Forskningsområden

Effekten av de nya reglerna för AM-behörighet (moped klass I): en för- och efterstudie

År:
2012
VTI-kod:
R762

Författare: Per Henriksson , Inger Forsberg , Jonna Nyberg , Sonja Forward

Den 1 oktober 2009 infördes AM-behörigheten för att få köra moped klass I (”EU-moped”). VTI har på uppdrag av Transportstyrelsen utvärderat vilken effekt AM-behörigheten haft på nyblivna mopedisters insikt om risker.

Sammanfattningsvis noterades ringa effekter av AM-utbildningen på riskbeteenden och attityder till dessa beteenden, samtidigt som utbildningen uppfattades som nyttig av många. En möjlig förklaring är att riskmedvetenhets- och självvärderingsaspekten inte fått genomslag och att fokus fortfarande är på kunskaper och regler trots den nya kursplanen.
Gå till publikationen

 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2012-12-05
 • VTI-kod: R762

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Motorcyklisters hastigheter – nivåer och förändringar i samband med nya hastighetsgränser

År:
2012
VTI-kod:
R760

Författare: Mohammad-Reza Yahya , Anna Vadeby

På motorvägar med hastighetsgräns 120 km/tim och 2+1-väg med hastighetsgräns 100 km/tim har medelhastigheten för motorcyklister har ökat med drygt 3 km/tim då hastighetsgränsen har höjts med 10 km/tim. På vägar som fått sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim har medelhastigheten för motorcyklister minskat med 2–3 km/tim. Mellan 45 och 70 procent av motorcyklisterna kör över gällande hastighetsgräns, beroende på vägtyp och hastighetsgräns. Det visar en ny VTI-studie där man studerat motorcyklisters hastigheter på olika typer av vägar som fått ny hastighetsgräns.

Genomgående ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2012-10-07
 • VTI-kod: R760

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Förbifart Stockholm – utvärdering av ett gestaltningsförslag för tunnel

År:
2012
VTI-kod:
R759

Författare: Selina Mårdh , Christopher Patten

Förbifart Stockholm är en ny vägförbindelse i form av en tunnel. Tunnelns inre utsmyckning kan väntas ha betydelse för bilförares trötthet, stimulans, distraktion och/eller trygghet vid körning i tunneln. Hur stora dessa effekter kan bli har studerats genom en simulatorstudie vid VTI:s simulator III i Linköping.

Studien hade 24 testförare. Tunneln som studerades var den planerade tunneln för Förbifart Stockholm som skapades virtuellt.

Resultaten som framkom när man studerade hur föraren kunde hålla sig i sitt körfält, visade att det generellt fanns stora statistiska ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2012-10-02
 • VTI-kod: R759

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Processutvärdering av körkortsutbildning för EU-moped

År:
2012
VTI-kod:
R756

Författare: Christina Stave

För att minska antalet skadade i mopedolyckor infördes den 1 oktober 2009 ett nytt körkort, AM, för EU-moped. En obligatorisk utbildning på 12 timmar varav minst fyra timmar praktiska moment infördes. Syftet med den kvalitativa studie som redovisas i VTI rapport 756, var att utvärdera utbildningsprocessen och vilken effekt den kan tänkas ge på elevernas beteende i trafiken. En samstämmighetsbedömning utfördes även avseende hur kursplanens mål realiserades i undervisningen. Fem olika typer av utbildningar i Göteborgsregionen studerades där totalt 36 elever deltog varav 30 pojkar.
Gå till publikationen

 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2012-09-18
 • VTI-kod: R756

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Varför fortsätter en sömnig förare att köra?

År:
2012
VTI-kod:
N32A-2012

Författare: Joel Johansson

I VTI notat 32A-2012 undersöks hur lastbilsförare upplever, motarbetar och motverkar sömnighet i sin dagliga arbetssituation.

Sömnighet är en starkt bidragande faktor vid trafikolyckor. Tidigare forskning har visat att sömnighet hos förare är närvarande i 16–23 procent av alla bilolyckor. Inom flyg- och järnvägsdomänen har en metod, med en stark influens från human factors-området, kallad Fatigue risk management (FRM) använts för att undersöka hur sociala och organisatoriska faktorer påverkar personalens sömnighetsnivå. Dock har denna metod inte använts för att undersöka ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2012-09-04
 • VTI-kod: N32A-2012

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Åtgärder för att förbättra mobiliteten bland äldre personer i Skandinavien

År:
2012
VTI-kod:
R749A

Författare: Lena Levin , Anu Sirén , Randi Hjorthol , Pål Ulleberg

Mobiliteten eller rörligheten för äldre människor är fortfarande ett område under utveckling. Det visar en VTI-studie gällande Norge, Danmark och Sverige där man har studerat äldre personers resande med personbil, kollektivtrafik, cykel, gång och i viss mån även övriga transportmedel som definieras av motoriserade rullstolar, skotrar, mopedbilar, etc.

Åtgärder för att öka resandet med kollektivtrafik är på dagordningen i alla tre länderna. Det återstår dock mycket som kan förbättras enligt de forskningsrapporter och utvärderingar som ingått i studien. Exempelvis är mer än 200–300 ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2012-05-30
 • VTI-kod: R749A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Boende, pendlare och lastbilsförare tycker till om riksväg 23 och riksväg 40

År:
2012
VTI-kod:
N18-2012

Författare: Anna Anund , Inger Forsberg

Det är tydligt att de boende vid en väg vill vara delaktiga när en ombyggnation genomförs i deras närområde. Enligt en studie som VTI har gjort skulle Trafikverket med stor sannolikhet tjäna på att göra de boende mer delaktiga under processen och att tydligt informera om trafiksäkerhetspotentialen i de åtgärder som genomförs. En ökad kunskap om åtgärdernas potentiella bidrag till säkerheten kan förväntas ge en ökad acceptans.

Syftet med VTI-studien angående riksvägarna 23 och 40 var att få en bild av hur ombyggnation uppfattas av boende och resande samt av lastbilsförare.
Gå till publikationen

 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2012-04-27
 • VTI-kod: N18-2012

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Vägtrafikens hastigheter – kunskapsinventering

År:
2012
VTI-kod:
N6-2012

Författare: Jörgen Larsson , Lennart Simonsson , Gunilla Sörensen , Susanne Gustafsson , Anna Vadeby , Sonja Forward

I syfte att uppnå etappmålet för vägtrafiksäkerheten finns delmålen att hastighetsefterlevnad skall öka på såväl det statliga som det kommunala vägnätet. VTI har därför fått i uppdrag av Trafikverket att analysera viktiga problemområden och utmaningar inom hastighetsområdet samt att identifiera viktiga insatsområden.

Vi har vid genomgången av den kunskap som finns om hastighet och hastighetsefterlevnad samt ny kunskap som vi fått via diskussioner i fokusgrupper funnit att olika typer av incitament krävs för att privatbilister och yrkesförare ska hålla hastigheten.

Såväl ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2012-02-22
 • VTI-kod: N6-2012

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Camera-based sleepiness detection

År:
2012
VTI-kod:
ViP 2011-6

Författare: Carina Fors , Christer Ahlström , Anna Anund , Katja Kircher , Per Sörner , Jordanka Kovaceva , Emanuel Hasselberg , Martin Krantz , John-Fredrik Grönvall

Two literature reviews were conducted in order to identify indicators of driver sleepiness and distraction. Three sleepiness indicators – blink duration, blink frequency and Perclos – were implemented in the camera system.

The aims of the study were firstly to develop and evaluate a low cost 1-camera unit for detection of driver impairment, and secondly to identify indicators of driver sleepiness and to create a sleepiness classifier for driving simulators.

The project included two experiments. The first was a field test where 18 participants conducted one alert and one ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2012-02-15
 • VTI-kod: ViP 2011-6

Köp tryckt version
Only pdf

DÖLJ

Äldres vardagliga resor – val av färdmedel och erfarenheter av kollektivtrafik

År:
2011
VTI-kod:
R734

Författare: Jessica Berg , Lena Levin

Utgångspunkten för denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur äldre kvinnor och män använder kollektivtrafik, men även att få ökad kunskap om ifall de använder andra färdsätt och vad som ligger till grund för deras val. Studien intresserar sig för variationer och mönster som framträder i deras utsagor.

För att äldre personer ska kunna leva ett aktivt liv med god livskvalitet ställs det höga krav på en framtida tillgänglighet och ett säkert transportsystem. Om inte, kommer det att finnas ett stort antal personer som riskerar att inte komma ut. Eftersom äldre är en heterogen ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2011-12-22
 • VTI-kod: R734

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ