Forskningsområden

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem

År:
2008
VTI-kod:
N29-2008

Författare: Jonna Alnervik , Melica Gabrielsson , Jesper Gullqvist , Hanna Gåverud , Andreas Månsson Vogel

Notatet innehåller uppsatserna Antisladdsystem – förares kunskap om antisladdsystem och hur de påverkas av systemet samt Bilägares syn på antisladdsystem.

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2008-12-18
 • VTI-kod: N29-2008

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Analys, modellering och återskapande av fordonsdynamiska rörelser i tåg

År:
2008
VTI-kod:
N26-2008

Författare: Lars Furedal

Syftet med detta examensarbete var att analysera, modellera och slutligen återskapa ett tågs fordonsdynamiska rörelser. Rörelserna har analyserats med utgångspunkt från vad som ansågs viktigt att återskapa för att en människa ska få en realistisk tågupplevelse. Resultatet från rörelseanalysen vägdes mot möjligheter till återskapande i ett rörelsesystem.

En dynamisk rörelsemodell skapades för att modellera de valda rörelserna. Modellen byggdes upp i en simuleringsmiljö, närmare bestämt MATLAB/Simulink. Där kunde modellen simuleras och förses med utsignaler till styrning av ett ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2008-09-03
 • VTI-kod: N26-2008

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Bussars trafiksäkerhet vintertid

År:
2008
VTI-kod:
R618

Författare: Mattias Hjort , Birgitta Thorslund , Mats Wiklund , Gudrun Öberg , Jerker Sundström

Tidigare studier ha visat att bussar är överrepresenterade i olyckor vid vinterväglag jämfört med andra fordon och därför har bussars trafiksäkerhet vintertid studerats närmare.

En flerdelad studie har utförts, där följande delar har ingått:

 • Väggreppsstudier på is i VTI:s däckprovningsanläggning

 • Olycksstudie samt kartläggning av bussars däckanvändning

 • Fokusgrupper för att få kännedom om problematiska situationer

 • Körsimulatorstudie för att testa däckens betydelse vid problematiska situationer

Tester i VTI:s ... Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2008-06-27
 • VTI-kod: R618

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Förutsättningar för en avancerad körsimulator i Göteborg

År:
2008
VTI-kod:
N17-2008

Författare: Håkan Sehammar , Jonas Jansson , Pontus Matstoms , Staffan Nordmark

Körsimulatorer spelar en central roll för forskning och utveckling inom flera områden. Inom fordonsindustrin är simulatorer ett viktigt redskap för produktutveckling, ofta med fokus på HMI, aktiv säkerhet och fordonsdynamik.

Inom ramen för en förstudie, finansierad av Test Site Sweden, har VTI utrett förutsättningarna för att bygga och driva en avancerad körsimulator i Göteborg. Utgångspunkten har varit att simulatorn ska vara av världsklass och kännetecknas av:
• möjlighet att skifta mellan lastbils- och personbilskabin
• bildsystem som tillåter mer än 180° horisontell ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2008-06-03
 • VTI-kod: N17-2008

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Teaching learner drivers with disabilities. An operation manual for driving instructors

År:
2008
VTI-kod:
EC 10

Författare: Björn Peters , Torbjörn Falkmer , Lars Gustavsson , Benny Nielsen

The present manual aims at providing knowledge about persons with special needs (PSN) and to support driving instructors that educate PSN. In the introduction of the manual, the requirements demanded of a driving school facility and some general aspects of teaching are considered. Next driver education exercises are presented. In those, references to Appendix 1 are inserted, in which specific aspects of the driver education with respect to PSN are discussed. This appendix also includes an introduction to the area of education and PSN. In addition, a section called 'Disabilities and vehicle ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2008-04-15
 • VTI-kod: EC 10

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Åksjuka i korglutade tåg – beskrivning och analys av dagsläget

År:
2008
VTI-kod:
R614A

Författare: Rickard Persson

Tåg med förmågan att luta korgarna inåt i kurvor är en prisvärd teknologi som möjliggör högre hastigheter i kurvorna och därmed också kortare restider.
Teknologin är accepterad av de flesta tågoperatörerna, men åksjuka begränsar idag utnyttjande av de korglutande tågens fulla potential, se studien ”Tilting trains, a description and analysis of the present situation” [Persson, 2007].

Förekomst av åksjuka har rapporterats i luften, i rymden, i bilar, i tåg, i nöjesparker etc. Det finns fler rapporter om åksjuka på korglutade tåg än på icke korglutade tåg och andelen åksjuka är ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2008-04-08
 • VTI-kod: R614A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Automatisk analys av ögonrörelsedata

År:
2008
VTI-kod:
N12A-2008

Författare: Martin Bergstrand

En persons ögonrörelser är en intressant faktor att studera i olika forskningsområden där uppmärksamheten är viktig, till exempel vid bilkörning. År 2004 invigdes Simulator III på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Simulator III är den tredje generationen av körsimulatorer som utvecklats på VTI. I simulatorn finns ett kamerabaserat system för ögonrörelsemätning. För att vara användbart måste rådata från systemet analyseras och koncentreras till ett antal mätvärden som kan användas i forskningen på VTI.

I detta examensarbete utvecklas metoder för att analysera data ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2008-03-12
 • VTI-kod: N12A-2008

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Intelligenta transportsystem, ITS, i passagerarbilar och metoder för utvärdering av dess inverkan på trafiksäkerheten

År:
2007
VTI-kod:
R604A

Författare: Astrid Linder , Sara Nygårdhs , Anna Vadeby , Albert Kircher

Bakgrunden till studien är att många olika så kallade "intelligenta transportsystem" (ITS) utvecklas och finns idag i fordon bland annat för att öka trafiksäkerheten. Därmed finns det ett behov av att uppskatta/verifiera trafiksäkerhetseffekten av dessa system. Frågor som den här rapporten belyser är hur trafiksäkerhetseffekterna av sådana system utvärderas samt vilka är de tekniska system som redan nu (2007) finns i personbilar. Metoden som använts för litteratursökning i studien har bestått av litteratursökning i biblioteksdatabaser som resulterade i 300 referenser varav de mest relevanta ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2007-12-18
 • VTI-kod: R604A

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Korglutade tåg – beskrivning och analys av dagsläget. En litteraturstudie

År:
2007
VTI-kod:
R595A

Författare: Rickard Persson

Ökande konkurrens från andra transportmedel tvingar järnvägsföretag över världen att söka efter bättre prestanda. Restid är den mest uppenbara prestandaindikatorn som kan förbättras genom att introducera höghastighetståg. Tåg med förmågan att luta korgarna inåt i kurvor är ett mindre kostsamt alternativ än att bygga nya linjer med de stora kurvradier som behövs för icke korglutade höghastighetståg.

Idag har korglutning blivit en mogen teknik som accepteras av de flesta operatörer, men föredras av få. Det är flera anledningar bakom detta; tågen utan korglutning har ökat sin ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2007-11-08
 • VTI-kod: R595A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Inhämtande av rörlig visuell information presenterad perifert i bilen. Effekter på uppmärksamhetsfördelning och körprestation i varierad trafikmiljö

År:
2007
VTI-kod:
R461A

Författare: Lena Nilsson , Torbjörn Falkmer , Jan Törnros

Syftet var att studera funktionen hos ett informationssystem som enbart använder sig av visuell information, presenterad perifert i synfältet med hjälp av ”rinnande ljus” i bilen. Informationen presenterades på displayer i fyra olika positioner; upptill, nedtill, till höger och till vänster. Fyra olika riktningar hos det “rinnande ljuset” användes; uppåt, nedåt, åt höger, och åt vänster. Två nivåer beträffande kravet hos köruppgiften användes.

Trettiotvå försökspersoner deltog i studien. Designen var upprepad mätning. Studien genomfördes med hjälp av en avancerad körsimulator. ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2007-10-19
 • VTI-kod: R461A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ