Skadade fotgängare – kostnad för fotgängarskador jämfört med vinterväghållningskostnader

Fotgängarna är den trafikantkategori som vid is/snöväglag drabbas av flest skador som kräver sjukvård. I en VTI-studie visar forskarna att på is/snöväglag är skadadekostnaden för fotgängare betydligt mycket högre än kostnaden för vinterväghållningen. Cirka 85 procent av de skadade fotgängarna i trafikmiljö skadas dessutom i tätort. Detta gör att Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill få bättre kännedom om dessa skador.

Syftet med projektet var att analysera betydelsen av väghållare. Är det avgörande för skadeutfallet om det är kommunen självt eller fastighetsägare som sköter vinterväghållningen? SKL vill också veta vad fotgängarskadorna kostar och sätta detta i relation till kostnaden för vinterväghållningen.

Skadade fotgängare från STRADA-sjukvårdsklienten under perioden 2003-07-01–2010-06-30 har utgjort underlag för analyserna. Ofta har endast länen Kalmar, Skåne, Värmland, Västmanland, Västernorrland och Jämtland ingått i analysen, eftersom sjukhusen där registrerat under hela perioden. Alla skadade uppsöker dock inte sjukhus utan söker sig till annan sjukvård. Ju större avståndet är till sjukhuset desto troligare är det att man uppsöker annan sjukvård, det vill säga det blir en underskattning av de skadade.

Vinterväghållningskostnad har erhållits för vintrarna under kalenderåren 2005 och 2007. Kostnaderna avser kommunens totala vinterväghållningskostnader. När fastighetsägare vinterväghåller gångytor motsvarar kommunens kostnader främst vinterväghållning av gator, det vill säga fordonsytor. Där kommunen varit väghållare även på gångytor är kostnaden för att vinterväghålla dessa ytor endast en del av de totala kostnaderna. Detta innebär att de väghållarkostnader som används är en överskattning av kostnaden.

Det har inte gått att utifrån detta dataunderlag avgöra om det finns någon skillnad i antal skadade fotgängare beroende på om det är kommun eller fastighetsägare som vinterväghåller.

Det har däremot gått att visa att på is/snöväglag är skadadekostnaden för fotgängare betydligt mycket högre än kostnaden för vinterväghållningen. Jämfört med den totala vinterväghållningskostnaden i kommuner där kommunen vinterväghåller gångytor är skadekostnaden minst två gånger större.

Det innebär att samhällsekonomiskt vore det lönsamt med större satsningar på vinterväghållning för fotgängare.

Nyckelord

 • Trafiksäkerhet
 • ,
 • Drift och underhåll
 • ,
 • Pedestrian
 • ,
 • Injury
 • ,
 • Cost benefit analysis
 • ,
 • Winter maintenance
 • ,
 • Icy road
 • ,
 • Snow
 • ,
 • Winter
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Trafiksäkerhet, Drift och underhåll
 • Publicerad: 2012-01-10
 • VTI-kod: R735

VTI rapport 735 reviderad utgåva 2012-10-22 (26 sidor, 7 bilagor à 28 sidor, skriven på svenska med en engelsk sammanfattning)

Pris tryckt version:

160 SEK

Köp tryckt version

Författare