Forskningsområden

Observationer av funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av vägar

År:
2012
VTI-kod:
N3-2012

Författare: Annika Jägerbrand , Göran Blomqvist

Detta projekt har haft som syfte att öka kunskapen om funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av väg. Funktionskonflikter uppkommer exempelvis då en vägskötselåtgärd ger negativa effekter på fastighetsägares möjlighet till användning av sin mark eller vice versa då markens brukande ger negativa effekter på vägens funktion.
I detta projekt var målet att hitta nya, relativt okända funktionskonflikter i Sverige genom observationer vid fältresa och genom en genomgång av frågor och synpunkter inkomna till Trafikverket.

Identifierade funktionskonflikter från fält ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2012-03-23
 • VTI-kod: N3-2012

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Tillståndsuppföljning av observationssträckor, datainsamling, lägesrapport december 2011

År:
2012
VTI-kod:
N1-2012

Författare: Nils-Gunnar Göransson

Målsättningen med projektet är att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data, primärt till utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen av observationssträckor har, på uppdrag av Trafikverket, pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på den nedbrytning som orsakas av tung trafik. De första åren utfördes mätningar på ett begränsat antal sträckor. Antalet har sedan, efterhand som projektet fortskridit, utökats och uppgick vid utgången av år 2011 till 676 stycken fördelade över 68 olika objekt, alla ingående i det statliga belagda vägnätet.
Gå till VTI-publikationen

 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2012-03-21
 • VTI-kod: N1-2012

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011 – sammanfattande resultat från Sverige

År:
2012
VTI-kod:
N8-2012

Författare: Mohammad-Reza Yahya , Per Henriksson , Sven-Olof Lundkvist

VTI har genomfört tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion i hela riket 2011. Mätningarna har utförts med det mobila instrumentet Ecodyn 30 och resultaten är kompletterade med skattningar av våtsynbarheten.

Följande slutsatser kan dras från tillståndsmätningarna 2011 i Sverige:

Retroreflexionen för torra vägmarkeringar
• på Europavägar med ÅDT högre än eller lika med 4 000 fordon/dygn var 53 procent av delobjekten godkända
• på övriga Europavägar och riksvägar godkändes 47 procent av delobjekten
• på de primära länsvägarna godkändes 49 procent av ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2012-02-20
 • VTI-kod: N8-2012

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Marginalkostnader för drift och underhåll av det nationella vägnätet – Skattningar med data från 2004–2009

År:
2012
VTI-kod:
N29-2011

Författare: Mattias Haraldsson

Med hjälp av bokförda kostnader för drift och underhåll av det nationella vägnätet samt trafikarbetes- och infrastrukturinformation för åren 2004–2009 skattas kostnadsfunktioner. Med dessa som utgångspunkt beräknas sedan kostnadselasticiteter och marginalkostnader. Resultatet har i denna studie satts i relation till analyser av ett motsvarande dataset från åren 1998–2002. En jämförelse av skattningar baserade på de båda dataseten påvisar i vissa fall god överensstämmelse och i andra fall vissa skillnader. Givet kunskapsläget bör dock differenserna betraktas som rimliga och i inget fall finns ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2012-01-25
 • VTI-kod: N29-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Tekniker och metoder för mer energieffektiv vinterväghållning

År:
2012
VTI-kod:
R737

Författare: Anna Arvidsson

En viktig fråga inom vinterväghållningen är hur man ska kunna göra den mer energieffektiv. VTI-forskaren Anna Arvidsson har gjort en litteraturstudie och samlat kunskap om flertalet faktorer som påverkar hur, när och var vinterväghållningen utförs. Inte minst är vinterväghållningen beroende på vädret, ett område som det borde forskas mer i.

Först och främst är det sensorer som mäter hur vädret är på och vid vägen. På en VViS-station (VägVäderinformations-System) mäts många parametrar, till exempel yttemperatur, lufttemperatur, relativ luftfuktighet, nederbördsmängd och ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2012-01-16
 • VTI-kod: R737

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Skadade fotgängare – kostnad för fotgängarskador jämfört med vinterväghållningskostnader

År:
2012
VTI-kod:
R735

Författare: Anna Arvidsson , Gudrun Öberg

Fotgängarna är den trafikantkategori som vid is/snöväglag drabbas av flest skador som kräver sjukvård. I en VTI-studie visar forskarna att på is/snöväglag är skadadekostnaden för fotgängare betydligt mycket högre än kostnaden för vinterväghållningen. Cirka 85 procent av de skadade fotgängarna i trafikmiljö skadas dessutom i tätort. Detta gör att Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill få bättre kännedom om dessa skador.

Syftet med projektet var att analysera betydelsen av väghållare. Är det avgörande för skadeutfallet om det är kommunen självt eller fastighetsägare som sköter ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2012-01-10
 • VTI-kod: R735

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Livscykelanalyser av vägar och vägbeläggningar – studier genomförda i Europa

År:
2012
VTI-kod:
R736A

Författare: Annelie Carlson

Med livscykelanalysmetoden kan man beskriva vägars och vägbeläggningars miljöpåverkan, energiåtgång och resursanvändning. I en VTI-studie beskrivs nu ett antal vetenskapliga, europeiska livcykelanalysstudier.

Transporters direkta energianvändning utgör en betydande andel, cirka 30 procent, av den totala energianvändningen i Europa och det är vägtransporter som står för merparten av denna andel, drygt 80 procent. Då vägtransporter främst förbrukar fossila bränslen är också utsläppen av CO2 betydande. På senare tid har det uppmärksammats att även infrastrukturen behöver relativt ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2012-01-09
 • VTI-kod: R736A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Trafikanteffektmodeller – inverkan av spårdjup på trafiksäkerhet

År:
2011
VTI-kod:
R731A

Författare: Anita Ihs , Mika Gustafsson , Olle Eriksson , Mats Wiklund , Leif Sjögren

Ett av de största problemen angående drift och underhåll av vägar är att kunna känna till sambandet mellan vägytans tillstånd och olyckor, till exempel om spårdjupet ökar olycksrisken. I en VTI-studie ser forskarna dock inga bevis för att djupare spår generellt skulle tendera öka olycksrisken.

Pavement management systems, inklusive trafikanteffektmodeller för beräkning av konsekvenser och kostnader för trafikanterna av olika underhållsstrategier, har utvecklats under de senaste åren. Det finns dock ett identifierat behov av förbättring av befintliga trafikanteffektmodeller i många ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-12-12
 • VTI-kod: R731A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Test av mobila reflektometrar – studie utförd inom ramen för verksamheten i CEN/TC 226/WG2

År:
2011
VTI-kod:
N30A-2011

Författare: Luc Goubert , Sven-Olof Lundkvist

Instrument för mobil mätning av vägmarkeringars retroreflexion har varit kommersiellt tillgängliga sedan slutet av 1990-talet. Det har spekulerats i att mätfelen hos dessa instrument är större än hos de traditionella, handhållna instrumenten. För att få underlag till en standard för mobila instrument har CEN/TC 226/WG2:s expertpanel i ett round robin-test undersökt mätonoggrannheten för tre typer av mobila instrument: Ecodyn 30, LTL-M och Zehntner ZDR 6020. I testet deltog två Ecodyn samt ett instrument av vardera typ LTL-M och Zehntner. Instrumenten numrerades 1–4.

En testslinga ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-12-09
 • VTI-kod: N30A-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av städmaskiners förmåga att minska PM10-halter

År:
2011
VTI-kod:
R707

Författare: Christer Johansson , Göran Blomqvist , Mats Gustafsson , Cecilia Bennet , Michael Norman , Billy Sjövall

Vägdamm bidrar periodvis till höga halter av inandningsbara partiklar (PM10) i väg- och gatumiljöer och bidrar till att miljökvalitetsnormen för dessa partiklar överskrids. Åtgärder har hittills innefattat att försöka minska dubbdäcksanvändningen, sänka trafikhastigheten och att dammbinda gator och vägar med olika typer av hygroskopiska lösningar. Gatustädning har länge omtalats som en möjlig åtgärd, men negativa resultat från såväl svenska som internationella försök har visat att dagens teknik och strategi för gatustädning sällan ger några effekter på PM10-halterna. Trots detta finns krav på ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-08-24
 • VTI-kod: R707

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ