Forskningsområden

Jämförelse av vinter och sommardäck på barmark sommartid – tester, riskanalys och djupstudier

År:
2015
VTI-kod:
R849

Författare: Maria Krafft , Anders Ydenius , Matteo Rizzi , Mattias Hjort , Fredrik Bruzelius , Håkan Andersson

För att utröna eventuella trafiksäkerhetsrisker vid användning av vinterdäck sommartid har forskare på VTI genomfört tester av väggrepp på barmark med odubbade vinterdäck respektive sommardäck. Resultatet visar att det finns skillnader i väggrepp, både när det gäller broms- och styrprestanda.
Studier av dödsolyckor indikerar också att odubbade vinterdäck är överrepresenterade i olycksstatistiken.

Ett odubbat vinterdäck av nordisk typ och ett sommardäck från fem olika premiumdäcktillverkare, det vill säga fem däck av varje typ, testades. Däcken var nya men inkörda. Resultaten ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-03-27
 • VTI-kod: R849

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Förnybara drivmedel – Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

År:
2015
VTI-kod:
R845

Författare: Inger Forsberg , Jonna Nyberg , Sonja Forward , Mattias Nordström , Cecilia Wallmark , Erik Wiberg , Sven Wolf

VTI rapport 845 innehåller resultat från tre olika delstudier med syfte att ge en fördjupad förståelse för användarnas behov av och inställning till bilar som drivs med alternativa drivmedel såsom, el, vätgas och biogas.

De olika studierna använde sig av tre olika metoder; fokusgrupp, enkät och intervjuer. I fokusgrupperna ingick sex personer. I enkätstudien deltog 487 slumpmässigt utvalda trafikanter och i intervjustudien nio aktörer från myndigheter, branschorganisationer och media.

Resultaten visar att vid köp av bil är säkerhet och tillförlitlighet viktigare än ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2015-03-26
 • VTI-kod: R845

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Samhällsekonomiska kalkyler för sjöfartsprojekt

År:
2015
VTI-kod:
R846

Författare: Henrik Swahn , Elise Caspersen , Inger Beate Hovi , Inge Vierth

Studien redovisad i VTI rapport 846 syftar till att sammanställa och analysera befintlig kunskap och föreslå hur ett kalkylverktyg för sjötransporter kan utvecklas. Tyngdpunkten ligger på godstransporter.

Trafikverket påpekar att det saknas samhällsekonomiska kalkylmetoder, -modeller och verktyg för sjötransportrelaterade åtgärder liknande EVA för vägtransporter och Bansek för järnvägstransporter. I rapporten sammanfattas riktlinjer för samhällsekonomiska kalkyler i olika länder. Fokus ligger på Sverige och Norge då liknande nationella godsprognosmodeller används i dessa två ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2015-03-25
 • VTI-kod: R846

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Regress – en god idé i järnvägssektorn?

År:
2015
VTI-kod:
R850

Författare: Jan-Eric Nilsson , Roger Pyddoke , Inge Vierth , Gunilla Björklund

Ett system med regress innebär att kostnaden för en försening förs över från den drabbade parten till den part som förorsakat kostnaden. Forskare på VTI har på uppdrag av utredningen ”En modern reglering av järnvägstransporter ( SOU 2015:9) utrett om regress skulle kunna införas i järnvägssektorn i Sverige. De konstaterar att med ett väl utvecklat system för att registrera störningar kan järnvägens funktionalitet förbättras med hjälp av regress.

Trafikverket tillämpar idag ett system med kvalitetsavgifter för att förmå parterna i järnvägssystemet att minska mängden störningar av ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2015-03-24
 • VTI-kod: R850

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Avgasutsläpp och miljöklassning av bilar – Vilka indikatorer är relevanta baserat på beräkning av externa kostnader?

År:
2015
VTI-kod:
N3A-2015

Författare: Lena Nerhagen , Sara Janhäll

För närvarande baseras miljöklassning av bilar på utsläppen av koldioxid, enligt de riktlinjer som tagits fram av EU. Enligt forskare på VTI bör även skillnader i teknologier utgöra en grund för miljöklassning av bilar.

Motivet till denna rapport är att Folksam önskat få belyst om nuvarande underlag för klassificering på ett bra sätt speglar den totala miljöpåverkan från en viss bilmodell. En mer specifik fråga är om dieselbilar, som är mer bränsleeffektiva, är att föredra framför bensinbilar trots skillnader i utsläpp när det gäller partiklar och kvävedioxid (NO2).

I ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportekonomi

 • Publicerad: 2015-03-20
 • VTI-kod: N3A-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2014 – Resultat från VTI:s senaste observationsstudie

År:
2015
VTI-kod:
N9-2015

Författare: Jörgen Larsson

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning i 21 orter i Sverige. 2014 har användningen av cykelhjälm ökat jämfört med tidigare år i nästan alla de grupper som redovisas i studien.

VTI notat 9-2015 innehåller en sammanfattning från observationerna 2014 som genomförts på uppdrag av Trafikverket. Sammanlagt observerades 65 508 cyklister.

Den sammanvägda genomsnittliga andelen hjälmanvändare sett över alla cyklistkategorierna har ökat till den hittills högsta nivån, 37 procent 2014 jämfört med 36,2 procent 2013. Cykel-hjälmslagen ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-03-20
 • VTI-kod: N9-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Externa kostnader för luftföroreningar och buller från trafiken på det statliga vägnätet. Kunskapsläget och tillgången på beräkningsunderlag i Sverige samt några beräkningsexempel

År:
2015
VTI-kod:
N4-2015

Författare: Jan-Erik Swärdh , Anders Genell , Lena Nerhagen , Mohammad-Reza Yahya , Urban Björketun

VTI notat 4-2015 presenterar resultatet av en studie där forskarna beräknat marginella externa kostnader för luftföroreningar och buller med den metod som utvecklats och används inom EU för detta syfte. Beräkningarna avser trafiken på statliga vägar på landsbygd och tätort. Beräkningar har genomfört för några typtätorter med avseende på befolkningstäthet.

För luftföroreningar visar resultaten att kostnaden per kg utsläpp i tätort är 1 689,6 kr/kg för lätta fordon och 1 262,4 kr/kg för tunga i exemplet Storstockholm. Skillnaden beror på att tunga fordon oftare färdas på vägar på ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportekonomi

 • Publicerad: 2015-03-17
 • VTI-kod: N4-2015

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Profilmätning på sträckor med gummimodifierat bitumen på E4 Uppsala och E6 Mölndal

År:
2015
VTI-kod:
N5-2015

Författare: Håkan Carlsson

VTI har testat gummimodifierade asfaltbeläggningar på vägsträckor i Uppsala, Knivsta och Mölndal under tre år. Mätningarna visar sämre utveckling på provsträckor med gummimodifierade asfaltbeläggningar än på referenssträckorna med standardbitumen.

På uppdrag av Trafikverket har VTI utfört tvärprofilmätningar och slitagemätning på provsträckor med gummimodifierade asfaltbeläggningar på E4 i Uppsala, Rv77 i Knivsta och E6 i Mölndal. Syftet med mätningarna var att utvärdera de olika beläggningstyperna avseende spårbildning samt dubbdäcksavnötning och beständighet/stensläpp.
Gå till VTI-publikationen

 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-03-10
 • VTI-kod: N5-2015

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm. Utvärdering av vintersäsongen 2013–2014

År:
2015
VTI-kod:
R847

Författare: Göran Blomqvist , Mats Gustafsson , Michael Norman , Sara Janhäll

I Stockholm pågår ett arbete för att sänka halterna av inandningsbara partiklar. Med hjälp av insatser som extra städåtgärder och dammbindning har man, i kombination med en gynnsam väderlek, under säsongen 2013-2014 nått de lägsta PM10-halterna sedan mätningarna startade och miljökvalitetsnormen klaras med bred marginal.

Halterna av inandningsbara partiklar (PM10) i luften i flera svenska städer uppfyller inte EU:s luftkvalitetsdirektiv och den svenska miljökvalitetsnormen. Sedan 2011 pågår därför ett intensifierat arbete för att sänka partikelhalterna i Stockholm, där problemen är ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2015-03-10
 • VTI-kod: R847

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Profilmätning på sträckor med polymermodifierat bitumen på riksväg 47 Falköping

År:
2015
VTI-kod:
N6-2015

Författare: Håkan Carlsson

Dubbdäcksslitaget har stor betydelse för spårdjupsutvecklingen och vilken typ av stenmaterial som använts i vägbeläggningen är avgörande.

På uppdrag av Trafikverket har VTI utfört tvärprofilmätningar och slitagemätning på provsträckor med polymermodifierade asfaltbeläggningar på riksväg 47 vid Falköping. Syftet med mätningarna är att utvärdera de olika beläggningstyperna avseende spårbildning samt dubbdäcksavnötning och beständighet/stensläpp genom slitagemätning.

Inom vägobjektet lades det avsnitt med olika typer av slitlagerbeläggningar där 6 stycken 200 meter långa ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-03-09
 • VTI-kod: N6-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ