Forskningsområden

Tillståndsuppföljning av observationssträckor – Datainsamling, lägesrapport 2009-12

År:
2010
VTI-kod:
N1-2010

Författare: Nils-Gunnar Göransson

Målsättningen med projektet är att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data, primärt till utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen av observationssträckor (100 meter långa) har, på uppdrag av Vägverket, pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på nedbrytningen som orsakas av tung trafik. De första åren utfördes mätningar på ett begränsat antal sträckor. Antalet har sedan, efterhand som projektet fortskridit, utökats och uppgick vid utgången av år 2009 till 665 stycken fördelade över 67 olika objekt, ingående i det statliga belagda vägnätet. Under ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-02-15
 • VTI-kod: N1-2010

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av LTL-M – mobil mätning av vägmarkeringar

År:
2010
VTI-kod:
R675A

På högtrafikerade vägar är det inte lämpligt att göra mätningar med handhållna instrument eftersom detta innebär risker både för mätpersonal, som måste befinna sig på vägen, och för trafikanter. Istället är det önskvärt att i största möjliga utsträckning utföra funktionsmätningar med mobila mätmetoder i en hastighet som inte avviker mycket från övrig trafik. Föreliggande rapport dokumenterar en utvärdering av ett nyligen utvecklat mobilt instrument för mätning av vägmarkeringars retroreflexion. Instrumentet, som benämns LTL-M, är utvecklat av DELTA Lys & Optik i Danmark.

Att en ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-02-11
 • VTI-kod: R675A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar

År:
2010
VTI-kod:
N3-2010

Författare: Robert Karlsson , Annelie Carlson

Typiska värden har tagits fram per kilometer väg avseende energianvändning och koldioxidutsläpp (CO2) för byggande samt drift och underhåll för fyra olika fall. Fallen har definierats utifrån vägtyperna motorväg, 2+1-väg och normal tvåfältsväg. Tvåfältsvägen delades i sin tur upp i två typfall där trafikmängden varit den huvudsakliga grunden för skillnader. Dessa fyra typfall har sedan analyserats under de olika faserna byggande samt drift och underhåll under en 60-års period. Åtgången av materialmängder har kvantifierats och aktiviteter kartlagts. I nästa steg har mängder och aktiviteter ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-01-27
 • VTI-kod: N3-2010

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion år 2009 i SMN, SST och SSÖ

År:
2010
VTI-kod:
N2-2010

Författare: Sara Nygårdhs

Med start år 2000 har mobila tillståndsmätningar av vägmarkeringars retroreflexion gjorts i Sverige i varierande omfattning. Liksom tidigare finns det flera syften med tillståndsmätningar, nämligen att svara på frågorna:
• I vilken utsträckning uppfylls Vägverkets funktionskrav för vägmarkering?
• Föreligger någon skillnad i vägmarkeringskvalitet mellan länen inom en region?
• Hur har vägmarkeringarnas funktion förändrats över tiden?

Retroreflexionen och makrotexturen på torra vägmarkeringar har år 2009 mätts mobilt med RMT version 2 i Region Mälardalen (SMN), Region ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2010-01-22
 • VTI-kod: N2-2010

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Road Marking Management System – en förstudie

År:
2009
VTI-kod:
N21A-2009

Författare: Trond Cato Johansen

Pavement Management Systems – PMS – används för att avgöra var och när underhållsåtgärder på vägbeläggningar ska sättas in. PMS arbetar med modeller som innehåller relevanta variabler som har bedömts påverka tidpunkten för underhåll, såsom årsdygnstrafik, körfältsbredd, stenmaterial i beläggningen, etc. PMS är ett viktigt verktyg som hjälper väghållaren att använda medlen för underhållsåtgärder på ett optimalt sätt. Det skulle vara önskvärt att utveckla ett motsvarande verktyg för vägmarkeringar eftersom dessa, liksom vägbeläggningarna, utsätts för ett ständigt slitage från trafiken.
Gå till publikationen

 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2009-12-15
 • VTI-kod: N21A-2009

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utveckling av Road Marking Tester – status RMT Version 2

År:
2009
VTI-kod:
N20-2009

Författare: Berne Nielsen

Vägverket initierade 2004 en utveckling av ett mobilt instrument som kunde mäta, inte endast retroreflexionen för torr vägmarkering, utan även övriga intressanta variabler som återfinns i regelverket. Detta projekt skulle enligt planerna avslutas 2008, vilket också skedde. Nu kan det fastslås att ett utvecklingsprojekt av denna typ egentligen aldrig kommer, eller ska, avslutas. Det kommer ständigt fram nya omständigheter eller nya komponenter som är användbara i mätsystemet och utvecklingen fortskrider därför kontinuerligt. Detta notat redovisar utvecklingen och statusen för Road Marking ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2009-11-27
 • VTI-kod: N20-2009

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Beläggningsslitage vintern 2007/2008 på högtrafikerade vägar i Stockholmsområdet

År:
2009
VTI-kod:
N2-2009

Författare: Nils-Gunnar Göransson

VTI har under lång tid kontrollerat beläggningsslitage från dubbdäckstrafik genom utförda provvägar och utvalda kontrollsträckor. För att undersöka nutidens beläggningsslitage från dubbtrafik i Stockholmsregionen har mätningar utförts under vintern 2007/2008, en fortsättning av den utredning som utfördes vintern 2006/2007. Syftet med undersökningen var att studera:
• beläggningsslitaget på högtrafikerade in- och utfarter till Stockholm
• avnötningens storlek för relativt nylagda slitlager och slitlager som utsatts för upp till fyra vintrars trafikering
• hur stor andel av ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2009-08-26
 • VTI-kod: N2-2009

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Strategi för vinterväghållning av vägar baserad på klimatfaktorer

År:
2009
VTI-kod:
R630A

Författare: Harald Norem

Ramen för denna rapport är att diskutera påverkan på trafiksäkerhet och framkomlighet av olika metoder för halkbekämpning av vägar beroende på klimatförhållanden samt att skapa klimatparametrar som kan vara till hjälp för att välja vinterväghållningsstrategier. Rapporten baseras på analyser av de data som har samlats in i VTI- projektet ”Tema Vintermodell” och presenterar till största delen jämförelser mellan olycksdata, driftstandard för vinterväghållning och klimatförhållanden i olika klimatzoner i Sverige. Dessutom presenteras rekommendationer för val av strategi för vinterväghållning av ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2009-05-19
 • VTI-kod: R630A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Hur påverkas trafiksäkerheten om restriktioner av dubbdäcksanvändning införs? Kan en förbättrad vinterväghållning medföra att trafiksäkerhetsnivån bibehålls?

År:
2009
VTI-kod:
R648

Författare: Gudrun Öberg , Staffan Möller

Vägverket fick ett regeringsuppdrag hösten 2008 att beräkna konsekvenserna av en minskning av dubbdäcksanvändningen. Uppdraget från Vägverket till VTI gick ut på att dels beräkna trafiksäkerhetseffekter av en neddragning av dubbdäcksanvändningen, dels vad det krävs i förändrad vinterväghållning om trafiksäkerheten ska bibehållas.

VTI:s uppdrag skulle utföras under en månad vilket innebar att inga nya studier kunde göras utan att tillgängliga modeller och data måste utnyttjas.

Försäljningen av nordiska och europeiska dubbfria vinterdäck fördelar sig lika och därför ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2009-05-18
 • VTI-kod: R648

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg

År:
2009
VTI-kod:
N16-2009

Författare: Carl-Gustaf Wallman

”Vintermodellen” är ett datorbaserat system för beräkning av de viktigaste samhällsekonomiska konsekvenserna av olika strategier i vinterväghållningen. En grundläggande del i modellen har varit mätning och analys av fordons hastighetsreduktioner vid olika typer av vinterväglag, jämfört med hastigheterna vid torr barmark. Modellen är utvecklad för vägar med en maximal bredd av 9,5 meter, men det är viktigt att större och mer högtrafikerade vägar tas med i en fortsatt utveckling.

I denna studie har mätningar utförts på ett par bredare vägar: en 13-metersväg, dvs. med körbanebredden ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2009-05-14
 • VTI-kod: N16-2009

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ