Forskningsområden

Restvärde hos vägar – en kunskaps- och idésammanställning kring hur investeringar ska styras för lägre LCC

År:
2011
VTI-kod:
N16-2011

Författare: Fredrik Hellman , Robert Karlsson , Mats Andersson , Leif G Wiman , Lars-Göran Wågberg

I rapporten utreds hur begreppet restvärde kan användas vid investeringar i vägar och väghållning för att analysera tekniska lösningar eller utforma krav för upphandling. Syftet är att utarbeta ett ramverk med principer som knyter samman ekonomiska överväganden och teknisk dimensionering, som i sin tur kan bidra till mer optimala investeringar i vägar ur ett långsiktigt perspektiv. Rapporten är avgränsad till investeringar i vägkroppen, men paralleller dras till andra områden.

Inledningsvis granskas begreppet och vilka behov som föreligger. Restvärde kan sägas spegla framtida ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-06-21
 • VTI-kod: N16-2011

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Slitagepartiklar från vägbeläggningar med gummiinblandad bitumen – jämförelser med referensbeläggning

År:
2011
VTI-kod:
N8-2011

Författare: Göran Blomqvist , Mats Gustafsson , Mikael Ögren , Cecilia Bennet

Dubbdäcksslitage av vägbeläggningar orsakar emissioner av inandningsbara partiklar (PM10) vars tillåtna halt i omgivningsluften är reglerad enligt en miljökvalitetsnorm. Ett sätt att minska partikelemissionen är att anpassa beläggningarnas egenskaper. Föreliggande projekt har undersökt betydelsen för partikelbildningen av inblandning av gummi från bildäck i två beläggningars bitumenfas. Undersökningen genomfördes i VTI:s provvägsmaskin där två gummiinblandade beläggningar av olika konstruktion (GAP11 och GAÖ11) och en referensbeläggning (ABS11) undersöktes. De bildade partiklarnas halter och ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-06-20
 • VTI-kod: N8-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Potential för en energieffektivare väg- och gatubelysning – jämförelser mellan dimning och olika typer av ljuskällor

År:
2011
VTI-kod:
R722

Författare: Annelie Carlson , Annika Jägerbrand

Trafikbelysningens huvudsakliga funktion är att göra vägen och vägområdet säkert för människor. För att minska energianvändning och kostnader för denna är det av vikt att ha en så energieffektiv belysning som möjligt utan att försämra den huvudsakliga funktionen. Målen med projektet är att ta fram grunddata för olika åtgärder som leder till en energieffektivisering av väg- och gatubelysningsnätet och att undersöka hur användning av dimning och olika ljuskällor påverkar synbarhet såsom den uppfattas av människor.

I projektet användes en relativt ny metod för att mäta luminans som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-06-13
 • VTI-kod: R722

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Meirenplogen – kompletterande mätningar av buller, bränsleförbrukning och slitage på plogskär

År:
2011
VTI-kod:
R713

Författare: Göran Gabrielsson , Staffan Möller

På våren 2009 testades Meirenplogen och en referensplog,
Rossöplog 87, på riksväg 87 och E45 öster och nordöst om Östersund. Då mättes bullernivåer utanför plogbilen och inne i lastbilshytten, bränsleförbrukning och slitage på stålskär.

Beläggningen på riksväg 87 var grov och stenmaterialet bestod av den hårda stensorten kvartsit. Avsikten var att mäta vid is-/snöväglag men väglaget vid mättillfället hade ändrats till torr barmark. De förhållanden som rådde vid testerna var naturligtvis inte representativa för normala plogförhållanden utan innebar i stället värsta tänkbara ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-04-18
 • VTI-kod: R713

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Strategi för utveckling av en samhällsekonomisk analysmodell för drift, underhåll och reinvestering av väg- och järnvägsinfrastruktur

År:
2011
VTI-kod:
R706

Författare: Mats Andersson , Johan Nyström , Kristofer Odolinski , Lena Wieweg , Åsa Wikberg

VTI redovisar i föreliggande rapport en kartläggning av kunskapsläget inom de olika delområden där kunskaper krävs för att få till stånd en samhällsekonomisk analys av drift, underhåll och reinvestering. De arbetsmoment som måste genomföras består av fyra huvuddelar:
• det måste gå att mäta infrastrukturens faktiska, fysiska tillstånd vid en viss tidpunkt
• det krävs modeller som gör det möjligt att prognosticera hur tillståndet förändras över tiden, både om en åtgärd genomförs och om ingenting görs
• skillnaden mellan att man genomför respektive inte genomför en åtgärd måste ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-03-22
 • VTI-kod: R706

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Skadade fotgängare. Fokus på drift och underhåll vid analys av sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA

År:
2011
VTI-kod:
R705

Författare: Gudrun Öberg

Alla trafikanter är under någon del av sin resa fotgängare. Det är därför viktigt med säkra och komfortabla fotgängarförhållanden. Tidigare genomförda svenska studier visar att fotgängare är den trafikantgrupp med störst andel skadade i halkolyckor.

Syftet med denna studie är att kartlägga orsaker till varför fotgängare skadas och om möjligt ge förslag på åtgärder för att minska skadorna. Fokus kommer främst att vara på sådant som kan åtgärdas med drift- och underhållsåtgärder. Mycket större datamängder gör dessutom att säkrare resultat fås än i tidigare studier.
Gå till VTI-publikationen

 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-03-21
 • VTI-kod: R705

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Jämnhetsmätning på cykelvägar. Utveckling och test av metod för att bedöma cyklisters åkkvalitet baserat på cykelvägens längsprofil

År:
2011
VTI-kod:
R699

Författare: Anna Niska , Leif Sjögren , Mika Gustafsson

Tillståndsbedömning av cykelvägar ger ett viktigt underlag för att beskriva underhållsbehovet och för planering, prioritering och utvärdering av förbättringsåtgärder. Idag utgår funktionskraven på cykelvägar från kraven på bilvägar och inte utifrån cyklisternas förutsättningar. Därför är det viktigt med mått och mätmetoder som är relaterade till cyklisters komfortupplevelse och olycksrisk och inte enbart beskriver cykelvägens tekniska kondition/livslängd. Det finns ett flertal metoder på marknaden för tillstånds-bedömning av cykelvägar, men nästan alla har enbart vägens kondition och tekniska ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-02-15
 • VTI-kod: R699

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion år 2010 i SST, SÖ, SSY och SM

År:
2011
VTI-kod:
N3-2011

Författare: Sven-Olof Lundkvist , Sara Nygårdhs

Sedan år 2000 har torra vägmarkeringars retroreflexion mätts mobilt i Sverige i varierande omfattning. Våtfunktionen har indirekt mätts sedan år 2003 genom att retroreflexionen för våt markering beräknats från torrfunktionen och makrotexturen. Liksom år 2009 görs denna skattning för profilerade markeringar på Europavägar (ej körfältslinjer).

I år, 2010, har objektens längd kortats ned från 20 km till 10 km med syfte att kunna mäta fler objekt. Detta år har även inneburit att Vägverket övergått i Trafikverket (2010 04 01) samt att regionindelningen förändrats.

Liksom ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-02-02
 • VTI-kod: N3-2011

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Tillståndsuppföljning av observationssträckor. Datainsamling, lägesrapport 2010-12

År:
2011
VTI-kod:
N1-2011

Författare: Nils-Gunnar Göransson

Målsättningen med projektet är att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data, primärt till utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen av observationssträckor (100 meter långa) har, på uppdrag av Vägverket, numera Trafikverket, pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på nedbrytningen som orsakas av tung trafik. De första åren utfördes mätningar på ett begränsat antal sträckor. Antalet har sedan, efterhand som projektet fortskridit, utökats och uppgick vid utgången av år 2010 till 665 stycken fördelade över 67 olika objekt, ingående i det statliga ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-02-01
 • VTI-kod: N1-2011

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift - mått, medel och strategier

År:
2011
VTI-kod:
R701

Författare: Göran Blomqvist , Mats Gustafsson , Per Jonsson

En stor del av de inandningsbara partiklar (PM10) som förekommer i stadsmiljö och längs allmänna vägar har visat sig härröra från slitage av beläggningar, däck och bromsar, men även från sandning vintertid. En viktig källa är beläggningen, dels genom det slitage som framför allt dubbdäcksanvändning ger upphov till, men också genom användandet av friktionssand, som sliter på beläggningen. Problemet med höga halter av inandningsbara partiklar har alltså sin bakgrund i framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder vintertid. Efter vintersäsongens slut sker upptorkning, behovet av gaturengöring ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2011-01-31
 • VTI-kod: R701

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ