Forskningsområden

Äldres resvanor. Äldre trafikanter som heterogen grupp och framtida forskningsbehov

År:
2013
VTI-kod:
N21-2013

Författare: Per Henriksson , Satu Heikkinen

Äldre åldersgrupper reser mindre än grupper i medelåldern, men äldres resande har ökat över tid. Framförallt handlar det om ett ökat bilresande. VTI notat 21-2013 innehåller en översikt av viktiga forskningsresultat om äldres resmönster samt diskussion om hur heterogeniteten beaktas i denna forskning.

Sammanställningen av forskningsresultat har gjorts i två steg. För det första bygger översikten på ett antal avslutade och pågående projekt från år 2008 och framåt där VTI har medverkat. För det andra har riktade litteratursökningar gjorts.

Tvärsnittsstudier har utgjort en ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2013-06-27
 • VTI-kod: N21-2013

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning. En fokusgruppstudie

År:
2013
VTI-kod:
R788

Författare: Johan G Karlsson , Arne Nåbo , Carina Fors , Anna Anund

Teknik för automatiserad körning är under stark frammarsch, men den måste anpassas till förarnas önskemål och förväntningar för att bli lyckosam. En fokusgruppsstudie gjord på VTI visar på att det finns många frågetecken hos förarna, exempelvis när det gäller säkerhet och ansvar.

Med automatiserad körning menas möjligheten att överlåta en del eller hela köruppgiften till fordonet eller att fordonet självt tar över kontrollen i en situation som föraren inte klarar av. VTI rapport 788 visar resultatet av en fokusgruppstudie om automatiserad körning.

Metoden, diskussion i ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2013-05-30
 • VTI-kod: R788

Köp tryckt version
150 SEK

DÖLJ

SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv. En intervjustudie.

År:
2013
VTI-kod:
R773

Författare: Inger Forsberg , Jonna Nyberg , Susanne Gustafsson

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är en metod med syfte att minska antalet återfall i rattfylleribrott. I studien som redovisas i VTI rapport 773 har 14 misstänkta alkoholrattfyllerister djupintervjuats om sin uppfattning och erfarenhet av SMADIT. Sammantaget tycker informanterna att detta är en bra metod i arbetet att förhindra onykter körning.

SMADIT-metoden innebär att polisen erbjuder misstänkta rattfyllerister att så snabbt som möjligt komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att komma till rätta med sitt missbruk. En ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2013-02-26
 • VTI-kod: R773

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning

År:
2013
VTI-kod:
R770A

Författare: Katja Kircher , Magnus Hjälmdahl , Christer Ahlström , Christopher Patten , Carina Fors , Jonas Jansson , Nils Petter Gregersen , Sonja Forward , Lena Nilsson , Gunnar Lindberg

Det finns både för- och nackdelar med användandet av kommunikationsutrustning under körning. VTI rapport 770A kan ses som en verktygslåda av åtgärder med syfte att motverka de trafikfarliga aspekterna av kommunikation under körning och samtidigt bevara de positiva effekterna. En viktig del i uppdraget från Näringsdepartementet var att belysa alternativ till lagstiftning om förbud.

Åtgärdsförslagen täcker flera områden och är tänkta som alternativ till lagstiftning om förbud. Ett av dem är teknik, vilket innefattar både teknik i fordonet, teknik i kommunikationsutrustningen och en ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2013-01-17
 • VTI-kod: R770A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Effekten av de nya reglerna för AM-behörighet (moped klass I): en för- och efterstudie

År:
2012
VTI-kod:
R762

Författare: Sonja Forward , Jonna Nyberg , Inger Forsberg , Per Henriksson

Den 1 oktober 2009 infördes AM-behörigheten för att få köra moped klass I (”EU-moped”). VTI har på uppdrag av Transportstyrelsen utvärderat vilken effekt AM-behörigheten haft på nyblivna mopedisters insikt om risker.

Sammanfattningsvis noterades ringa effekter av AM-utbildningen på riskbeteenden och attityder till dessa beteenden, samtidigt som utbildningen uppfattades som nyttig av många. En möjlig förklaring är att riskmedvetenhets- och självvärderingsaspekten inte fått genomslag och att fokus fortfarande är på kunskaper och regler trots den nya kursplanen.
Gå till VTI-publikationen

 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2012-12-05
 • VTI-kod: R762

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Motorcyklisters hastigheter – nivåer och förändringar i samband med nya hastighetsgränser

År:
2012
VTI-kod:
R760

Författare: Mohammad-Reza Yahya , Anna Vadeby

På motorvägar med hastighetsgräns 120 km/tim och 2+1-väg med hastighetsgräns 100 km/tim har medelhastigheten för motorcyklister har ökat med drygt 3 km/tim då hastighetsgränsen har höjts med 10 km/tim. På vägar som fått sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim har medelhastigheten för motorcyklister minskat med 2–3 km/tim. Mellan 45 och 70 procent av motorcyklisterna kör över gällande hastighetsgräns, beroende på vägtyp och hastighetsgräns. Det visar en ny VTI-studie där man studerat motorcyklisters hastigheter på olika typer av vägar som fått ny hastighetsgräns.

Genomgående ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2012-10-07
 • VTI-kod: R760

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Förbifart Stockholm – utvärdering av ett gestaltningsförslag för tunnel

År:
2012
VTI-kod:
R759

Författare: Selina Mårdh , Christopher Patten

Förbifart Stockholm är en ny vägförbindelse i form av en tunnel. Tunnelns inre utsmyckning kan väntas ha betydelse för bilförares trötthet, stimulans, distraktion och/eller trygghet vid körning i tunneln. Hur stora dessa effekter kan bli har studerats genom en simulatorstudie vid VTI:s simulator III i Linköping.

Studien hade 24 testförare. Tunneln som studerades var den planerade tunneln för Förbifart Stockholm som skapades virtuellt.

Resultaten som framkom när man studerade hur föraren kunde hålla sig i sitt körfält, visade att det generellt fanns stora statistiska ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2012-10-02
 • VTI-kod: R759

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Processutvärdering av körkortsutbildning för EU-moped

År:
2012
VTI-kod:
R756

Författare: Christina Stave

För att minska antalet skadade i mopedolyckor infördes den 1 oktober 2009 ett nytt körkort, AM, för EU-moped. En obligatorisk utbildning på 12 timmar varav minst fyra timmar praktiska moment infördes. Syftet med den kvalitativa studie som redovisas i VTI rapport 756, var att utvärdera utbildningsprocessen och vilken effekt den kan tänkas ge på elevernas beteende i trafiken. En samstämmighetsbedömning utfördes även avseende hur kursplanens mål realiserades i undervisningen. Fem olika typer av utbildningar i Göteborgsregionen studerades där totalt 36 elever deltog varav 30 pojkar.
Gå till VTI-publikationen

 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2012-09-18
 • VTI-kod: R756

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Varför fortsätter en sömnig förare att köra?

År:
2012
VTI-kod:
N32A-2012

Författare: Joel Johansson

I VTI notat 32A-2012 undersöks hur lastbilsförare upplever, motarbetar och motverkar sömnighet i sin dagliga arbetssituation.

Sömnighet är en starkt bidragande faktor vid trafikolyckor. Tidigare forskning har visat att sömnighet hos förare är närvarande i 16–23 procent av alla bilolyckor. Inom flyg- och järnvägsdomänen har en metod, med en stark influens från human factors-området, kallad Fatigue risk management (FRM) använts för att undersöka hur sociala och organisatoriska faktorer påverkar personalens sömnighetsnivå. Dock har denna metod inte använts för att undersöka ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2012-09-04
 • VTI-kod: N32A-2012

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Åtgärder för att förbättra mobiliteten bland äldre personer i Skandinavien

År:
2012
VTI-kod:
R749A

Författare: Anu Sirén , Randi Hjorthol , Pål Ulleberg , Lena Levin

Mobiliteten eller rörligheten för äldre människor är fortfarande ett område under utveckling. Det visar en VTI-studie gällande Norge, Danmark och Sverige där man har studerat äldre personers resande med personbil, kollektivtrafik, cykel, gång och i viss mån även övriga transportmedel som definieras av motoriserade rullstolar, skotrar, mopedbilar, etc.

Åtgärder för att öka resandet med kollektivtrafik är på dagordningen i alla tre länderna. Det återstår dock mycket som kan förbättras enligt de forskningsrapporter och utvärderingar som ingått i studien. Exempelvis är mer än 200–300 ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2012-05-30
 • VTI-kod: R749A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ