Polisens attityder till trafikövervakning. En jämförelse mellan år 1999 och år 2007

Denna rapport redovisar resultaten från två enkätstudier som syftar till att öka vår kunskap om polisens attityder och inställning till trafiksäkerhetsarbetet samt hur dessa attityder förändrats över tid. Under 1990-talet genomgick polisväsendet en rad olika organisationsförändringar vilket fick en direkt effekt på trafikövervakningen i landet. En närpolisorganisation inrättades som skulle ta över delar av trafikövervakningen samtidigt som man halverade antalet trafikpoliser. Ambitionen med den nya närpolisorganisationen var till att börja med god, men snart riktades kritik mot verksamheten eftersom den ansågs vara bristfällig. En anledning till detta är säkerligen att verksamheten byggdes ut samtidigt som betydande nedskärningar inom polisen genomfördes. Under senare år har polisen satsat på att förbättra arbetet med trafikövervakningen. En nationell strategi för trafiksäkerhetsarbetet med medföljande handlingsplaner har upprättats, all uniformerad polis i yttre tjänst skall övervaka, kontrollera och rapportera trafikförseelser och polisen har fått utökade ekonomiska resurser till sitt förfogande (Prop. 2006/7:1).

År 1999, i efterdyningarna av den stora förändringsprocess som skett inom polisen, genomfördes vår första enkätstudie där 729 slumpmässigt utvalda poliser fick svara på frågor angående en rad olika områden. Dessa områden var till exempel hur meningsfullt man upplevde att trafiksäkerhetsarbetet var, kommunikation mellan beslutsfattare inom polisen och berörd personal, styrning och inflytande, synen på rättsliga följder, effekten av övervakning och den rättsliga prövningen. Frågorna som ingick i enkäten togs fram med hjälp av djupintervjuer med poliser som på olika sätt var involverade i trafikövervakning. År 2007 genomfördes vår andra studie där en likartad enkät sändes ut till en ny grupp bestående av 1 022 slumpmässigt utvalda poliser.

Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga enskilda polisers attityder till trafikövervakning samt analysera om det skett någon förändring i deras inställning från det första mättillfället till det andra. En hypotes är att så kan vara fallet då en ökad satsning på trafiksäkerhetsarbetet skett under de senaste åren. Viktiga delsyften med studien är att undersöka följande områden:
• Eventuellt samband mellan polisernas attityder till trafikövervakningen och hur många trafikkontroller poliserna uppger att de utför
• Kopplingen mellan hur meningsfullt poliserna anser trafiksäkerhetsarbetet är med deras syn på styrningen och inflytandet över verksamheten
• Kvinnliga och manliga polisers attityder till trafikövervakningen.

De viktigaste resultaten av studien kan sammanfattas enligt följande:
• Poliserna upplever år 2007 att arbetet med trafiksäkerhet är mera meningsfullt än tidigare. Exempelvis har andelen som starkt håller med om att det känns meningsfullt att arbeta med trafikövervakning ökat från 46 procent år 1999 till 65 procent år 2007. Sammanfattningsvis kan man säga att grundinställningen till trafikövervakningen blivit mera positiv bland poliserna.
• Kommunikationen mellan ledning och polistjänstemän har förbättrats något från första mätningen till den andra mätningen. År 2007 är det 26 procent som anser att den är dålig jämfört med 30 procent år 1999.
• Attityderna till inflytande och styrningen inom organisationen har blivit mera positiva från 1999 till 2007, även om några attityder är oförändrade. Vad som dock är utmärkande är att en stor andel (54 %) anser att de flesta beslut fattades över deras huvuden samt att 61 procent anser att beslutfattarna styrs av andra mått på effektivitet än vad ”fotfolket” inom polisen skulle vilja. När en uppdelning görs på antal år i tjänst visar resultaten att de som år 2007 arbetat som polis i
11–20 år är missnöjdare med inflytandet inom organisationen jämfört med andra. Antalet alkoholtester som skall utföras per år kan ses som ett mått på styrning och här är inställningen oförändrad. År 1999 är det 43 procent som instämde starkt med att detta mått styr deras arbete alldeles för mycket och år 2007 är det 45 procent. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att antalet tester som skall utföras ökat betydligt sedan 1999. År 2007 tillkom ytterligare en fråga om de kvantitativa måtten där 41 procent instämde starkt med att trafikövervakningen handlar mer om att ”räkna pinnar” än att få ned antalet olyckor i trafiken.
• Den nationella handlingsplanen för år 2007 behandlas i enkäten och resultaten visar att de flesta poliser varken tycker den underlättar eller försvårar arbetet, det vill säga att en majoritet är neutralt inställda. Ett resultat som är föga förvånande då handlingsplanen relativt nyligen introducerades i organisationen.
• Polisernas inställning till den egna rapporteringen av olyckor har inte förändrats något nämnvärt. Fortfarande anser cirka 19 procent att rapporteringen är alldeles för komplicerad och cirka 35 procent menar att den är alldeles för tidsödande. Däremot är förståelsen för att viss statistik skall redovisas något större år 2007 jämfört med 1999, men trots det menar 47 procent att de inte riktigt kan förstå varför redovisningen ska ske.
• Attityderna till automatisk kameraövervakning har kraftigt förbättrats från 18 procent år 1999 till 48 procent år 2007. Trots denna ökning är det fortfarande en väl synlig polis som förespråkas då 76 procent av alla poliser år 2007 anser att detta är det effektivaste medlet för att förbättra trafiksäkerheten.
• Det är uppenbart att många poliser anser att problemet med ett ”asocialt” klientel inom trafiken, det vill säga personer som överhuvudtaget inte följer samhällets normer och regler, är ett stort problem. Även om inställningen förbättrats från 1999 till 2007 håller fortfarande 65 procent respektive 67 procent med om att trafikbrott utfört av ett ”asocialt” klientel är ett stort problem samt att samhället står maktlöst inför upprepade trafikbrott utförda av detta klientel.
• Behovet att stärka övervakningen av yrkestrafiken upplevs som större 2007 jämfört med 1999. År 2007 håller hela 65 procent starkt med på påståendet om att övervakningen av tung trafik bör förstärkas medan motsvarande andel då det gäller övrig yrkestrafik är 67 procent.
• I enkäten ingår påståenden om hur polisen uppfattar allmänhetens syn på regelefterlevnad. Enligt polisen har attityden till hastighetsbrott blivit mera negativ jämfört med tidigare. Trots det är det fortfarande en relativt hög andel, 39 procent, som tror att den upplevs som obetydlig. Detta kan jämföras med attityden till alkohol och bilkörning där endast 2 procent svarar att förseelsen är obetydlig, en andel som dessutom är oförändrad. Enligt polisen är det färre som protesterar då de blir stoppade av en polis och år 2007 kräver färre att polisen skall ”se mellan fingrarna”. Under 2006 sänktes toleransnivån för hastighetsöverträdelser samtidigt som böterna för trafikbrott höjdes markant. Resultaten från enkäten visar att poliserna är neutrala till om dessa åtgärder kommer att påverka allmänhetens acceptans av trafiksäkerhetsarbetet eller inte, vilket kan tolkas som att de ännu inte tagit ställning till frågan.
• Ytterligare ett påstående som enbart ställdes i undersökningen från år 2007 är om poliserna anser att allmänheten är medveten om möjligheten att få betänketid gällande godkännande av ordningsbot. Här är det intressant att notera att hela 55 procent av poliserna inte tror att allmänheten har kännedom om betänketiden, medan enbart 9 procent tror att så är fallet.
• I enkäten ingick även frågor om hur många trafikkontroller som utförts under den senaste månaden. Resultaten visar att man år 2007 genomför fler kontroller jämfört med tidigare. År 2007 är det endast 6 procent som utför trafikkontroller mindre än en gång i månaden, vilket kan jämföras med 30 procent år 1999. Ytterligare analyser visar att det finns ett positivt samband mellan hur många kontroller man utför och inställningen till själva trafiksäkerhetsarbetet. Detta innebär att de som anser att arbetet är meningsfullt också genomför fler kontroller.

Nyckelord

 • Trafiksäkerhet
 • ,
 • Enforcement (law)
 • ,
 • Police
 • ,
 • Attityder
 • ,
 • Speed limit
 • ,
 • Drunken driving
 • ,
 • Offence
 • ,
 • Penalty
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Trafiksäkerhet
 • Publicerad: 2008-06-11
 • VTI-kod: R616

VTI rapport 616 (87 sidor, 1 028 kB, skriven på svenska med en engelsk sammanfattning

Pris tryckt version:

160 SEK

Köp tryckt version

Författare