Forskningsområden

Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport

År:
2014
VTI-kod:
R831

Författare: Svante Mandell , Björn Carlén

I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur växthusgaserna från godstransportsektorn ska kunna minskas, till exempel med hjälp av så kallade Gröna korridorer. Vidare diskuteras hur man ska se på de klimatpolitiska konsekvenserna av överflyttning från väg till järnväg eller elektrifierade fordon på väg. En stor del av rapporten fokuserar på hur godstransportsektorn kan tänkas svara på ekonomiska klimatstyrmedel.

Godstransportmarknaden uppvisar en rad specifika egenskaper och förhållanden som skulle kunna innebära att den reagerar annorlunda än vad andra typer av ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-10-30
 • VTI-kod: R831

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Raisins – towards general usability and drivability for ViP platform resources

År:
2014
VTI-kod:
ViP 2014-5

Författare: Torbjörn Alm , Calle Isaksson

The Raisins project was divided into four separate activities; inventory and evaluation of existing resources at ViPForge, review of the report from the early ViP project “Industrial Needs”, workshops with each of the industrial partners, and finally an activity at HiQ to sketch an alternative software approach.

The results could be summarized to a conclusion where two alternative development paths for future simulation software in the ViP community are possible to take. The first path is to continue with the on-going incremental approach, where we have to accept the existing ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2014-10-29
 • VTI-kod: ViP 2014-5

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Trängsel och knapphet på väg, järnväg och i kollektivtrafik

År:
2014
VTI-kod:
R832

Författare: Mohammad-Reza Yahya , Roger Pyddoke , Rune Karlsson , Johan Olstam

Syftet med studien redovisad i VTI rapport 832 var att göra en inventering av data och genomförda studier som skulle kunna ligga till grund för marginalkostnadsberäkningar av trängsel på väg och knapphet på järnvägskapacitet.

När det gäller trängsel i Stockholms vägnät indikerar alla gjorda studier att det även efter förändringar i trängselskattens utformning, i form av fler tullsnitt och höjt skatteuttag, finns kvarstående trängselproblem i Stockholm som skulle påverkas med justeringar av tullsnitt, nivåer och en differentiering av trängselskattesatser.

Ett försök ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-10-28
 • VTI-kod: R832

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Räfflor – Effekter och konsekvenser av olika räffeltyper vid mitträffling på 2-fältsvägar

År:
2014
VTI-kod:
N26-2014

Författare: Anna Anund

I VTI notat 26-2014 redovisas jämförelser mellan fräst intermittent räffla och sinusfräst räffla vid mitträffling av vägbana. Resultatet visar bland annat att sinusräfflan ger mer lågfrekvent externt buller jämfört med andra typer av räfflor. När det gäller buller inne i bilen så ser man en större ökning vid körning på intermittent räffla än på sinusräffla.

Längsgående räfflor i vägbanan är ett sätt att påkalla förares uppmärksamhet när de ofrivilligt är på väg att lämna körfältet. Hur räfflorna kan se ut varierar. Dels finns de mer konventionella intermittenta räfflorna som ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2014-10-23
 • VTI-kod: N26-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Nya testvägsträckor på E45 vid Svappavaara – Instrumentering

År:
2014
VTI-kod:
N12A-2014

Författare: Sigurdur Erlingsson , Håkan Carlsson

Denna rapport beskriver fyra nya instrumenterade vägsträckor på E45 nära samhället Svappavaara i Norrbottens län.

I samband med att en ny malmgruvstäkt öppnades i Kaunisvaara 2012 kommer all malm som utvinns där att transporteras på det befintliga vägnätet längs Rv99, Rv395, E45 och E10 till Pitkäjärvi, totalt 160 kilometer. Malmen kommer därefter att omlastas till järnväg och transporteras till Narvik för vidare transport sjövägen. Malmbrytsoperatören har erhållit ett tillstånd att använda fordon med den totala vikten 90 ton i stället för den 60 ton maximala tyngd som tillåts på ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2014-10-03
 • VTI-kod: N12A-2014

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Prediktioner av andelen personer som går respektive cyklar till jobbet: resvaneundersökningar i kombination med geografiskt högupplösta registerdata

År:
2014
VTI-kod:
N20-2014

Författare: Gunnar Isacsson

VTI har på uppdrag av Trafikverket testat att använda resvaneundersökningar i kombination med registerdata över individer och arbetsställen för att generera bedömningar av andelen personer som går eller cyklar till jobbet.

Uppdraget skall ses mot bakgrund av det utvecklingsarbete som Trafikverket genomför för att utveckla ett verktyg för samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av investeringar i gång- och cykelinfrastrukturen (GC-kalk).

Forskarna har använt den svenska resvaneundersökningen (RES) i kombination med SCBs registerdata över den svenska befolkningen och alla ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafikanalys
Transportsystem

 • Publicerad: 2014-09-19
 • VTI-kod: N20-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Dynamiska farthinder. En litteraturstudie

År:
2014
VTI-kod:
R823

Författare: Christopher Patten , Omar Bagdadi

För att minska de negativa konsekvenserna av fasta farthinder, speciellt fartgupp, har det börjat komma allt fler alternativ. VTI rapport 823 redovisar en litteraturstudie i syfte att undersöka i vilken utsträckning alternativa farthinder har utvecklats, implementerats och utvärderats, både i Sverige och i övriga Europa och Nordamerika. Länder och platser som har ett klimat som liknar det nordiska vinterklimatet har varit av särskilt intresse.

Ett alternativt farthinder kan vara utformat på olika sätt och vara antingen passivt dynamiskt eller aktivt dynamiskt:
• Passivt ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2014-09-03
 • VTI-kod: R823

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Energimätning på tåg för rundvirkestransporter på sträckan Mora–Borlänge–Gävle

År:
2014
VTI-kod:
R829

Författare: Joakim Ahlberg

VTI rapport 829 innehåller en analys av energianvändningen för längre tåg på en jämförelsesträcka samt på en kortare utredningssträcka. Syftet var att utröna om det går att få ner användningen av energi per (brutto) tonkilometer genom att ha fler vagnar på tåget. Målet var att utröna hur energianvändningen beror av (brutto)vikten på tåget, antal stopp tåget gör samt lokförarnas körstil.

Resultaten visar på skillnader i energianvändning och (brutto)vikter på tåget, men då det är oklart hur resultaten ska tolkas så krävs det flera mätningar för att kunna säga något mer bestämt. ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportsystem

 • Publicerad: 2014-09-02
 • VTI-kod: R829

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Skadade motorcyklister – En analys av var i vägnätet som motorcyklister skadas och skadornas svårhetsgrad

År:
2014
VTI-kod:
R817

Författare: Anna Vadeby , Åsa Forsman

Motorcyklister som dödas eller skadas svårt gör det oftare inom tättbebyggt område, i korsningar och på mindre vägar jämfört med personbilister.

VTI rapport 817 redovisar resultatet av en studie som kartlagt var i vägnätet som motorcyklister skadas samt jämfört detta med var personbilister skadas. Även fyrhjulingsolyckor har studerats i mindre omfattning.

Beräkningar år 2011 och 2012 visar att motorcykelförare under sommarhalvåret löper cirka 19 gånger högre risk att dödas eller skadas svårt i trafiken jämfört med personbilsförare. Motorcyklister skadas i högre grad än ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2014-08-26
 • VTI-kod: R817

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Sammanfattning av resultat, erfarenheter och lärdomar från ELVIS-demonstrationsprojekt för längre och tyngre tåg

År:
2014
VTI-kod:
N25-2014

Författare: Inge Vierth

ELVIS-demonstrationsprojekt syftar till att analysera hur godstransporterna på järnväg kan effektiviseras. I VTI notat 25-2014 sammanfattas resultat och erfarenheter från de tre tidigare delrapporterna framtagna inom ramen för projektet.

Både vad gäller energieffektiviseringen och möjligheten till effektivare järnvägstransportlösningar generellt drar forskare, företag och Trafikverket slutsatsen att det finns stora behov av att kvalitetssäkra de data som tas fram i Trafikverkets databaser. Detta gäller såväl information om elanvändningen som uppgifter om de faktorer som möjligtvis ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportsystem

 • Publicerad: 2014-08-21
 • VTI-kod: N25-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ