Mätning och beräkning av buller och vibrationer från tågtrafik inom TVANE-projektet

Denna rapport dokumenterar de beräkningar och mätningar av både buller och vibrationer som genomförts inom det så kallade TVANE-projektet. Dessa data har sedan legat till grund för de analyser som genomförts i andra delar av projektet.

Totalt genomfördes mer än 30 vibrations- och bullermätningar inom projektet, och
beräkningarna omfattade ca 1 800 beräkningspunkter fördelade på sju olika områden. Dessutom redovisas beräkningar av vibrationsnivåer och analyser av spridning i
maximal bullernivå.

Den viktigaste slutsatsen från rapporten är, utöver redovisning av använda mätmetoder och resultat, att det inte är meningsfullt att bara ta hänsyn till markförhållanden när man beräknar vibrationer eftersom huskonstruktionen har en avgörande betydelse för vibrationsnivån inomhus.

Projektets övriga rapporter samt konferensartiklar och andra publikationer återfinns på projektets hemsida: http://www.tvane.se samt på Arbets- och miljömedicin vid
Göteborgs universitets hemsida: http://www.amm.se

Nyckelord

 • Miljö
 • ,
 • Noise
 • ,
 • Vibration
 • ,
 • Measurement
 • ,
 • Calculation
 • ,
 • Rail traffic
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Miljö
 • Publicerad: 2011-06-20
 • VTI-kod: N2-2011

VTI notat 2-2011 (36 sidor + 2 bilagor à 54 sidor, 4 213 kB, skriven på svenska med en engelsk sammanfattning)

Pris tryckt version:

160 SEK

Köp tryckt version

Författare

 • Mikael Ögren

 • Tomas Jerson