Forskningsområden

Fördröjningar och stigtider för gasmätningar med VTI:s avgasmätbil

År:
2005
VTI-kod:
N41-2005

Författare: Ylva Matstoms

VTI:s avgasmätbil kan betraktas som ett mindre rullande laboratorium som framförallt mäter ett antal motorberoende variabler under körningen. Med moderna instrument är i många fall mätningen momentan, eller tillräckligt snabb för att hanteras som momentan. Detta gäller dock inte för de instrument som registrerar halter av olika gaser i bilens avgaser. De här instrumenten transporterar dels icke försumbara gasvolymer, dels baseras mätningen på en kemisk eller fysisk process som inte är fullständigt momentan. Sammantaget medför detta tidsförskjutningar mellan provtagning och provsvar som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2005-11-02
 • VTI-kod: N41-2005

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Luftföroreningarnas externa kostnader. Förslag på beräkningsmetod för trafiken utifrån granskning av ExternE-beräkningar för Stockholm och Sverige

År:
2005
VTI-kod:
R517

Författare: Lena Nerhagen , Bertil Forsberg , Christer Johansson , Boel Lövenheim

Huvudsyftet med detta projekt har varit att utifrån en granskning av kostnadsberäkningarna för Stockholm i den svenska ExternE-studien (Bickel et al., 2003) dra slutsatser och föreslå en metod som kan användas i samhällsekonomiska analyser och marginalkostnadsberäkningar för trafikens lokala påverkan. Dessutom ingick i projektet att ge en översikt över hur kostnader kan beräknas för emissioner från trafiken som har en regional spridning och som påverkar människors hälsa och naturen.

I kapitel 1 beskrivs den s.k. Impact Pathway-ansatsen (IP-ansatsen) som har utvecklats i ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportekonomi

 • Publicerad: 2005-10-14
 • VTI-kod: R517

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial. Slutrapport av WearTox-projektet

År:
2005
VTI-kod:
R520

Författare: Mats Gustafsson , Göran Blomqvist , Bertil Rudell , Anders Gudmundsson , Andreas Dahl , John Lindbom , Anders Ljungman , Erik Swietlicki

Ladda ned enskilda kapitel här:

Kapitel1-3

Kapitel 4

Kapitel4forts.

Kapitel 5

Slitagepartiklar från däck och vägbana kan vara en lika allvarlig hälsorisk som avgaspartiklar. Dubbdäck ger dessutom upphov till mer än 40 gånger så mycket partiklar ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2005-09-13
 • VTI-kod: R520

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Inandningsbara partiklar från dubbdäcksslitage av vägbana - egenskaper och inflammatoriska effekter i mänskliga luftvägsceller" Utdrag ur WearTox-projektet (VTI rapport 520)

År:
2005
VTI-kod:
R521

Författare: John Lindbom , Anders Ljungman , Erik Swietlicki , Andreas Dahl , Anders Gudmundsson , Bertil Rudell , Göran Blomqvist , Mats Gustafsson

Köp tryckt version

Höga halter av inandningsbara partiklar (PM10) i omgivningsluften har en bevisad relation till befolkningens dödlighet och insjuknande i olika typer av luftvägssjukdomar.

Kunskapen om slitagepartiklarnas betydelse för PM10 har medfört ett ökat intresse för deras egenskaper och huruvida partiklarna är lika hälsofarliga som förbränningspartiklar. Föreliggande projekt, WearTox, är en pusselbit i denna kunskapsuppbyggnad.

Projektet byggdes under projekttiden även på med försök där odubbade vinterdäck (så kallade friktionsdäck) och två olika typer av vintersand ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2005-09-13
 • VTI-kod: R521

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Spridning och effekter av tungmetaller från vägar och vägtrafik. Litteraturöversikt.

År:
2005
VTI-kod:
R512

Författare: Lennart Folkeson

Rapporten är en kunskapsöversikt som behandlar tungmetallerna palladium, platina, rodium, antimon, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom och zink. Cerium, iridium, järn, kvicksilver, mangan, molybden, nickel, tallium, tenn, vanadin, vismut och volfram behandlas i mindre utsträckning.

Genom kunskapsöversikten har kunskapsbehov inom följande frågeställningar identifierats:

• Diskrepanser i emissionen av platinagruppens element mellan laboratorieförhållanden och reella körförhållanden på väg
•Emission av platina, palladium och rodium från felfungerande eller saboterade ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2005-05-31
 • VTI-kod: R512

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Folkomröstningen om en väg i Finngösaravinen. Analys av valresultatet beträffande ett vägprojekt i Partille

År:
2005
VTI-kod:
N5-2005

Författare: Pernilla Ivehammar , Stefan Grudemo

Brattåskärrsvägen är en genomfartsled i bostadsområdet Norra Sävedalen, bestående av äldre villabebyggelse, i Partille kommun. Trots tidigare hastighets¬dämpande åtgärder på vägen anser kommunen att vägen behöver avlastas från trafik. Därför har man haft planer på att dra en ny väg i den närbelägna Finngösaravinen, ett närströvområde bevuxet med lövträd.
Politikerna har dock inte kunnat enas om denna nya väg och beslöt därför att anordna en kommunal folkomröstning om den i samband med Europa¬parlamentsvalet den 13 juni 2004. I omröstningen om vägen deltog 43,9 % av de röstberättigade och ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Planerings- och beslutsprocesser

 • Publicerad: 2005-03-30
 • VTI-kod: N5-2005

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Vägen till tystare bildäck

År:
2005
VTI-kod:
VTI särtryck

Författare: Ulf Sandberg

Denna artikel är endast tillgänglig som kostnadsfri pdf-fil på VTI:s webbplats.

Pdf-fil av artikeln "The road to quieter tires" av Ulf Sandberg. Artikeln var publicerad i tidskriften Tire Technology International '03, pp 126-133.

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2005-03-09
 • VTI-kod: VTI särtryck

Köp tryckt version
0 SEK

DÖLJ

Identifiering av samband i landskapet

År:
2004
VTI-kod:
N51-2004

Författare: Hans Antonson , Mats Gustafsson

Eklips är ett samarbetsprojekt med många inblandade parter. VTI:s del har varit att undersöka vissa samband i landskapet utifrån ordinära fält och kartstudier. Därefter har forskare vid Metria Miljöanalys försökt identifiera dessa samband automatiskt.
De studerade sambanden är kända sedan länge inom kulturgeografisk och agrarhistorisk forskning. Det är samband mellan olika företeelser i landskap, exempelvis mellan olika bebyggelsekategorier såsom mellan herrgård respektive bondgård och dess underlydande torp. Därefter har simulering och analys av hur vägar bryter sambanden genomförts. ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2004-11-08
 • VTI-kod: N51-2004

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Transportrelaterad miljökvalitet

År:
2004
VTI-kod:
K19

Författare: Mats Gustafsson , Göran Blomqvist , Hans Antonson , Lennart Folkeson

Under 10–11 september 2001 möttes 31 representanter från departement, myndigheter, forskningsfinansiärer och forskarsamhället på Scandic hotell Hasselbacken i Stockholm för att lyssna till föredragningar om och diskutera kring begreppet transportrelaterad miljökvalitet.

Initiativet till workshopen togs av VTI genom en delansökan i en bred ansökan kallad Tema miljökvalitet ställd till Vägverket, Banverket och dåvarande KFB (numera ingående i VINNOVA).

Workshopens ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2004-09-15
 • VTI-kod: K19

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Energiförbrukning och avgasemission för olika transporttyper

År:
2004
VTI-kod:
M718

Författare: Magnus Lenner

Energiförbrukning och emissioner av luftföroreningar per personkilometer eller lasttonkilometer, s.k ekvivalentvärden, beräknades för den svenska transportsektorn. Redovisningen, som omfattar transporter på väg, järnväg, till sjöss och med flyg, avser dels nutid (1993) dels några framtida årtal.

Bil framstår som det mest energikrävande färdmedlet vid persontransporter, speciellt kortväga sådana. Spårburna korta persontransporter uppvisar lägre ekvivalentvärden än buss, i fråga om såväl energiförbrukning som avgasemission, medan energiåtgången vid långväga resor väger tämligen jämnt ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2004-09-15
 • VTI-kod: M718

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ