Forskningsområden

Livscykelanalyser av vägar och vägbeläggningar – studier genomförda i Europa

År:
2012
VTI-kod:
R736A

Författare: Annelie Carlson

Med livscykelanalysmetoden kan man beskriva vägars och vägbeläggningars miljöpåverkan, energiåtgång och resursanvändning. I en VTI-studie beskrivs nu ett antal vetenskapliga, europeiska livcykelanalysstudier.

Transporters direkta energianvändning utgör en betydande andel, cirka 30 procent, av den totala energianvändningen i Europa och det är vägtransporter som står för merparten av denna andel, drygt 80 procent. Då vägtransporter främst förbrukar fossila bränslen är också utsläppen av CO2 betydande. På senare tid har det uppmärksammats att även infrastrukturen behöver relativt ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2012-01-09
 • VTI-kod: R736A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Trafikanteffektmodeller – inverkan av spårdjup på trafiksäkerhet

År:
2011
VTI-kod:
R731A

Författare: Anita Ihs , Mika Gustafsson , Olle Eriksson , Mats Wiklund , Leif Sjögren

Ett av de största problemen angående drift och underhåll av vägar är att kunna känna till sambandet mellan vägytans tillstånd och olyckor, till exempel om spårdjupet ökar olycksrisken. I en VTI-studie ser forskarna dock inga bevis för att djupare spår generellt skulle tendera öka olycksrisken.

Pavement management systems, inklusive trafikanteffektmodeller för beräkning av konsekvenser och kostnader för trafikanterna av olika underhållsstrategier, har utvecklats under de senaste åren. Det finns dock ett identifierat behov av förbättring av befintliga trafikanteffektmodeller i många ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-12-12
 • VTI-kod: R731A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Test av mobila reflektometrar – studie utförd inom ramen för verksamheten i CEN/TC 226/WG2

År:
2011
VTI-kod:
N30A-2011

Författare: Luc Goubert , Sven-Olof Lundkvist

Instrument för mobil mätning av vägmarkeringars retroreflexion har varit kommersiellt tillgängliga sedan slutet av 1990-talet. Det har spekulerats i att mätfelen hos dessa instrument är större än hos de traditionella, handhållna instrumenten. För att få underlag till en standard för mobila instrument har CEN/TC 226/WG2:s expertpanel i ett round robin-test undersökt mätonoggrannheten för tre typer av mobila instrument: Ecodyn 30, LTL-M och Zehntner ZDR 6020. I testet deltog två Ecodyn samt ett instrument av vardera typ LTL-M och Zehntner. Instrumenten numrerades 1–4.

En testslinga ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-12-09
 • VTI-kod: N30A-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av städmaskiners förmåga att minska PM10-halter

År:
2011
VTI-kod:
R707

Författare: Christer Johansson , Göran Blomqvist , Mats Gustafsson , Cecilia Bennet , Michael Norman , Billy Sjövall

Vägdamm bidrar periodvis till höga halter av inandningsbara partiklar (PM10) i väg- och gatumiljöer och bidrar till att miljökvalitetsnormen för dessa partiklar överskrids. Åtgärder har hittills innefattat att försöka minska dubbdäcksanvändningen, sänka trafikhastigheten och att dammbinda gator och vägar med olika typer av hygroskopiska lösningar. Gatustädning har länge omtalats som en möjlig åtgärd, men negativa resultat från såväl svenska som internationella försök har visat att dagens teknik och strategi för gatustädning sällan ger några effekter på PM10-halterna. Trots detta finns krav på ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-08-24
 • VTI-kod: R707

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Cykelvägars standard – en kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll

År:
2011
VTI-kod:
R726

Författare: Anna Niska

En hög drift- och underhållsstandard på cykelvägnätet har betydelse för statusen på cykeln som transportmedel och välskötta cykelvägar är något som kan få fler att cykla mer. Drygt 40 procent av cyklisternas singelolyckor kan relateras till drift och underhåll och singelolyckorna utgör mer än 70 procent av alla cykelolyckor. Det är framförallt halkbekämpningen som är viktig för cyklisternas säkerhet. För cyklisternas framkomlighet är snöröjningen den driftåtgärd som har störst betydelse. Vid 3 cm snödjup börjar det bli svårhanterligt för cyklisterna. Snömodd kräver extra uppmärksamhet med ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-06-30
 • VTI-kod: R726

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Svenska vägtillståndsmått då, nu och i morgon – del 2: Nu – år 2005–2009

År:
2011
VTI-kod:
R718

Författare: Leif Sjögren , Thomas Lundberg

Trafikverket har under åren, inom området vägytemätning, gett VTI i uppdrag att föreslå mått som på ett bättre sätt beskriver skador eller felaktigt konstruerade vägavsnitt och som kan användas för att karakterisera vägnätets tillstånd och förändringen när detta trafikeras och belastas. Gemensamt för dessa mått är att de, så långt möjligt, inte ska innebära någon extra kostnad för datainsamling utan istället beräknas från ”rådata” och/eller mätstorheter som redan är insamlade i den ordinarie inventeringsstrategin för vägytemätbilar.

Aktuell rapport beskriver utveckling av mått ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-06-26
 • VTI-kod: R718

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Restvärde hos vägar – en kunskaps- och idésammanställning kring hur investeringar ska styras för lägre LCC

År:
2011
VTI-kod:
N16-2011

Författare: Fredrik Hellman , Robert Karlsson , Mats Andersson , Leif G Wiman , Lars-Göran Wågberg

I rapporten utreds hur begreppet restvärde kan användas vid investeringar i vägar och väghållning för att analysera tekniska lösningar eller utforma krav för upphandling. Syftet är att utarbeta ett ramverk med principer som knyter samman ekonomiska överväganden och teknisk dimensionering, som i sin tur kan bidra till mer optimala investeringar i vägar ur ett långsiktigt perspektiv. Rapporten är avgränsad till investeringar i vägkroppen, men paralleller dras till andra områden.

Inledningsvis granskas begreppet och vilka behov som föreligger. Restvärde kan sägas spegla framtida ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-06-21
 • VTI-kod: N16-2011

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Slitagepartiklar från vägbeläggningar med gummiinblandad bitumen – jämförelser med referensbeläggning

År:
2011
VTI-kod:
N8-2011

Författare: Göran Blomqvist , Mats Gustafsson , Mikael Ögren , Cecilia Bennet

Dubbdäcksslitage av vägbeläggningar orsakar emissioner av inandningsbara partiklar (PM10) vars tillåtna halt i omgivningsluften är reglerad enligt en miljökvalitetsnorm. Ett sätt att minska partikelemissionen är att anpassa beläggningarnas egenskaper. Föreliggande projekt har undersökt betydelsen för partikelbildningen av inblandning av gummi från bildäck i två beläggningars bitumenfas. Undersökningen genomfördes i VTI:s provvägsmaskin där två gummiinblandade beläggningar av olika konstruktion (GAP11 och GAÖ11) och en referensbeläggning (ABS11) undersöktes. De bildade partiklarnas halter och ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-06-20
 • VTI-kod: N8-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Potential för en energieffektivare väg- och gatubelysning – jämförelser mellan dimning och olika typer av ljuskällor

År:
2011
VTI-kod:
R722

Författare: Annelie Carlson , Annika Jägerbrand

Trafikbelysningens huvudsakliga funktion är att göra vägen och vägområdet säkert för människor. För att minska energianvändning och kostnader för denna är det av vikt att ha en så energieffektiv belysning som möjligt utan att försämra den huvudsakliga funktionen. Målen med projektet är att ta fram grunddata för olika åtgärder som leder till en energieffektivisering av väg- och gatubelysningsnätet och att undersöka hur användning av dimning och olika ljuskällor påverkar synbarhet såsom den uppfattas av människor.

I projektet användes en relativt ny metod för att mäta luminans som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-06-13
 • VTI-kod: R722

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Meirenplogen – kompletterande mätningar av buller, bränsleförbrukning och slitage på plogskär

År:
2011
VTI-kod:
R713

Författare: Göran Gabrielsson , Staffan Möller

På våren 2009 testades Meirenplogen och en referensplog,
Rossöplog 87, på riksväg 87 och E45 öster och nordöst om Östersund. Då mättes bullernivåer utanför plogbilen och inne i lastbilshytten, bränsleförbrukning och slitage på stålskär.

Beläggningen på riksväg 87 var grov och stenmaterialet bestod av den hårda stensorten kvartsit. Avsikten var att mäta vid is-/snöväglag men väglaget vid mättillfället hade ändrats till torr barmark. De förhållanden som rådde vid testerna var naturligtvis inte representativa för normala plogförhållanden utan innebar i stället värsta tänkbara ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-04-18
 • VTI-kod: R713

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ