Forskningsområden

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljöer

År:
2006
VTI-kod:
R538

Författare: Göran Blomqvist , Mats Gustafsson

De partiklar som sprids från järnvägen ovan jord är långt under den norm för luftkvalitet som finns för att skydda människors hälsa. Halterna på stationer i tunnlar är däremot avsevärt högre. Banverket kommer att fortsätta forska kring hälsoeffekter av järnvägspartiklar.
VTI, har i samarbete med Lunds universitet, på uppdrag av Banverket, undersökt hur mycket inandningsbara partiklar som sprids från järnvägstrafik. Partiklarna uppkommer i första hand vid inbromsning samt vid slitage av hjul och räl.
Partiklar är skadliga att andas in men studien visar att halterna på ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2006-06-19
 • VTI-kod: R538

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Bulleravgift för järnvägsoperatörer – Prissättning enligt marginalkostnadsprincipen

År:
2006
VTI-kod:
N7-2006

Författare: Mikael Ögren , Henrik Andersson

Sveriges Riksdag har beslutat, som ett medel för att komma åt problemet med externaliteter på järnvägen, att trafikutövare på statens spåranläggningar skall betala avgifter motsvarande de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Att internalisera den
samhällsekonomiska kostnaden för buller är av speciellt intresse, eftersom det är den
enda negativa miljöeffekt som allmänheten anger som ett större problem idag än i början av 1990-talet.

Svårigheten med att inkludera en bullerkomponent i banavgiften för järnvägsoperatörerna är dels värdering av en minskad bullernivå, ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportekonomi

 • Publicerad: 2006-03-20
 • VTI-kod: N7-2006

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Trafikverkens miljörapportering 2002

År:
2006
VTI-kod:
N57-2005

Författare: Kerstin Robertson

VTI har genom regleringsbrevet för år 2003 fått regeringens uppdrag att:
 granska och kommentera samt årligen redovisa sina slutsatser rörande trafikverkens miljörapporter och de beräkningsmodeller och underlag som använts
 för transportsektorn tillhandahålla samt årligen redovisa uppdaterade sammanställningar avseende beräkningsmodeller och underlag för beskrivning av energianvändning och avgasemissioner.
Årets rapport omfattar en granskning och analys av trafikverkens miljörapportering med utgångspunkt ifrån det transportpolitiska delmålet En god miljö samt relevanta delmål ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Planerings- och beslutsprocesser

 • Publicerad: 2006-01-26
 • VTI-kod: N57-2005

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Förstudie angående databas för EMFO

År:
2005
VTI-kod:
N44-2005

Författare: Urban Björketun

Inom EMFO, som är ett forskningsprogram inom området emissioner från vägfordon, traktorer och större arbetsmaskiner, har planer presenterats på att bygga upp en databas som blir en samlad kunskapsplattform tillgänglig via internet. I föreliggande förstudie utreds krav på och förutsättningar för databasens utformning och ett förslag till databasstruktur redovisas.

Ett minimikrav är att databasen passar för projektet ”Implementering av EU-gemensam emissionsmodell för vägtrafik som underlag för svensk emissionsstatistik och uppföljning av luftkvalitetsdirektiv” och särskilt delen ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2005-12-20
 • VTI-kod: N44-2005

Köp tryckt version
80 SEK

DÖLJ

Motorhantering under stopptid: tomgång eller avstängning. Utsläpp under krypkörning. Avgasmätningar och litteraturgenomgång

År:
2005
VTI-kod:
R519

Författare: Ulf Hammarström , Mohammad-Reza Yahya

Den här redovisade studien har utförts på uppdrag av Vägverket. Vägverkets benämning på projektet är ”Förbud mot tomgångskörning kräver beslutsunderlag”.

Genom egna mätningar och en litteraturstudie har underlag avseende motorhantering under stopptid och för utsläppens variation med hastighet vid krypkörning sammanställts. En i Sverige vanlig övre gräns för tillåten tomgångskörning är 1 minut.

Syftet med den genomförda studien har varit att kunna leverera ett förbättrat planeringsunderlag både för motorhantering under stopptid och för väg- och trafikplanering i övrigt ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2005-11-03
 • VTI-kod: R519

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Fördröjningar och stigtider för gasmätningar med VTI:s avgasmätbil

År:
2005
VTI-kod:
N41-2005

Författare: Ylva Matstoms

VTI:s avgasmätbil kan betraktas som ett mindre rullande laboratorium som framförallt mäter ett antal motorberoende variabler under körningen. Med moderna instrument är i många fall mätningen momentan, eller tillräckligt snabb för att hanteras som momentan. Detta gäller dock inte för de instrument som registrerar halter av olika gaser i bilens avgaser. De här instrumenten transporterar dels icke försumbara gasvolymer, dels baseras mätningen på en kemisk eller fysisk process som inte är fullständigt momentan. Sammantaget medför detta tidsförskjutningar mellan provtagning och provsvar som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2005-11-02
 • VTI-kod: N41-2005

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Luftföroreningarnas externa kostnader. Förslag på beräkningsmetod för trafiken utifrån granskning av ExternE-beräkningar för Stockholm och Sverige

År:
2005
VTI-kod:
R517

Författare: Bertil Forsberg , Christer Johansson , Boel Lövenheim , Lena Nerhagen

Huvudsyftet med detta projekt har varit att utifrån en granskning av kostnadsberäkningarna för Stockholm i den svenska ExternE-studien (Bickel et al., 2003) dra slutsatser och föreslå en metod som kan användas i samhällsekonomiska analyser och marginalkostnadsberäkningar för trafikens lokala påverkan. Dessutom ingick i projektet att ge en översikt över hur kostnader kan beräknas för emissioner från trafiken som har en regional spridning och som påverkar människors hälsa och naturen.

I kapitel 1 beskrivs den s.k. Impact Pathway-ansatsen (IP-ansatsen) som har utvecklats i ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportekonomi

 • Publicerad: 2005-10-14
 • VTI-kod: R517

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial. Slutrapport av WearTox-projektet

År:
2005
VTI-kod:
R520

Författare: Göran Blomqvist , Mats Gustafsson , Andreas Dahl , Anders Gudmundsson , John Lindbom , Anders Ljungman , Bertil Rudell , Erik Swietlicki

Ladda ned enskilda kapitel här:

Kapitel1-3

Kapitel 4

Kapitel4forts.

Kapitel 5

Slitagepartiklar från däck och vägbana kan vara en lika allvarlig hälsorisk som avgaspartiklar. Dubbdäck ger dessutom upphov till mer än 40 gånger så mycket partiklar ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2005-09-13
 • VTI-kod: R520

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Inandningsbara partiklar från dubbdäcksslitage av vägbana - egenskaper och inflammatoriska effekter i mänskliga luftvägsceller" Utdrag ur WearTox-projektet (VTI rapport 520)

År:
2005
VTI-kod:
R521

Författare: Göran Blomqvist , Mats Gustafsson , Andreas Dahl , Anders Gudmundsson , John Lindbom , Anders Ljungman , Bertil Rudell , Erik Swietlicki

Köp tryckt version

Höga halter av inandningsbara partiklar (PM10) i omgivningsluften har en bevisad relation till befolkningens dödlighet och insjuknande i olika typer av luftvägssjukdomar.

Kunskapen om slitagepartiklarnas betydelse för PM10 har medfört ett ökat intresse för deras egenskaper och huruvida partiklarna är lika hälsofarliga som förbränningspartiklar. Föreliggande projekt, WearTox, är en pusselbit i denna kunskapsuppbyggnad.

Projektet byggdes under projekttiden även på med försök där odubbade vinterdäck (så kallade friktionsdäck) och två olika typer av vintersand ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2005-09-13
 • VTI-kod: R521

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Spridning och effekter av tungmetaller från vägar och vägtrafik. Litteraturöversikt.

År:
2005
VTI-kod:
R512

Författare: Lennart Folkeson

Rapporten är en kunskapsöversikt som behandlar tungmetallerna palladium, platina, rodium, antimon, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom och zink. Cerium, iridium, järn, kvicksilver, mangan, molybden, nickel, tallium, tenn, vanadin, vismut och volfram behandlas i mindre utsträckning.

Genom kunskapsöversikten har kunskapsbehov inom följande frågeställningar identifierats:

• Diskrepanser i emissionen av platinagruppens element mellan laboratorieförhållanden och reella körförhållanden på väg
•Emission av platina, palladium och rodium från felfungerande eller saboterade ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2005-05-31
 • VTI-kod: R512

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ