att vi vill visa några bilder eller korta filmer från försöket på konferenser, seminarier eller liknande tillställningar. I samtyckesblanketten kan du välja om du tillåter detta för material där du kan identifieras.

Den rättsliga grunden till att VTI behandlar personuppgifterna är att det finns ett allmänt intresse för att VTI ska bedriva forskning. Under förutsättning att VTI inte är skyldig enligt lag, så kommer uppgifterna inte att lämnas ut till någon utanför organisationen. Information som ska behållas enligt arkivlagen (1990:782) eller andra tvingade bestämmelser gallras i den mån som följer av gällande rätt. Övrig information där dina personuppgifter kan förekomma gallras i enlighet med VTI:s gallringsrutiner.

Dina rättigheter

Ansvarig för dina personuppgifter är VTI. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen.

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektledare Henriette Wallén Warner, VTI, 581 95 Linköping, tel. 070-9430119, henriette.wallen.warner@vti.se.

Dataskyddsombud på VTI är Cecilia Nilsson som nås på dataskyddsombud@vti.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
Mer information om hur VTI behandlar personuppgifter och vilka rättigheter som du har i detta sammanhang finns på VTI:s webbplats (www.vti.se Länk till annan webbplats.).

Resultaten från studien kommer huvudsakligen att skickas till vetenskapliga tidskrifter för publicering, samt presenteras på konferenser och seminarier. En kortare populärvetenskaplig text kommer även att publiceras på VTI:s webbplats (www.vti.se Länk till annan webbplats.) där den kan laddas ner gratis.

Det är sannolikt att massmedia kommer att intressera sig för studiens resultat. Alla resultat kommer dock att redovisas på gruppnivå, vilket betyder att det inte går att härleda resultat till enskilda individer. Det betyder också att vi inte kommer att ta fram individbaserade resultat, så det är inte möjligt för dig att få ut resultat som rör just dig.

Att delta är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för projektet (se nedan).

Anmäl intresse till studien

Kontakt

Henriette Wallén Warner
Mobil: 070-943 10 19
E-post: henriette.wallen.warner@vti.se

Postadress:

VTI
Att: Henriette Wallén Warner
581 95 Linköping

Senast uppdaterad: