Forskningsområden

Folkomröstningen om en väg i Finngösaravinen. Analys av valresultatet beträffande ett vägprojekt i Partille

År:
2005
VTI-kod:
N5-2005

Författare: Stefan Grudemo , Pernilla Ivehammar

Brattåskärrsvägen är en genomfartsled i bostadsområdet Norra Sävedalen, bestående av äldre villabebyggelse, i Partille kommun. Trots tidigare hastighets¬dämpande åtgärder på vägen anser kommunen att vägen behöver avlastas från trafik. Därför har man haft planer på att dra en ny väg i den närbelägna Finngösaravinen, ett närströvområde bevuxet med lövträd.
Politikerna har dock inte kunnat enas om denna nya väg och beslöt därför att anordna en kommunal folkomröstning om den i samband med Europa¬parlamentsvalet den 13 juni 2004. I omröstningen om vägen deltog 43,9 % av de röstberättigade och ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Planerings- och beslutsprocesser

 • Publicerad: 2005-03-30
 • VTI-kod: N5-2005

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Vägen till tystare bildäck

År:
2005
VTI-kod:
VTI särtryck

Författare: Ulf Sandberg

Denna artikel är endast tillgänglig som kostnadsfri pdf-fil på VTI:s webbplats.

Pdf-fil av artikeln "The road to quieter tires" av Ulf Sandberg. Artikeln var publicerad i tidskriften Tire Technology International '03, pp 126-133.

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2005-03-09
 • VTI-kod: VTI särtryck

Köp tryckt version
0 SEK

DÖLJ

Identifiering av samband i landskapet

År:
2004
VTI-kod:
N51-2004

Författare: Hans Antonson , Mats Gustafsson

Eklips är ett samarbetsprojekt med många inblandade parter. VTI:s del har varit att undersöka vissa samband i landskapet utifrån ordinära fält och kartstudier. Därefter har forskare vid Metria Miljöanalys försökt identifiera dessa samband automatiskt.
De studerade sambanden är kända sedan länge inom kulturgeografisk och agrarhistorisk forskning. Det är samband mellan olika företeelser i landskap, exempelvis mellan olika bebyggelsekategorier såsom mellan herrgård respektive bondgård och dess underlydande torp. Därefter har simulering och analys av hur vägar bryter sambanden genomförts. ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2004-11-08
 • VTI-kod: N51-2004

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Transportrelaterad miljökvalitet

År:
2004
VTI-kod:
K19

Författare: Mats Gustafsson , Göran Blomqvist , Hans Antonson , Lennart Folkeson

Under 10–11 september 2001 möttes 31 representanter från departement, myndigheter, forskningsfinansiärer och forskarsamhället på Scandic hotell Hasselbacken i Stockholm för att lyssna till föredragningar om och diskutera kring begreppet transportrelaterad miljökvalitet.

Initiativet till workshopen togs av VTI genom en delansökan i en bred ansökan kallad Tema miljökvalitet ställd till Vägverket, Banverket och dåvarande KFB (numera ingående i VINNOVA).

Workshopens ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2004-09-15
 • VTI-kod: K19

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Energiförbrukning och avgasemission för olika transporttyper

År:
2004
VTI-kod:
M718

Författare: Magnus Lenner

Energiförbrukning och emissioner av luftföroreningar per personkilometer eller lasttonkilometer, s.k ekvivalentvärden, beräknades för den svenska transportsektorn. Redovisningen, som omfattar transporter på väg, järnväg, till sjöss och med flyg, avser dels nutid (1993) dels några framtida årtal.

Bil framstår som det mest energikrävande färdmedlet vid persontransporter, speciellt kortväga sådana. Spårburna korta persontransporter uppvisar lägre ekvivalentvärden än buss, i fråga om såväl energiförbrukning som avgasemission, medan energiåtgången vid långväga resor väger tämligen jämnt ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2004-09-15
 • VTI-kod: M718

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Miljöeffekter av dammbindning av grusvägar

År:
2004
VTI-kod:
N18-1999

Författare: Hossein Alzubaidi

Alla som färdats på en dammande grusvägar vet hur irriterande vägdammet är, både för trafikanter och andra som av skilda anledningar måste uppehålla sig på eller vid vägen. Vägdammet består av grusmaterialets allra finaste partiklar. Får dessa försvinna, blir vägbanan svårbunden och korrugeringskänslig och det medför täta omhyvlingar av vägen. Hyvlingsarbetet är dyrbart och har dessutom en direkt negativ effekt på grusmaterialet, eftersom viss nedkrossning av grusmaterialet inträffar vid varje hyvlingstillfälle. Följden av dålig dammbindning blir, att vägmaterialet måste kompletares med både ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2004-09-15
 • VTI-kod: N18-1999

Köp tryckt version
80 SEK

DÖLJ

Vägytans inverkan på trafikbulleremissionen – korrektionstabell för effektsambandsmodeller

År:
2004
VTI-kod:
N30-2000

Författare: Ulf Sandberg

Vägtrafikbullret påverkas i hög grad av typen av vägbeläggning samt konditionen hos denna. Skillnaden mellan ”bästa” och ”sämsta” fall kan vara upp till 10 dB(A). En sådan skillnad motsvarar en tiofaldig ökning eller minskning av trafikvolymen om man studerar effekten på ljudets ekvivalentnivå, LAeq, eller en tiofaldig ökning/minskning av avståndet från vägen. I modeller för beräkning av olika effekter av vägunderhåll och/eller vägkonstruktion kan därför stora fel avseende beräkning av kostnader för bullerexponering uppkomma om man inte tar hänsyn till vägytans egenskaper.

I ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2004-09-15
 • VTI-kod: N30-2000

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Miljökonsekvensbeskrivning – Riksväg 31 Ryhov/Ekhagen–Jära–Åkarp vid Jönköping

År:
2004
VTI-kod:
N3-2003

Författare: Stefan Grudemo

Riksväg 31 är klassad som nationell stamväg, men har en standard som inte uppfyller kraven för en sådan. Framkomlighets- och trafiksäkerhetsbristerna är stora.
Denna miljökonsekvensbeskrivning studerar miljökonsekvenserna av dels att låta vägen ligga kvar i befintlig sträckning (nollalternativet), dels att dra den i en ny sträckning (nydragningsalternativet).

Undersökningsområdet består omväxlande av skogs-, åker- och hagmarksområden. I Bondbergets naturreservat i norra delen av utredningsområdet dominerar ädellövskog. I A6-området i väster finns ett ravinlandskap med ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2004-09-15
 • VTI-kod: N3-2003

Köp tryckt version
80 SEK

DÖLJ

FEAT-projektet. En beteendestudie - del 2

År:
2004
VTI-kod:
N50-2003

Författare: Inger Forsberg , Sonja Forward

Syftet med denna studie var att klarlägga attityden till miljö och transporter samt effekten av en elektronisk vägkantsskylt, som gav information i realtid om den egna bilens utsläpp. Frågan var om denna information ökade förarnas medvetenhet om miljöfrågor – och då framförallt om sådana som kunde kopplas samman med transporter och det egna körbeteendet. Två studier genomfördes, en innan skylten blev utplacerad och en efter det att den tagits ned.

Resultaten visade att de boende i det aktuella bostadsområdet i hög grad var beroende av bilen som transportmedel. Att många var ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Miljö

 • Publicerad: 2004-09-15
 • VTI-kod: N50-2003

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Beräkningsmodell: bilavgaser II

År:
2004
VTI-kod:
N54-2000

Författare: Ulf Hammarström

Ett huvudmål vid utvecklingen av en ny beräkningsmodell för vägtrafikens avgasutsläpp har varit största möjliga acceptans och en modell som används av ”alla”. För att uppnå dessa mål har NV givit VTI i uppdrag att presentera förslag avseende:

- långsiktig ajourhållning dvs. utveckling och förbättring av själva modellen samt kalibrering. Kalibreringen avser förbättring av gamla data och komplette-ring med nya data år för år
- det långsiktiga ansvaret för modellen
- support till användare.
långsiktig ajourhållning dvs. utveckling och förbättring av själva modellen samt ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2004-09-15
 • VTI-kod: N54-2000

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ