Forskningsområden

Mobile telephones and other communication devices and their impact on traffic safety – A review of the literature

År:
2011
VTI-kod:
R729A

Författare: Christer Ahlström , Christopher Patten , Katja Kircher

Det är ett faktum att mobiltelefonanvändande under körning försämrar förarens prestationsförmåga, men vi kan i dag inte säga hur och om detta verkligen påverkar trafiksäkerheten i termer av antal olyckor. Trafikmiljön är idag väldigt förlåtande, men om föraren är distraherad vid ett tillfälle då något oväntat händer så är sannolikheten högre att det slutar illa.

VTI har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa relevant forskning på området användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under bilkörning. En litteraturgenomgång har utförts och resultaten ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-11-21
 • VTI-kod: R729A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige – resultat från EU-projektet DRUID

År:
2011
VTI-kod:
N23-2011

Författare: Gunnel Ceder , Magnus Hjälmdahl , Robert Kronstrand , Susanne Gustafsson , Åsa Forsman

Förekomsten av illegala droger och läkemedel i förarpopulationen, det vill säga bland förare på väg, var i en VTI-studie gällande åren 2006–2011 i Sverige endast 2,5 procent. Förekomsten av alkohol, illegala droger och läkemedel bland omkomna förare var 31,2 procent.

Vid en jämförelse med andra länder som ingått i ett EU-projekt har Sverige högst andel negativa resultat, det vill säga förare helt utan förekomst av alkohol, droger eller läkemedel. Detta gäller bland både förare på väg och i trafiken dödade förare. De studier som ligger till grund för detta notat har utförts inom ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2011-09-30
 • VTI-kod: N23-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Workshop om trafik och pedagogik. Vilken forskning bedrivs inom området idag och hur vill vi att den ska utvecklas?

År:
2011
VTI-kod:
N11-2011

Författare: Christina Stave

På initiativ av trafikantutbildningsgruppen (TUG) hölls en workshop på temat ’Trafikpedagogik – vilken forskning bedrivs inom området idag och hur vill vi att den skall utvecklas`. Mötet var på VTI i Linköping 15 november 2010. TUG medverkade med sex forskare och ytterligare sex inbjudna deltagare från NTF, STR, Trivector Information och Transportstyrelsen deltog. Inledningsvis hölls en föreläsning om de pedagogiska strömningarna i tiden. Föreläsningen centrerades kring förhållanden mellan kunskapsmål, undervisningsformer och examination. Därefter följde en diskussion på dagens tema som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-09-13
 • VTI-kod: N11-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Lärarperspektiv på riskutbildningen för motorcyklister

År:
2011
VTI-kod:
N18-2011

Författare: Georg Abadir Guirgis

Under det senaste decenniet har det i Sverige blivit allt populärare att åka motorcykel. En obligatorisk riskutbildning för behörighet A och A1 infördes från och med den 1 november 2009. Då utbildningen är ny har få utvärderingar gjorts. Denna studie utvärderar riskutbildningen för motorcyklister utifrån trafikskollärares perspektiv. Målet har varit att sammanställa synpunkter och erfarenheter från lärarna på utbildningen. Ett ytterligare mål har varit att undersöka trafikskollärarnas upplevda effekter av utbildningen på elevers trafikbeteende. Sex semistrukturerade intervjuer med ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-08-25
 • VTI-kod: N18-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Inverkan av elektroniska reklamskyltar på trafiksäkerhet – en studie på E4 i Stockholm

År:
2011
VTI-kod:
R725

Författare: Andreas Tapani , Anna Vadeby , Christopher Patten , Christer Ahlström , Mohammad-Reza Yahya , Tania Dukic Willstrand , Urban Björketun , Carmen Kettwich

Förevarande rapport presenterar fyra delstudier som genomfördes med syftet att utvärdera hur elektroniska reklamskyltar (ERS) påverkar trafiksäkerheten. Studien har gjorts på uppdrag av Trafikverket som ett beslutsunderlag för att avgöra huruvida ERS ska tillåtas inom vägområdet.

Delstudie 1 är en litteraturstudie som genomfördes i början av projektet, 2009, för att undersöka ERS påverkan på trafiksäkerhet ur ett internationellt perspektiv. Slutsatser från litteraturgenomgången var att speciellt följande aspekter av ERS har en negativ effekt på trafiksäkerhet:
• rörliga ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-06-29
 • VTI-kod: R725

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Trafiksäkerhet i tunnlar – inverkan av belysning, väggarnas ljushet och förarens uppmärksamhetsgrad – en simulatorstudie

År:
2011
VTI-kod:
R724A

Författare: Katja Kircher , Sven-Olof Lundkvist

Även om olycksrisken i tunnlar är lägre än på landsvägar kan skadeföljden bli allvarlig. Därför är det viktigt att säkerställa en hög säkerhet i tunnlar, vilket bland annat ställer krav på belysningen. Alltför låg belysningsnivå kan medföra försämrad säkerhet, medan alltför hög nivå innebär slöseri med resurser och onödig miljöpåverkan. Denna studie har syftat till att undersöka hur belysningsnivån och tunnelväggarnas ljushet påverkar beteendet hos uppmärksamma och mindre uppmärksamma förare.

Studien genomfördes i VTI:s simulator III, som är en avancerad simulator med linjär ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-06-26
 • VTI-kod: R724A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Skylt vid skolskjutshållplatser i Linköping – en utvärdering av barns, bussförares och förbipasserandes uppfattningar

År:
2011
VTI-kod:
N13-2011

Författare: Anna Anund , Gunilla Sörensen

Linköpings kommun har under hösten 2010 och våren 2011 inventerat skolskjutshåll-platser i kommunen och vid de platser där inga skyltar finns har en ny typ av hållplatsskyltar satts upp för att markera skolskjutshållplats. Föreliggande utvärdering syftar till att belysa positiva och negativa aspekter avseende erfarenhet och uppfattning om de nya skyltarna hos skolskjutselever, bussförare och förbipasserande privatbilister.

Utvärderingen har skett med hjälp av djupintervjuer med ett urval av barn på skolor i Nykil, Vreta Kloster och Ljungsbro, enkäter till bussförare i dessa ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Transportsystem
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-06-21
 • VTI-kod: N13-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av en ny obligatorisk riskutbildning för motorcyklister

År:
2011
VTI-kod:
R720

Författare: Jessica Berg , Sonja Forward , Per Henriksson , Jonna Nyberg

Från den 1 november 2009 infördes en obligatorisk riskutbildning för behörighet A och A1 (tung respektive lätt motorcykel). Utbildningen är både teoretisk och praktisk och specifikt riktad till motorcyklister. Syftet med föreliggande rapport är att undersöka om det skett någon förändring i synen på risktagning efter införandet av den nya riskutbildningen.

Undersökningen genomfördes i form av en enkätstudie där målgruppen antingen var nyblivna körkortstagare med behörighet A och A1 eller höll på att avsluta en utbildning för denna behörighet. Två olika grupper jämfördes: de som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2011-05-24
 • VTI-kod: R720

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Advanced driving simulator to evaluate sound design strategies for intelligent transport systems

År:
2011
VTI-kod:
ViP 2011-3

Författare: Johan Fagerlönn , Mats Liljedahl , Anders Andersson

Additional sound capabilities in visually advanced simulators may offer researchers and practitioners better resources to evaluate in-vehicle auditory signals and advanced auditory displays. In the first part of the present report, the implementation of a new audio system in the Scania truck cabin for the driving simulators II and III (VTI, March 2011) at the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) is described. The new system is designed to make it easier to use the advanced driving simulators to study effects of in-vehicle auditory signals on drivers and traffic safety. ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2011-05-11
 • VTI-kod: ViP 2011-3

Köp tryckt version
-

DÖLJ

Sleepiness, crashes and the effectiveness of countermeasures – consolidated report within the ERANET node 15

År:
2011
VTI-kod:
N12A-2011

Författare: Anna Anund , Göran Kecklund , Torbjörn Åkerstedt

Research shows that the impact of fatigue/sleepiness on traffic safety is high.

The aim of this report is to summarize the findings of different studies conducted as part of the ERANET node 15 priority with a focus on driver sleepiness, its cause and possible countermeasures. It should be stressed that some of the studies are still ongoing at the time of writing (May 2010).

The project included two studies of the role of fatigue and sleepiness in road crashes. Crash victims filled in a survey which asked them about various aspects of sleep and sleepiness prior to the ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2011-05-04
 • VTI-kod: N12A-2011

Köp tryckt version
0 SEK

DÖLJ