Statistik över cyklisters olyckor. Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling.

Under åren 2007−2012 har 153 cyklister omkommit i Sverige, majoriteten av dessa i krock med motorfordon. De viktigaste insatserna för att minska antalet omkomna är att arbeta för en ökad hjälmanvändning och förhindra kollisioner genom separering av cykeltrafiken, säkra cykelöverfarter, nödbroms och/eller utvändig krockkudde på bilarna samt varningssystem i lastbilar.

I VTI rapport 801 konstateras att under samma period har fler än 44 000 cyklister skadat sig så illa i trafiken att de uppsökt akut sjukvård. Det ska poängteras att det redovisade antalet skadade cyklister ska ses som ett minimum då det inte finns uppgifter från alla sjukhus och vårdcentraler.

Ungefär 90 procent av alla cykelolyckor där cyklister får en allvarlig skada sker i tätort, främst under morgon och eftermiddag då flest cyklar. Åtta av tio cyklister som skadats allvarligt har gjort det i en singelolycka, lite drygt var tionde i en kollision med motorfordon. De vanligaste orsakerna till singelolyckorna kan relateras till drift och underhåll.

Utifrån de orsaker som ligger bakom cykelolyckorna, är en förbättrad halkbekämpning och vinterdäck till cykeln de åtgärder som har störst potential att minska de allvarligt skadade cyklisterna, liksom användning av cykelhjälm och skyddsjacka/-byxor. Andra viktiga åtgärder är borttagande av löst grus, bra barmarksunderhåll och justering av kantstenar, följt av separerade cykelbanor, säkra cykelöverfarter och att ta bort fasta föremål på och i anslutning av cykelvägen. Många allvarliga skador skulle också kunna undvikas genom att utrusta cyklar med ABS-bromsar eller liknande, stabilisera cykeln vid låga farter och vid av-/påstigning, ha fungerande belysning och reflexer och utföra cykelbesiktningar för att åtgärda brister på cykeln innan de leder till en olycka.

Analyserna som presenteras i den här rapporten bygger på de data som akutsjukhusen lagt in i STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition) kompletterat med information ur Trafikverkets djupstudier gällande omkomna cyklister under samma period. Arbetet har utförts på uppdrag av Trafikverket med syfte att sammanställa fakta kring cykelolyckor, med målet att identifiera möjliga åtgärder för att minska antalet allvarligt skadade cyklister. Faktaunderlaget har använts i arbetet med att ta fram en gemensam strategi för säkrare cykling. Förutom VTI har Transportstyrelsen, Malmö stad, Stockholms stad, Eskilstuna kommun, Huddinge kommun, Linköpings kommun, Cykelfrämjandet, Cycleurope Sverige AB, NTF, Svensk Cykling och Folksam deltagit i arbetsgruppen för strategin, under ledning av Trafikverket.

Nyckelord

 • Trafiksäkerhet
 • ,
 • Cyclist
 • ,
 • Cycling
 • ,
 • Olyckstal
 • ,
 • Fatality
 • ,
 • Injury
 • ,
 • Statistics
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Trafiksäkerhet
 • Publicerad: 2014-01-07
 • VTI-kod: R801

VTI rapport 801, 58 sidor exklusive tre bilagor, skriven på svenska med en sammanfattning på engelska.

Pris tryckt version:

160 SEK

Köp tryckt version

Författare