Uppföljning av miljökonsekvenser av svenska väg- och järnvägsprojekt

Uppföljning av miljökonsekvenser har blivit allt vanligare sedan 1995. Det ständigt pågående utvecklingsarbetet med uppföljning av miljökonsekvenser vid Vägverket och Banverket visar många positiva resultat. Bland annat har flera genomgripande uppföljningsprogram tagits fram för några vägobjekt, även om enstaka uppföljningsformuleringar i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och arbetsplaner/järnvägsplaner fortfarande dominerar.

VTI har studerat cirka 70 uppföljningsarbeten, producerade under 1990-talet, huvudsakligen från 1996 och framåt. Materialet har eftersökts vid Vägverkets regionkontor Sydöst, Väst och Mitt samt inom hela Banverket.
Några av de viktigare slutsatserna är att
- det sedan 1995 har blivit vanligare med uppföljningsformuleringar
- uppföljning inte självklart omfattar såväl byggskede som tiden efter färdigställande
- uppgifter om före-data är ovanliga,
- de vanligaste uppföljningsparametrarna är vatten, buller, djur och landskapsbild
- mätmetoder sällan anges
- kompetenskrav sällan anges
- fastställda statistiska krav sällan anges
- syftet med uppföljningen sällan anges
- kommunikation med olika aktörsgrupper såsom allmänhet är en ovanlighet.

Det material som insamlats kommer att kunna användas som en utgångspunkt i såväl upprättande av en handbok för uppföljning i samband med MKB, som vid utvecklandet av ett informationssystem om uppföljning.

Nyckelord

 • Miljö
 • ,
 • Environmental impact assessment study
 • ,
 • Evaluation (assessment)
 • ,
 • Road construction
 • ,
 • Railway track
 • ,
 • Method
 • ,
 • Follow up study
 • ,
 • Landscape
 • ,
 • Water
 • ,
 • Djur
 • ,
 • Sweden
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Miljö
 • Publicerad: 2002-09-15
 • VTI-kod: N50-2002

VTI notat 50-2002 (15 sidor + 2 bilagor à 29 sidor, 586 kB, skriven på svenska)

Pris tryckt version:

100 SEK

Köp tryckt version

Författare