Forskningsområden

Skadade fotgängare. Fokus på drift och underhåll vid analys av sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA

År:
2011
VTI-kod:
R705

Författare: Gudrun Öberg

Alla trafikanter är under någon del av sin resa fotgängare. Det är därför viktigt med säkra och komfortabla fotgängarförhållanden. Tidigare genomförda svenska studier visar att fotgängare är den trafikantgrupp med störst andel skadade i halkolyckor.

Syftet med denna studie är att kartlägga orsaker till varför fotgängare skadas och om möjligt ge förslag på åtgärder för att minska skadorna. Fokus kommer främst att vara på sådant som kan åtgärdas med drift- och underhållsåtgärder. Mycket större datamängder gör dessutom att säkrare resultat fås än i tidigare studier.
Gå till VTI-publikationen

 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-03-21
 • VTI-kod: R705

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Jämnhetsmätning på cykelvägar. Utveckling och test av metod för att bedöma cyklisters åkkvalitet baserat på cykelvägens längsprofil

År:
2011
VTI-kod:
R699

Författare: Anna Niska , Leif Sjögren , Mika Gustafsson

Tillståndsbedömning av cykelvägar ger ett viktigt underlag för att beskriva underhållsbehovet och för planering, prioritering och utvärdering av förbättringsåtgärder. Idag utgår funktionskraven på cykelvägar från kraven på bilvägar och inte utifrån cyklisternas förutsättningar. Därför är det viktigt med mått och mätmetoder som är relaterade till cyklisters komfortupplevelse och olycksrisk och inte enbart beskriver cykelvägens tekniska kondition/livslängd. Det finns ett flertal metoder på marknaden för tillstånds-bedömning av cykelvägar, men nästan alla har enbart vägens kondition och tekniska ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-02-15
 • VTI-kod: R699

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion år 2010 i SST, SÖ, SSY och SM

År:
2011
VTI-kod:
N3-2011

Författare: Sven-Olof Lundkvist , Sara Nygårdhs

Sedan år 2000 har torra vägmarkeringars retroreflexion mätts mobilt i Sverige i varierande omfattning. Våtfunktionen har indirekt mätts sedan år 2003 genom att retroreflexionen för våt markering beräknats från torrfunktionen och makrotexturen. Liksom år 2009 görs denna skattning för profilerade markeringar på Europavägar (ej körfältslinjer).

I år, 2010, har objektens längd kortats ned från 20 km till 10 km med syfte att kunna mäta fler objekt. Detta år har även inneburit att Vägverket övergått i Trafikverket (2010 04 01) samt att regionindelningen förändrats.

Liksom ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-02-02
 • VTI-kod: N3-2011

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Tillståndsuppföljning av observationssträckor. Datainsamling, lägesrapport 2010-12

År:
2011
VTI-kod:
N1-2011

Författare: Nils-Gunnar Göransson

Målsättningen med projektet är att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data, primärt till utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen av observationssträckor (100 meter långa) har, på uppdrag av Vägverket, numera Trafikverket, pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på nedbrytningen som orsakas av tung trafik. De första åren utfördes mätningar på ett begränsat antal sträckor. Antalet har sedan, efterhand som projektet fortskridit, utökats och uppgick vid utgången av år 2010 till 665 stycken fördelade över 67 olika objekt, ingående i det statliga ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-02-01
 • VTI-kod: N1-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift - mått, medel och strategier

År:
2011
VTI-kod:
R701

Författare: Göran Blomqvist , Mats Gustafsson , Per Jonsson

En stor del av de inandningsbara partiklar (PM10) som förekommer i stadsmiljö och längs allmänna vägar har visat sig härröra från slitage av beläggningar, däck och bromsar, men även från sandning vintertid. En viktig källa är beläggningen, dels genom det slitage som framför allt dubbdäcksanvändning ger upphov till, men också genom användandet av friktionssand, som sliter på beläggningen. Problemet med höga halter av inandningsbara partiklar har alltså sin bakgrund i framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder vintertid. Efter vintersäsongens slut sker upptorkning, behovet av gaturengöring ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-01-31
 • VTI-kod: R701

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Samspel mellan vägbelysning och vägbeläggning med avseende på energiförbrukning

År:
2011
VTI-kod:
R703

Författare: Sara Nygårdhs

I juni 2009 påbörjades projektet ”Samspel mellan vägbelysning och vägbeläggning för minskad energiförbrukning”, finansierat av Energimyndigheten. Syftet med projektet var att studera om det är möjligt att reducera vägbelysningen och därmed spara energi och pengar genom att använda ljusare vägbeläggningar än de som normalt används då man lägger nytt slitlager på en väg.

Studien har genomförts i två etapper:
Etapp 1 har syftat till att skatta kostnader för frakt av stenmaterial, underhållsåtgärder och energi för vägbelysning dels vid användandet av konventionella stenmaterial, ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-01-28
 • VTI-kod: R703

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Åtgärder för att minska hastighet förbi vägarbetsplatser

År:
2011
VTI-kod:
R698

Författare: Gunilla Sörensen , Mats Wiklund

En kunskapssammanställning avseende nyare metoder för att öka säkerheten vid vägarbetsplatser har tidigare genomförts. Den resulterade i en lista med åtgärdsförslag. Vägverket har prioriterat utvärdering av flera av de föreslagna åtgärderna. Utvärderingar avseende tre av dessa åtgärder redovisas i denna rapport:
• Intelligent kövarningssystem
• Variabla meddelandeskyltar (VMS) vid intermittent vägarbete
• Optiska hastighetslinjer.

Systemet för intelligent kövarning utgjordes av två variabla meddelandeskyltar kopplade till en utrustning som aktiverade skyltarna när ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-01-24
 • VTI-kod: R698

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Trafikanternas krav på vägars tillstånd – sammanfattande slutrapport

År:
2011
VTI-kod:
R702

Författare: Anita Ihs

De statliga vägarnas tillstånd följs regelmässigt upp med hjälp av vägytemätningar. Dessutom genomförs enkäter bland privatbilister och yrkesförare för att ta reda på hur nöjda eller missnöjda de är med under-hållet av de statliga vägarna. I korthet kan sägas att överensstämmelsen mellan de objektiva mätningar som görs av vägarnas tillstånd (eller snarare de tillståndsmått man använder) och trafikanternas betyg enligt enkäterna inte är särskilt god. Flera delstudier har därför genomförts inom detta projekt för att dels att ge uppslag till hur man bör ställa frågor om vägars tillstånd för att ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-01-24
 • VTI-kod: R702

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Metodbeskrivning för plogtester

År:
2010
VTI-kod:
R685

Författare: Göran Gabrielsson , Staffan Möller

I metodbeskrivningen anges hur mätning av följande egenskaper hos den testade plogen och en konventionell referensplog bör genomföras:
• Renplogningsförmåga i olika hastigheter på testbana
• Renplogningsförmåga på allmän väg
• Skärförmåga på testbana med hårt packad snö
• Kasthöjd och kastlängd på bortplogad snö i olika hastigheter på testbana
• Bullernivå utanför plogbilen i olika hastigheter på testbana och på allmän väg
• Bullernivå inne i lastbilshytten i olika hastigheter på allmän väg
• Bränsleförbrukning i olika hastigheter på allmän väg
• ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-11-02
 • VTI-kod: R685

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Beurteilung des LTL-M – Mobile Messung von Strassenmarkierungen

År:
2010
VTI-kod:
R675B

Författare: Sven-Olof Lundkvist

Mit steigendem Verkehrsaufkommen nimmt auch die Nachfrage nach mobilen Messverfahren zu. Auf stark befahrenen Straßen sind Handmessgeräte nicht sicher, weil das Messpersonal auf der Straße arbeiten muss. Stattdessen werden zur Sicherheit des Personals und der Verkehrsteilnehmer mobile Messungen mit normaler Fahrgeschwindigkeit vorgezogen. Diese Studie enthält eine Beurteilung des mobilen Reflektometers LTL-M, das von DELTA Light & Optics in Dänemark entwickelt wurde.

In der Praxis weist ein fahrzeugbasiertes Retroreflektometer durch die Fahrzeugbewegungen und die Straßenwölbung ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-08-24
 • VTI-kod: R675B

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ