Forskningsområden

Utvärdering av en ny obligatorisk riskutbildning för motorcyklister

År:
2011
VTI-kod:
R720

Författare: Jessica Berg , Sonja Forward , Per Henriksson , Jonna Nyberg

Från den 1 november 2009 infördes en obligatorisk riskutbildning för behörighet A och A1 (tung respektive lätt motorcykel). Utbildningen är både teoretisk och praktisk och specifikt riktad till motorcyklister. Syftet med föreliggande rapport är att undersöka om det skett någon förändring i synen på risktagning efter införandet av den nya riskutbildningen.

Undersökningen genomfördes i form av en enkätstudie där målgruppen antingen var nyblivna körkortstagare med behörighet A och A1 eller höll på att avsluta en utbildning för denna behörighet. Två olika grupper jämfördes: de som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-05-24
 • VTI-kod: R720

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Advanced driving simulator to evaluate sound design strategies for intelligent transport systems

År:
2011
VTI-kod:
ViP 2011-3

Författare: Johan Fagerlönn , Mats Liljedahl , Anders Andersson

Additional sound capabilities in visually advanced simulators may offer researchers and practitioners better resources to evaluate in-vehicle auditory signals and advanced auditory displays. In the first part of the present report, the implementation of a new audio system in the Scania truck cabin for the driving simulators II and III (VTI, March 2011) at the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) is described. The new system is designed to make it easier to use the advanced driving simulators to study effects of in-vehicle auditory signals on drivers and traffic safety. ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2011-05-11
 • VTI-kod: ViP 2011-3

Köp tryckt version
-

DÖLJ

Sleepiness, crashes and the effectiveness of countermeasures – consolidated report within the ERANET node 15

År:
2011
VTI-kod:
N12A-2011

Författare: Anna Anund , Göran Kecklund , Torbjörn Åkerstedt

Research shows that the impact of fatigue/sleepiness on traffic safety is high.

The aim of this report is to summarize the findings of different studies conducted as part of the ERANET node 15 priority with a focus on driver sleepiness, its cause and possible countermeasures. It should be stressed that some of the studies are still ongoing at the time of writing (May 2010).

The project included two studies of the role of fatigue and sleepiness in road crashes. Crash victims filled in a survey which asked them about various aspects of sleep and sleepiness prior to the ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2011-05-04
 • VTI-kod: N12A-2011

Köp tryckt version
0 SEK

DÖLJ

Genusperspektiv på utveckling av kollektivtrafik. Hållbar jämställdhet vid planering av framtidens kollektivtrafik i Malmö

År:
2011
VTI-kod:
R712

Författare: Lena Levin , Charlotta Faith-Ell

Det här forskningsprojektet undersöker hur jämställdhet behandlats i utvecklingsprojektet "Framtidens kollektivtrafik" i Malmö. Projektet har genomförts i fyra efterföljande faser: 1) Kartläggning av nuläget (fokusgruppssamtal och text- och bildanalys av material som producerats i projektet "Framtidens kollektivtrafik"); 2) Seminarier och workshops; 3) Studie av samråd; 4) Spridning av resultat.

Redovisningen av resultaten tar sin utgångspunkt i de fyra nationella jämställdhetsmålen formulerade av Sveriges regering och riksdag, vilka Malmö stad har valt att inkludera i sin ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Transportsystem

 • Publicerad: 2011-04-06
 • VTI-kod: R712

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

En utvärdering av den utökade riskutbildningen för B-körkort – delstudie 4

År:
2010
VTI-kod:
R695

Författare: Jessica Berg , Sonja Forward , Henriette Wallén Warner

Den 1 april 2009 ersattes den traditionella halkutbildningen med en ny, utökad riskutbildning för B-körkort. Målet var att lägga mer tonvikt på riskmedvetenhet, förutseende körsätt och insikt om egna begränsningar.

Syftet med föreliggande rapport är att redovisa resultatet från en utvärdering som genomfördes före och efter genomförandet av den nya utbildningen. Studien genomfördes som en enkätstudie och målgruppen var nyblivna körkortstagare mellan 18 och 24 år.

Resultaten baseras på 1 403 personer. Resultaten visar att deltagarna i efterstudien angav att de under ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2010-12-16
 • VTI-kod: R695

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Ungdomars inställning till att ta körkort 2002–2009

År:
2010
VTI-kod:
R694

Författare: Åsa Aretun , Sonja Forward , Josefine Börjesson , Inger Engström , Sixten Nolén

Andelen körkortsinnehavare bland ungdomar (18–24 år) har under de senaste 15 åren minskat i Sverige. På 1980-talet var det många som tog körkort så fort som möjligt efter 18-årsdagen, men idag är det många som väntar till ett senare tillfälle. Huvudsyftet med föreliggande arbete är att med hjälp av en longitudinell studie öka vår kunskap om vad som påverkar ungdomars körkortstagande. Ungdomars avsikt och inställning till att ta körkort undersöks därför under perioden 2002–2009 samt vilka möjligheter och hinder de upplever för att ta körkort. Ytterligare ett syfte är att undersöka vad som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2010-12-08
 • VTI-kod: R694

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Känsla och förnuft – Utvärdering av utbildningsprogram för alkohol- och trafikinformation i gymnasieskolor

År:
2010
VTI-kod:
R689

Författare: Sonja Forward , Lennart Simonsson , Gunilla Sörensen , Helena Hellsten , Henriette Wallén Warner

Det övergripande syftet med detta projekt var att utvärdera hur olika utbildningsprogram påverkar ungdomars inställning till rattfylleri. Påverkas ungdomarna mer av ett känsloladdat budskap jämfört med ren faktaöverföring eller krävs en kombination av både känsla och fakta? Ytterligare ett syfte var att belysa ungdomars inställning till alkohol och trafik rent allmänt och beskriva vad som påverkar deras intentioner att köra onyktra, åka med någon onykter förare samt försöka hindra någon onykter förare från att köra.

En enkät togs fram för utvärdering av programmen. Utvärderingen ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2010-11-10
 • VTI-kod: R689

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Relationen mellan perception av trafikfaror och visuellt beteende

År:
2010
VTI-kod:
N11A-2010

Författare: Emelie Eriksson Thörnell

I ett äldreprojekt i samarbete mellan Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige och Transportekonomiska institutet (TØI) i Norge genomfördes bland annat ett perceptionstest, skapat av Sagberg and Bjørnskau 2006, för att undersöka reaktionstider bland äldre förare i olika riskfyllda trafiksituationer. Försökspersonerna fick titta på videosekvenser av risksituationer och uppmanades trycka på en knapp när de upplevde att en situation kunde utvecklas till en riskfylld sådan. Äldre visade sig ha längre reaktionstider än den yngre referensgruppen i samtliga trafiksituationer, ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2010-06-22
 • VTI-kod: N11A-2010

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Åtgärder för äldre bilförare – effekter på trafiksäkerhet och mobilitet

År:
2010
VTI-kod:
R682

Författare: Tania Dukic Willstrand , Satu Heikkinen , Per Henriksson , Björn Peters , Alena Høye , Fridulv Sagberg

I rapporten beskrivs och värderas trafiksäkerhetsåtgärder för äldre bilförare i Norge. Med hjälp av litteratursökningar (publikationer från år 2000 och senare) togs en översikt fram av åtgärder riktade mot såväl förare, fordon som väg- och trafikmiljö. En detaljerad beskrivning av tester som äldre själva kan använda för att bedöma sin egen förmåga och behov av eventuellt stöd presenteras också. I nästa steg värderades och diskuterades åtgärdernas effekter på trafiksäkerhet, mobilitet och säker mobilitet. Även åtgärdernas genomförbarhet i Norge beaktades.

De åtgärder som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2010-05-26
 • VTI-kod: R682

Köp tryckt version
300 SEK

DÖLJ

Resvanor och inställning till färdmedel i Falu kommun

År:
2010
VTI-kod:
R678

Författare: Louise Eriksson , Sonja Forward

I denna rapport beskrivs resultat från en resvaneundersökning (RVU) och en attitydundersökning som genomfördes i Falu kommun hösten 2008. RVU:n besvarades av 1 241 respondenter (svarsfrekvens 31 %) och attitydundersökningen av 615 respondenter (svarsfrekvens 31 %). RVU:n visade att deltagarna hade genomfört i snitt 3,3 delresor under dagen och för majoriteten av resorna (64 %), användes bil. Buss, cykel och gång användes för omkring 10 procent av resorna vardera. De flesta resor var till och från arbetet följt av resor för olika inköp. Resans längd hade en betydelse för val av färdmedel och ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2010-04-15
 • VTI-kod: R678

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ