Forskningsområden

Utvärdering av slagg som ballast i asfaltbeläggning – Stabilitet och skjuvegenskaper hos slaggasfalt

År:
2015
VTI-kod:
N19-2015

Författare: Leif Viman , Safwat Said

Slagg som ballast i asfalt har tidigare undersökts både i laboratorium och genom olika vägförsök. Främst har dessa undersökningar avsett slitlagerbeläggningar eftersom man funnit att många slagger är mycket nötningsresistenta och har även visat positiva egenskaper som ballast i bullerdämpande beläggningar.

I VTI notat 19-2015 redovisas ett delprojekt i ett större Vinnovafinansierat projekt där undersökningarna istället inriktats på stabilitetsegenskaper hos asfaltbundna bind- och bärlager. Borrkärnor från tre vägobjekt har undersökts, där slaggasfalten utsatts för mycket tung ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-07-06
 • VTI-kod: N19-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Tekniska system: Krav vid införande av ny teknik i förarmiljöer inom alla trafikslag

År:
2015
VTI-kod:
R869

Författare: Henriette Wallén Warner , Christopher Patten

Syftet med projektet, redovisat i VTI rapport 869, var att ta fram ett underlag för hur Transportstyrelsen kan angripa problematiken med begränsningar i människans kognitiva förmåga och reglementen kring den snabba tekniska utvecklingen inom transportområdet.

Inventeringen av processer vid införandet av nya tekniska system i förarmiljön visar att utformningen av våra nationella föreskrifter för samtliga fyra trafikslag i hög grad styrs av riktlinjer på europeisk och/eller internationell nivå. Att påverka föreskrifter och andra regelverk sker på europeisk och internationell nivå ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-06-30
 • VTI-kod: R869

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Vintervädrets betydelse för att fotgängare skadas i singelolyckor

År:
2015
VTI-kod:
R868

Författare: Gunilla Sörensen , Jenny Eriksson

I studien, redovisad i VTI rapport 868, har forskarna undersökt vilket väder som rådde vid tillfället för rapporterade fotgängarskador i fyra kommuner. Resultaten visar att merparten av halkolyckorna inträffat när det förekommit en vädersituation med risk för halt väglag vid olyckstillfället eller inom 24 timmar innan.

Det skadas mer än 10 gånger så många fotgängare i singelolyckor på grund av halka i tätort jämfört med utanför tätort. En koppling mellan skadedata och väderdata har därför gjorts för tätorterna i fyra valda kommuner: Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.
Gå till VTI-publikationen

 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-06-29
 • VTI-kod: R868

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Utvärdering av ändrade hastighetsgränser. Långtidseffekter på trafiksäkerhet

År:
2015
VTI-kod:
R860

Författare: Urban Björketun , Anna Vadeby

I VTI rapport 860 redovisas en studie om hur de förändrade hastighetsgränserna har påverkat antalet olyckor samt antalet dödade och svårt skadade personer. Resultatet visar en minskning av dödade med totalt cirka 17 per år.

Sedan 2008 har det pågått ett arbete hos Trafikverket med att ompröva hastighetsgränserna på det statliga vägnätet. Syftet med denna studie var att redovisa och analysera långtidseffekter på trafiksäkerheten då hastighetsgränsen har höjts eller sänkts.

Resultaten visar på en minskning av antalet dödade på landsvägar som fått sänkt hastighetsgräns ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-06-26
 • VTI-kod: R860

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Återvinning av MJOG/MJAG i varmblandad asfalt

År:
2015
VTI-kod:
N18-2015

Författare: Safwat Said , Leif Viman

Syftet med denna undersökning var att se i vilken grad man kan blanda in gamla asfaltbeläggningar som granulat i nytillverkad varmasfalt utan att försämra egenskaperna hos den nya beläggningen.

Vägen mellan Kaunisvaara och Svappavaara behövde rustas upp på grund av kraftigt ökande malmtransporter med mycket tunga fordon (90 ton) framöver. För att se om den gamla beläggningen kunde användas som granulat i nytillverkad varmasfalt planerades fyra provsträckor med olika halter av gamla asfaltbeläggningar.

De alternativ som testats är 0 procent inblandning (referensmassa) ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-06-26
 • VTI-kod: N18-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Samhällsekonomisk analys av förändrad frekvens och taxa för regionaltågstrafik i Mälardalen

År:
2015
VTI-kod:
R866

Författare: Kjell Jansson , Chris Halldin , Roger Pyddoke

Syftet med studien i VTI rapport 866 var att analysera de företagsekonomiska och samhällsekonomiska konsekvenserna av ökade respektive minskade turtätheter och av ökade respektive minskade taxor på två regionala tåglinjer i Mälardalen: Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg.

Bakgrunden är att bolaget Mälab inlett processen att anskaffa nya tåg i avsikt att bedriva trafiken i egen regi eller upphandla en operatör som bedriver trafiken med rullande materiel som ägs av Mälab. Detta skulle i så fall ersätta det avtal som förhandlats fram med SJ om en trafik som är mer omfattande ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2015-06-25
 • VTI-kod: R866

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Miljökonsekvenser av 2+1-väg. Fokusgruppsstudie väg 23 och 47/195

År:
2015
VTI-kod:
R871

Författare: Lennart Folkeson , Martin Ljungström

Studien redovisad i VTI rapport 871 har som målsättning att bidra till utvecklingen av metodik för att beskriva miljökonsekvenser av 2+1-vägar. Studien har identifierat ett antal miljökonsekvenser som inte alltid uppmärksammas i de miljökonsekvensbeskrivningar som görs inför mittsepareringsprojekt.

Med 2+1-vägar menas åtgärden att mittseparera en befintlig ”vanlig” väg för att åstadkomma en mötesseparerad väg med växelvis 2 körfält i ena och 1 körfält i andra körriktningen. Som studieobjekt valdes väg 23 Sandsbro–Drättinge och väg 47/195 Hedenstorp–Habo.

Forskarna har i ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2015-06-23
 • VTI-kod: R871

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Kan dubbdäck på cykeln minska singelolyckorna? Friktionstester av cykeldäck i VTI:s stationära däckprovningsanläggning

År:
2015
VTI-kod:
R862

Författare: Anna Niska , Mattias Hjort

Forskare på VTI har studerat variationen av isgrepp för olika typer av dubbdäck för cykel, jämfört med odubbade däck. Resultaten visar att dubbade cykeldäck generellt har bättre isgrepp och bättre bromsstabilitet än odubbade däck och att det är stora skillnader mellan olika dubbdäck.

Syftet med projektet har varit att ta fram en testmetod för att kunna bedöma det grepp på is som olika typer av cykeldäck ger och att genomföra inledande tester med några olika däck. Ett långsiktigt mål är att med hjälp av den framtagna testmetoden kunna ge underlag till informationskampanjer om ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2015-06-22
 • VTI-kod: R862

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Limit handling i en körsimulator

År:
2015
VTI-kod:
R861A

Författare: Olle Eriksson , Sogol Kharrazi , Magnus Hjälmdahl , Mattias Hjort

Syftet med studien redovisad i VTI rapport 861A har varit att undersöka hur VTI:s körsimulator presterar vid körning på gränsen till fordonets förmåga samt att förbättra dess funktion så att simulatorn i högre grad upplevs och beter sig som ett riktigt fordon i denna situation.

Studien har resulterat i en ökad förståelse för hur den nuvarande fordonsmodellen kan förbättras för simuleringar vid körning på handling-gränsen, även om metoden ännu inte är fullt utvecklad. Sammanfattningsvis så visades att de nya modellerna bättre beskriver understyrningskarakteristik och tidsrespons hos ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2015-06-18
 • VTI-kod: R861A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Objektiv mätmetod för tillståndsbedömning av grusväglag

År:
2015
VTI-kod:
R863

Författare: Karin Edvardsson , Thomas Lundberg , Leif Sjögren

Fram tills nu har tillståndsmätningar på grusvägnätet gjorts subjektivt enligt Trafikverkets metodbeskrivning. I VTI rapport 863 redovisas en objektiv metodik för kontinuerlig mätning av ojämnheter, löst grus, damm och tvärfall på grusväg.

Projektet som redovisas i rapporten syftar till att utveckla en tillförlitlig, objektiv och mobil metodik för kontinuerlig mätning av tillståndsparametrarna på grusväg samt att rekommendera en objektiv inventeringsmetod för dräneringstillståndet i en grusvägskonstruktion. Metodiken har tagits fram för att ge större möjligheter till bedömningar av ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2015-06-17
 • VTI-kod: R863

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ