Systemfel i transportsektorn

VTI rapport 794 innehåller två separata delrapporter. Den första delrapporten har skrivits för Finanspolitiska rådet och identifierar tre grundläggande systemfel i svensk transportsektor.

1. Priset för att använda infrastruktur är alltför lågt.
2. Ett betydande antal stora investeringar i infrastruktur är samhällsekonomiskt olönsamma.
3. Resursanvändning för drift och underhåll samt investeringar i vägar och järnvägar följs inte upp på projektnivå.
Samtliga systemfel ligger i gränslandet mellan politik och förvaltning och innebär inte att några konstitutionella eller i övrigt lagliga överträdelser görs. Däremot strider systemfelen mot de övergripande mål som riksdagen ställt upp för trafikpolitiken.

I rapporten ges fyra förslag till policyåtgärder.
1. Flytta ansvaret för att utarbeta instruktioner för de samhällsekonomiska kalkylerna till en central myndighet eller till finansdepartementet.
2. Inför extern kvalitetskontroll av alla projekt som kostar mer än en miljard kronor, innan det ges starttillstånd.
3. Offentliggör resultaten av samhällsekonomiska kalkyler och beräkningar som görs av samhällets kostnader för att använda infrastrukturen, så långt det är möjligt. Detta ökar genomlysningen av de politiskt fattade besluten.
4. Ge varje myndighet i uppdrag att i sin årsredovisning redovisa hur många upphandlingskontrakt som tecknats under det gångna året, hur många kontrakt som avslutats och i vilken utsträckning kostnaderna överskridit de kostnader som fastställdes i det ursprungliga avtalet med entreprenören.

Den andra delrapporten handlar om tänkbara förklaringar till varför det genomförs många samhällsekonomiskt olönsamma infrastrukturprojekt och ingår i en antologi som publicerats av Expertgruppen för offentlig ekonomi. En förklaring behandlar infrastrukturen som kollektiv nyttighet och de konsekvenser detta kan ha för beslutsfattandet. En andra förklaring har kopplingar till ansvarsfördelningen mellan lokal, regional och nationell nivå i den svenska förvaltningen. En tredje typ av förklaring utvecklas inom ramen för det som kommit att kallas politisk ekonomi. Där behandlas bland annat de mekanismer som ligger bakom beslutsfattarnas position i samhället, exempelvis sannolikheten för att bli vald eller omvald, och de konsekvenser detta kan ha för de beslut som fattas.
Nyckelord

 • Transportekonomi
 • ,
 • Transport infrastructure
 • ,
 • Cost benefit analysis
 • ,
 • Investment
 • ,
 • Decision process
 • ,
 • Policy
 • ,
 • Government (national)
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Transportekonomi
 • Publicerad: 2013-12-05
 • VTI-kod: R794

VTI rapport 794, 46 sidor

Pris tryckt version:

100 SEK

Köp tryckt version

Författare