Forskningsområden

Biotopfragmentering till följd av transportinfrastrukturen. COST 341 svensk nationell kunskapsöversikt

År:
2006
VTI-kod:
R530A

Författare: Lennart Folkeson , Andreas Seiler

Publikationen är redigerad av Andreas Seiler och Lennart Folkeson.
Fragmentering av landskap och biotoper är en viktig orsak till minskningen av den biologiska mångfalden i Europa. Transportinfrastruktur, främst vägar och järnvägar, bidrar starkt till fragmenteringen. Detta är en stor fråga för infrastrukturplaneringen i Europas tätbefolkade länder. Även i Sverige uppmärksammas landskapsfragmenteringen alltmer.
Landskapsfragmentering består i uppsplittring av biotoper och ekosystem i mindre och alltmer isolerade enheter. Fragmentering är en komplex process, där biotopförlust och ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2006-11-17
 • VTI-kod: R530A

Köp tryckt version
300 SEK

DÖLJ

Metoder för synkronisering av körförlopps- och emissionsdata

År:
2006
VTI-kod:
R525

Författare: Rune Karlsson

Synkronisering av körförloppsdata och emissionsdata är av stor betydelse vid modala mätningar av emissioner. Den centrala svårigheten är härvid att bestämma tidsåtgången för avgasernas transport från cylindern till avgasmätpunkten, som vanligen är belägen vid avgasrörets mynning. Denna tidsåtgång kan variera flera sekunder beroende på motorbelastning och körsituation.

Vi har diskuterat ett antal tänkbara angreppsmetoder för att beräkna denna tidsfördröjning. Tre av dessa förslag har testats mer ingående i projektet. Den första metoden bygger på att matcha minimipunkter i ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2006-10-06
 • VTI-kod: R525

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Effekter av vinterdäck – En kunskapsöversikt

År:
2006
VTI-kod:
R543

Författare: Inger Forsberg , Sonja Forward , Mats Gustafsson , Ulf Hammarström , Mattias Hjort , Ulf Sandberg , Carl Magnus Berglund , Bertil Forsberg , Stefan Grudemo , Torbjörn Jacobson , Christer Johansson , Olle Nordström , Mats Wiklund , Gudrun Öberg

Valet av vinterdäck har, från att i huvudsak varit en fråga om trafiksäkerhet och slitage av vägar under senare år även kommit att handla om negativa effekter av de inandningsbara partiklar som bildas då dubbdäck sliter på vägbanan och de effekter på befolkningens hälsa som dessa partiklar har. Vidare har vägslitagets inverkan på miljön genom spridning av bl.a. tungmetaller belysts liksom däckvalets betydelse för bullerproblematiken. Frågan kompliceras ytterligare av att däckvalets betydelse för trafiksäkerheten har många beståndsdelar inkluderande såväl tekniska parametrar, t.ex. friktion, ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Väg- och banteknik
Transportekonomi
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2006-08-18
 • VTI-kod: R543

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

PIARC 2006. XII Winter Road Congress 27–30 March 2006, Torino, Italy

År:
2006
VTI-kod:
N19A-2006

Författare: Gudrun Öberg

C-G. Wallman: The Winter Model - A winter maintenance management system/Le Winter Model - Un système de management de l'entretien des routes en hiver
S. Möller: Winter Road Condition Model/Modele sur la condition de la route en hiver
A. Bergström: Variation in car accident risk during winter/Variation du risque d'accidents de voitures durant l'hiver
G. Blomqvist & M. Gustafsson: The environmental sub-model of the Swedish winter model from real world data to a modelled scenario/Le sous-modèle environmental du modele d'hiver (Winter model) Suedois des valeurs du monde reel vers ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Trafiksäkerhet
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2006-06-26
 • VTI-kod: N19A-2006

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

PIARC 2006. XII Winter Road Congress 27–30 March 2006, Torino, Italy

År:
2006
VTI-kod:
N19D-2006

Författare: Gudrun Öberg , Anna Arvidsson

C-G. Wallman: The Winter Model - A winter maintenance management system/Le Winter Model - Un système de management de l'entretien des routes en hiver
S. Möller: Winter Road Condition Model/Modele sur la condition de la route en hiver
A. Bergström: Variation in car accident risk during winter/Variation du risque d'accidents de voitures durant l'hiver
G. Blomqvist & M. Gustafsson: The environmental sub-model of the Swedish winter model from real world data to a modelled scenario/Le sous-modèle environmental du modele d'hiver (Winter model) Suedois des valeurs du monde reel vers ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Trafiksäkerhet
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2006-06-26
 • VTI-kod: N19D-2006

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljöer

År:
2006
VTI-kod:
R538

Författare: Göran Blomqvist , Mats Gustafsson

De partiklar som sprids från järnvägen ovan jord är långt under den norm för luftkvalitet som finns för att skydda människors hälsa. Halterna på stationer i tunnlar är däremot avsevärt högre. Banverket kommer att fortsätta forska kring hälsoeffekter av järnvägspartiklar.
VTI, har i samarbete med Lunds universitet, på uppdrag av Banverket, undersökt hur mycket inandningsbara partiklar som sprids från järnvägstrafik. Partiklarna uppkommer i första hand vid inbromsning samt vid slitage av hjul och räl.
Partiklar är skadliga att andas in men studien visar att halterna på ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2006-06-19
 • VTI-kod: R538

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Bulleravgift för järnvägsoperatörer – Prissättning enligt marginalkostnadsprincipen

År:
2006
VTI-kod:
N7-2006

Författare: Mikael Ögren , Henrik Andersson

Sveriges Riksdag har beslutat, som ett medel för att komma åt problemet med externaliteter på järnvägen, att trafikutövare på statens spåranläggningar skall betala avgifter motsvarande de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Att internalisera den
samhällsekonomiska kostnaden för buller är av speciellt intresse, eftersom det är den
enda negativa miljöeffekt som allmänheten anger som ett större problem idag än i början av 1990-talet.

Svårigheten med att inkludera en bullerkomponent i banavgiften för järnvägsoperatörerna är dels värdering av en minskad bullernivå, ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportekonomi

 • Publicerad: 2006-03-20
 • VTI-kod: N7-2006

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Trafikverkens miljörapportering 2002

År:
2006
VTI-kod:
N57-2005

Författare: Kerstin Robertson

VTI har genom regleringsbrevet för år 2003 fått regeringens uppdrag att:
 granska och kommentera samt årligen redovisa sina slutsatser rörande trafikverkens miljörapporter och de beräkningsmodeller och underlag som använts
 för transportsektorn tillhandahålla samt årligen redovisa uppdaterade sammanställningar avseende beräkningsmodeller och underlag för beskrivning av energianvändning och avgasemissioner.
Årets rapport omfattar en granskning och analys av trafikverkens miljörapportering med utgångspunkt ifrån det transportpolitiska delmålet En god miljö samt relevanta delmål ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Planerings- och beslutsprocesser

 • Publicerad: 2006-01-26
 • VTI-kod: N57-2005

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Förstudie angående databas för EMFO

År:
2005
VTI-kod:
N44-2005

Författare: Urban Björketun

Inom EMFO, som är ett forskningsprogram inom området emissioner från vägfordon, traktorer och större arbetsmaskiner, har planer presenterats på att bygga upp en databas som blir en samlad kunskapsplattform tillgänglig via internet. I föreliggande förstudie utreds krav på och förutsättningar för databasens utformning och ett förslag till databasstruktur redovisas.

Ett minimikrav är att databasen passar för projektet ”Implementering av EU-gemensam emissionsmodell för vägtrafik som underlag för svensk emissionsstatistik och uppföljning av luftkvalitetsdirektiv” och särskilt delen ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2005-12-20
 • VTI-kod: N44-2005

Köp tryckt version
80 SEK

DÖLJ

Motorhantering under stopptid: tomgång eller avstängning. Utsläpp under krypkörning. Avgasmätningar och litteraturgenomgång

År:
2005
VTI-kod:
R519

Författare: Ulf Hammarström , Mohammad-Reza Yahya

Den här redovisade studien har utförts på uppdrag av Vägverket. Vägverkets benämning på projektet är ”Förbud mot tomgångskörning kräver beslutsunderlag”.

Genom egna mätningar och en litteraturstudie har underlag avseende motorhantering under stopptid och för utsläppens variation med hastighet vid krypkörning sammanställts. En i Sverige vanlig övre gräns för tillåten tomgångskörning är 1 minut.

Syftet med den genomförda studien har varit att kunna leverera ett förbättrat planeringsunderlag både för motorhantering under stopptid och för väg- och trafikplanering i övrigt ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2005-11-03
 • VTI-kod: R519

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ