Forskningsområden

Miljöplogen, Meirenplogen och Mähler sidoplog S 45 – test av egenskaper hos tre nya plogtyper

År:
2010
VTI-kod:
R661

Författare: Göran Gabrielsson , Staffan Möller

Syftet med projektet var att genomföra tester av renplogningsförmåga, skärförmåga (endast Meirenplogen), kasthöjd och kastlängd på bortplogad snö, bullernivå utanför plogbilen och inne i lastbilshytten, bränsleförbrukning och slitage på stålskär samt att analysera och dokumentera testresultaten. Även förarnas synpunkter på användning av plogarna skulle kartläggas och redovisas.

På testbanan, som vanligen hade 5–15 cm lös snö ovanpå tjock is, var snödjupen efter passage av Miljöplogen ofta små, kring 0,5 cm i medeltal för de olika delarna av körfältet. Det var praktiskt taget ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-04-27
 • VTI-kod: R661

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Trafikanternas krav på vägars tillstånd – en enkätstudie av förares uppfattning om belagda vägar

År:
2010
VTI-kod:
R668

Författare: Anita Ihs , Louise Eriksson

Syftet med denna enkätstudie var att undersöka hur förare, uppdelat på privatbilister och yrkesförare, uppfattar belagda vägytor samt vilka krav de har på dessa. Mer specifikt fick förarna bedöma sju olika vägyteskador: spårbildning, lappningar och lagningar, sprickor och krackeleringar, ojämna/svaga vägkanter, potthål, övriga enstaka ojämnheter, utbredda ojämnheter. De fick också bedöma två olika typer av textur/struktur på beläggningen: grov och slät textur. Bedömningarna gjordes för tre olika vägkategorier (nationella vägar, övriga statliga vägar samt kommunala vägar) och i tre av ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-04-15
 • VTI-kod: R668

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Trafikanternas krav på vägars tillstånd – en körsimulatorstudie

År:
2010
VTI-kod:
R669

Författare: Anita Ihs , Anne Bolling , Katja Kircher , Jan Andersson

Vägverket följer idag regelmässigt upp de statliga vägarnas tillstånd med hjälp av vägytemätningar. Man genomför också årligen enkäter bland privatbilister och yrkesförare för att ta reda på hur nöjda eller missnöjda trafikanterna är med drift och underhåll av de statliga vägarna. I korthet kan sägas att överensstämmelsen mellan de objektiva mätningar som görs av vägarnas tillstånd (eller snarare de tillståndsmått man använder) och trafikanternas betyg enligt enkäterna inte är särskilt god.

Flera delstudier har genomförts för att dels att ge uppslag till hur man bör ställa frågor ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-04-15
 • VTI-kod: R669

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Effekter av dammbindning av belagda vägar

År:
2010
VTI-kod:
R666

Författare: Göran Blomqvist , Mats Gustafsson , Per Jonsson , Martin Ferm

Inandningsbara partiklar från vägdamm är ett hälsoproblem och en viktig orsak till att miljökvalitetsnormen för partiklar i utomhusluft inte nås i Sverige. Bildningen av vägdamm längs belagda vägar i de nordiska länderna är i stor utsträckning kopplad till dubbdäcksanvändning och vinterdrift av vägar, som till exempel sandning och saltning. Vägdamm på vägytan virvlas upp av trafiken. För att minska uppvirvlingen används bland annat kemisk dammbindning, som innebär att en lösning sprayas på vägbanan som därigenom hålls fuktig och dammet förhindras att virvla upp. Främst används kloridsalter ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-03-22
 • VTI-kod: R666

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Tillståndsuppföljning av observationssträckor – Datainsamling, lägesrapport 2009-12

År:
2010
VTI-kod:
N1-2010

Författare: Nils-Gunnar Göransson

Målsättningen med projektet är att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data, primärt till utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen av observationssträckor (100 meter långa) har, på uppdrag av Vägverket, pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på nedbrytningen som orsakas av tung trafik. De första åren utfördes mätningar på ett begränsat antal sträckor. Antalet har sedan, efterhand som projektet fortskridit, utökats och uppgick vid utgången av år 2009 till 665 stycken fördelade över 67 olika objekt, ingående i det statliga belagda vägnätet. Under ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-02-15
 • VTI-kod: N1-2010

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av LTL-M – mobil mätning av vägmarkeringar

År:
2010
VTI-kod:
R675A

Författare: Sven-Olof Lundkvist

På högtrafikerade vägar är det inte lämpligt att göra mätningar med handhållna instrument eftersom detta innebär risker både för mätpersonal, som måste befinna sig på vägen, och för trafikanter. Istället är det önskvärt att i största möjliga utsträckning utföra funktionsmätningar med mobila mätmetoder i en hastighet som inte avviker mycket från övrig trafik. Föreliggande rapport dokumenterar en utvärdering av ett nyligen utvecklat mobilt instrument för mätning av vägmarkeringars retroreflexion. Instrumentet, som benämns LTL-M, är utvecklat av DELTA Lys & Optik i Danmark.

Att en ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-02-11
 • VTI-kod: R675A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar

År:
2010
VTI-kod:
N3-2010

Författare: Annelie Carlson , Robert Karlsson

Typiska värden har tagits fram per kilometer väg avseende energianvändning och koldioxidutsläpp (CO2) för byggande samt drift och underhåll för fyra olika fall. Fallen har definierats utifrån vägtyperna motorväg, 2+1-väg och normal tvåfältsväg. Tvåfältsvägen delades i sin tur upp i två typfall där trafikmängden varit den huvudsakliga grunden för skillnader. Dessa fyra typfall har sedan analyserats under de olika faserna byggande samt drift och underhåll under en 60-års period. Åtgången av materialmängder har kvantifierats och aktiviteter kartlagts. I nästa steg har mängder och aktiviteter ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-01-27
 • VTI-kod: N3-2010

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion år 2009 i SMN, SST och SSÖ

År:
2010
VTI-kod:
N2-2010

Författare: Sven-Olof Lundkvist , Sara Nygårdhs

Med start år 2000 har mobila tillståndsmätningar av vägmarkeringars retroreflexion gjorts i Sverige i varierande omfattning. Liksom tidigare finns det flera syften med tillståndsmätningar, nämligen att svara på frågorna:
• I vilken utsträckning uppfylls Vägverkets funktionskrav för vägmarkering?
• Föreligger någon skillnad i vägmarkeringskvalitet mellan länen inom en region?
• Hur har vägmarkeringarnas funktion förändrats över tiden?

Retroreflexionen och makrotexturen på torra vägmarkeringar har år 2009 mätts mobilt med RMT version 2 i Region Mälardalen (SMN), Region ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-01-22
 • VTI-kod: N2-2010

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Road Marking Management System – en förstudie

År:
2009
VTI-kod:
N21A-2009

Författare: Sven-Olof Lundkvist , Trond Cato Johansen

Pavement Management Systems – PMS – används för att avgöra var och när underhållsåtgärder på vägbeläggningar ska sättas in. PMS arbetar med modeller som innehåller relevanta variabler som har bedömts påverka tidpunkten för underhåll, såsom årsdygnstrafik, körfältsbredd, stenmaterial i beläggningen, etc. PMS är ett viktigt verktyg som hjälper väghållaren att använda medlen för underhållsåtgärder på ett optimalt sätt. Det skulle vara önskvärt att utveckla ett motsvarande verktyg för vägmarkeringar eftersom dessa, liksom vägbeläggningarna, utsätts för ett ständigt slitage från trafiken.
Gå till VTI-publikationen

 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2009-12-15
 • VTI-kod: N21A-2009

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utveckling av Road Marking Tester – status RMT Version 2

År:
2009
VTI-kod:
N20-2009

Författare: Sven-Olof Lundkvist , Berne Nielsen

Vägverket initierade 2004 en utveckling av ett mobilt instrument som kunde mäta, inte endast retroreflexionen för torr vägmarkering, utan även övriga intressanta variabler som återfinns i regelverket. Detta projekt skulle enligt planerna avslutas 2008, vilket också skedde. Nu kan det fastslås att ett utvecklingsprojekt av denna typ egentligen aldrig kommer, eller ska, avslutas. Det kommer ständigt fram nya omständigheter eller nya komponenter som är användbara i mätsystemet och utvecklingen fortskrider därför kontinuerligt. Detta notat redovisar utvecklingen och statusen för Road Marking ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2009-11-27
 • VTI-kod: N20-2009

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ