Forskningsområden

En utvärdering av den utökade riskutbildningen för B-körkort – delstudie 4

År:
2010
VTI-kod:
R695

Författare: Sonja Forward , Jessica Berg , Henriette Wallén Warner

Den 1 april 2009 ersattes den traditionella halkutbildningen med en ny, utökad riskutbildning för B-körkort. Målet var att lägga mer tonvikt på riskmedvetenhet, förutseende körsätt och insikt om egna begränsningar.

Syftet med föreliggande rapport är att redovisa resultatet från en utvärdering som genomfördes före och efter genomförandet av den nya utbildningen. Studien genomfördes som en enkätstudie och målgruppen var nyblivna körkortstagare mellan 18 och 24 år.

Resultaten baseras på 1 403 personer. Resultaten visar att deltagarna i efterstudien angav att de under ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2010-12-16
 • VTI-kod: R695

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Ungdomars inställning till att ta körkort 2002–2009

År:
2010
VTI-kod:
R694

Författare: Josefine Börjesson , Sixten Nolén , Inger Engström , Sonja Forward , Åsa Aretun

Andelen körkortsinnehavare bland ungdomar (18–24 år) har under de senaste 15 åren minskat i Sverige. På 1980-talet var det många som tog körkort så fort som möjligt efter 18-årsdagen, men idag är det många som väntar till ett senare tillfälle. Huvudsyftet med föreliggande arbete är att med hjälp av en longitudinell studie öka vår kunskap om vad som påverkar ungdomars körkortstagande. Ungdomars avsikt och inställning till att ta körkort undersöks därför under perioden 2002–2009 samt vilka möjligheter och hinder de upplever för att ta körkort. Ytterligare ett syfte är att undersöka vad som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2010-12-08
 • VTI-kod: R694

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Känsla och förnuft – Utvärdering av utbildningsprogram för alkohol- och trafikinformation i gymnasieskolor

År:
2010
VTI-kod:
R689

Författare: Lennart Simonsson , Gunilla Sörensen , Sonja Forward , Helena Hellsten , Henriette Wallén Warner

Det övergripande syftet med detta projekt var att utvärdera hur olika utbildningsprogram påverkar ungdomars inställning till rattfylleri. Påverkas ungdomarna mer av ett känsloladdat budskap jämfört med ren faktaöverföring eller krävs en kombination av både känsla och fakta? Ytterligare ett syfte var att belysa ungdomars inställning till alkohol och trafik rent allmänt och beskriva vad som påverkar deras intentioner att köra onyktra, åka med någon onykter förare samt försöka hindra någon onykter förare från att köra.

En enkät togs fram för utvärdering av programmen. Utvärderingen ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2010-11-10
 • VTI-kod: R689

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Relationen mellan perception av trafikfaror och visuellt beteende

År:
2010
VTI-kod:
N11A-2010

Författare: Emelie Eriksson Thörnell

I ett äldreprojekt i samarbete mellan Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige och Transportekonomiska institutet (TØI) i Norge genomfördes bland annat ett perceptionstest, skapat av Sagberg and Bjørnskau 2006, för att undersöka reaktionstider bland äldre förare i olika riskfyllda trafiksituationer. Försökspersonerna fick titta på videosekvenser av risksituationer och uppmanades trycka på en knapp när de upplevde att en situation kunde utvecklas till en riskfylld sådan. Äldre visade sig ha längre reaktionstider än den yngre referensgruppen i samtliga trafiksituationer, ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2010-06-22
 • VTI-kod: N11A-2010

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Åtgärder för äldre bilförare – effekter på trafiksäkerhet och mobilitet

År:
2010
VTI-kod:
R682

Författare: Alena Høye , Fridulv Sagberg , Tania Dukic Willstrand , Per Henriksson , Satu Heikkinen , Björn Peters

I rapporten beskrivs och värderas trafiksäkerhetsåtgärder för äldre bilförare i Norge. Med hjälp av litteratursökningar (publikationer från år 2000 och senare) togs en översikt fram av åtgärder riktade mot såväl förare, fordon som väg- och trafikmiljö. En detaljerad beskrivning av tester som äldre själva kan använda för att bedöma sin egen förmåga och behov av eventuellt stöd presenteras också. I nästa steg värderades och diskuterades åtgärdernas effekter på trafiksäkerhet, mobilitet och säker mobilitet. Även åtgärdernas genomförbarhet i Norge beaktades.

De åtgärder som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2010-05-26
 • VTI-kod: R682

Köp tryckt version
300 SEK

DÖLJ

Resvanor och inställning till färdmedel i Falu kommun

År:
2010
VTI-kod:
R678

Författare: Louise Eriksson , Sonja Forward

I denna rapport beskrivs resultat från en resvaneundersökning (RVU) och en attitydundersökning som genomfördes i Falu kommun hösten 2008. RVU:n besvarades av 1 241 respondenter (svarsfrekvens 31 %) och attitydundersökningen av 615 respondenter (svarsfrekvens 31 %). RVU:n visade att deltagarna hade genomfört i snitt 3,3 delresor under dagen och för majoriteten av resorna (64 %), användes bil. Buss, cykel och gång användes för omkring 10 procent av resorna vardera. De flesta resor var till och från arbetet följt av resor för olika inköp. Resans längd hade en betydelse för val av färdmedel och ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2010-04-15
 • VTI-kod: R678

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

En del beslut gäller hela livet. En utvärdering av en cykelhjälmskampanj

År:
2009
VTI-kod:
R651

Författare: Sonja Forward , Ali Kazemi

Syftet med studien är att utvärdera vilken effekt en riktad informationskampanj om cykelhjälmsanvändning i kombination med ett cykelhjälmsavtal fick på deltagarnas inställning till och användning av cykelhjälm. Ytterligare ett viktigt syfte är att tillämpa ett teoretiskt angreppssätt för att förklara vilka faktorer som påverkar avsikten att använda cykelhjälm. Ett icke-representativt urval bestående av anställda inom samma försäkringsbolag beläget på tre olika orter i Sverige valdes. Två fungerade som försöksgrupp och den tredje som en kontroll- eller jämförelsegrupp. Mätningar gjordes före ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2009-11-12
 • VTI-kod: R651

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av obligatorisk introduktionsutbildning och kursplan B inom svensk körkortsutbildning

År:
2009
VTI-kod:
R659

Författare: Hans Thulin , Jessica Berg

Från den 1 januari 2006 måste alla elever och handledare som vill utnyttja möjligheten att övningsköra privat genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning. Från 1 mars 2006 gäller en ny kursplan för den svenska körkortsutbildningen för behörighet B.

Syftet med föreliggande studie är att utvärdera den samlade effekten av hur övningskörningen, både privat och på trafikskola, bedrivs vad gäller förhållanden som hur det privata övandet struktureras, vilka miljöer man övar i, hur mycket man övar och vilka moment man övar på. Ett ytterligare syfte är att kunna urskilja dessa effekter ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2009-10-16
 • VTI-kod: R659

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Äldre bilförare i Norge och Sverige – studier av olycksinblandning, visuellt sökbeteende, uppmärksamhet och riskmedvetande

År:
2009
VTI-kod:
R656A

Författare: Per Henriksson , Lena Levin , Selina Mårdh , Tania Dukic Willstrand , Fridulv Sagberg

Med grundliga analyser av riskfyllda situationer i äldre personers vardagliga resande kan man eliminera lidandet hos de äldre som riskerar skadas allvarligt och minska dödstalen på grund av trafikolyckor. Fler äldre än idag kommer i framtiden att ha körkort och tillgång till bil, speciellt bland kvinnorna förväntas en ökning av körkortsinnehav i den äldre populationen och de kommer troligen att vilja köra bil så länge som möjligt. Samtidigt visar de senaste årens olycksstatistik en ökad risk för äldre personer att skadas allvarligt i samband med trafikolyckor. Men olycksmönstren varierar ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2009-09-11
 • VTI-kod: R656A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Simulatorsjuka – orsak, verkan och åtgärder. En kunskapsöversikt

År:
2009
VTI-kod:
R587

Författare: Per Henriksson

Kunskapsöversikten redovisar några teorier om varför simulatorsjuka uppstår, beskriver hur symptomen kan se ut, diskuterar vilka faktorer som kan orsaka illamående (simulatoregenskaper, scenarieinnehåll och individuella egenskaper), nämner olika metoder att uppskatta/mäta simulatorsjuka och ger förslag på åtgärder för att minska simulatorsjuka.

Det är många tänkbara faktorer som kan ligga bakom fenomenet och som även kan samverka. En teori som varit förhärskande, konfliktteorin, säger att simulatorsjuka uppstår då sinnesintrycken inte är överensstämmande eller påminner om tidigare ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2009-06-24
 • VTI-kod: R587

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ