Forskningsområden

Elanvändning för längre och tyngre tåg – Sammanfattning av resultat, erfarenheter och lärdomar från demonstrationsprojektet ELVIS

År:
2015
VTI-kod:
N13-2015

Författare: Inge Vierth , Joakim Ahlberg , Annelie Carlson , Åsa Wikberg , Jan-Erik Swärdh , Magnus Landergren

Projektet som redovisas i VTI notat 13-2015 analyserar hur godstransporterna på järnväg kan effektiviseras. Hypoteserna är att transporterna kan effektiviseras genom att använda längre respektive tyngre godståg, genom att genomföra energibesparande åtgärder samt att det kan finnas andra typer av nyttor för företagen och hela samhället. I rapporten sammanfattas resultat och erfarenheter från tre tidigare delrapporter framtagna inom ramen för projektet.

Skogsindustriföretagen och andra varuägare och transportföretag ser möjligheter att minska transportkostnaderna genom att använda ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportsystem

 • Publicerad: 2015-04-16
 • VTI-kod: N13-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Syns jag bättre med en gul plexiglasskiva framför strålkastaren? En studie om motorcyklisters synbarhet i trafiken

År:
2015
VTI-kod:
R853

Författare: Henriette Wallén Warner , Omar Bagdadi , Christopher Patten

På VTI har forskare undersökt om andra trafikanter har lättare att upptäcka motorcyklar om de har gult glas framför halvljuset. Resultaten tyder på att gult glas framträder bättre i mängden av vita ljuskällor i trafiken.

Ungefär hälften av de motorcyklister som dödas eller skadas allvarligt gör det i interaktion med andra motorfordon; exempelvis i korsnings-, mötes- eller upphinnandeolyckor. En bidragande orsak till detta kan vara andra trafikanters svårigheter att upptäcka motorcyklister och korrekt bedöma deras position och hastighet. Målet med projektet var därför att undersöka ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-04-16
 • VTI-kod: R853

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion 2014

År:
2015
VTI-kod:
N12-2015

Författare: Sven-Olof Lundkvist , Mohammad-Reza Yahya , Carina Fors

Årliga tillståndsmätningar görs för att få en uppfattning om i vilken utsträckning vägmarkeringarna på det statliga vägnätet uppfyller de nationella riktlinjerna för krav i upphandling. Resultaten från 2014 kan sammanfattas med att kravuppfyllnaden generellt sett är låg och att trenden har varit nedåtgående sedan 2011.

Tillståndsmätningar har gjorts i varierande omfattning sedan år 2000. Sedan 2011 görs mätningar på ett jämförbart sätt i hela landet, vilket gör att utvecklingen över tiden kan studeras. Mätningarna syftar även till att jämföra funktionen mellan län eller ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2015-04-14
 • VTI-kod: N12-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Tillståndsuppföljning av observationssträckor. Lägesrapport för LTPP-projektet till och med december 2014

År:
2015
VTI-kod:
N1-2015

Författare: Nils-Gunnar Göransson

Uppföljning av observationssträckor i det statliga, belagda, vägnätet har pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på den nedbrytning som orsakas av tung trafik. Målsättningen är att samla in, bearbeta och leverera data som primärt är tänkt att användas för utveckling av tillståndsförändringsmodeller.

Vid VTI pågår ett utvecklingsprojekt med syftet att ta fram ett beräkningsverktyg för livscykelkostnadsbedömningar av olika utformningsalternativ vid planering och projektering av vägar. För att bedöma behovet av underhållsåtgärder för olika utformningar används ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2015-04-13
 • VTI-kod: N1-2015

Köp tryckt version
80 SEK

DÖLJ

Slaggasfalt, delrapport A – Ballastegenskaper och slitageegenskaper enligt Prall

År:
2015
VTI-kod:
N10-2015

Författare: Leif Viman

Det finns ett stort intresse av att öka användningen av slagg bland annat som ballast i asfaltbeläggning. De mest positiva egenskaperna med slagg är de goda slitage- vidhäftnings- och bullerdämpande egenskaperna, samt god stabilitet och beständighet.

VTI notat 10-2015 visar resultatet av undersökningar av ett tiotal olika slagger, med avseende på ballastegenskaper och slitageegenskaper. Ballastprovningen av de olika slaggerna har utförts enligt gällande europastandarder för egenskaperna nötningsresistens, sprödhet och kornform.

Resultaten från undersökningarna visar ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-04-09
 • VTI-kod: N10-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Användning av personbilar ägda av juridiska personer – Jämförelse av registrerings- och stationeringskommun

År:
2015
VTI-kod:
N8-2015

Författare: Mohammad-Reza Yahya , Per Henriksson

Fordonsstatistik nedbruten på kommunnivå kan bli missvisande då många personbilar är registrerade i en annan kommun än där de körs. I VTI notat 8-2015 redovisas en studie om hur stor andel av de juridiskt ägda personbilarnas totala körsträcka som körs i den kommun de är registrerade i.

Det finns en efterfrågan bland kommuner på fordonsstatistik nedbruten på kommunnivå. Statistiken kan användas för uppskattningar av trafikarbetet eller beskrivningar av fordonsparken. Fordon kan emellertid vara registrerade i en kommun enligt Vägtrafikregistret, men helt eller till större delen vara ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafikanalys

 • Publicerad: 2015-04-08
 • VTI-kod: N8-2015

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Mätning av luftkvalitet vid TestSite E18

År:
2015
VTI-kod:
N29-2014

Författare: Göran Blomqvist , Mats Gustafsson , Sara Janhäll

Mätningar visar på stor potential att nyttja TestSite E18 för djupare analyser och modellering av samband mellan trafik, väglag, meteorologi och luftföroreningar på en motorväg.
VTI har under 2013–2014 genomfört mätningar av luftkvalitet vid Testsite E18, belägen längs väg E18 mellan Enköping och Västerås.

Huvudsyftet med mätningarna var att skapa ett dataunderlag för en motorvägsmiljö, som i ett senare skede kan användas för modellering av luftkvalitet och beräkning av exponering och hälsoeffekter.

Mätningar gjordes på PM10 och kväveoxider, NOx (NO och NO2). NO2 ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2015-04-02
 • VTI-kod: N29-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Jämförelse av vinter och sommardäck på barmark sommartid – tester, riskanalys och djupstudier

År:
2015
VTI-kod:
R849

Författare: Maria Krafft , Anders Ydenius , Matteo Rizzi , Mattias Hjort , Fredrik Bruzelius , Håkan Andersson

För att utröna eventuella trafiksäkerhetsrisker vid användning av vinterdäck sommartid har forskare på VTI genomfört tester av väggrepp på barmark med odubbade vinterdäck respektive sommardäck. Resultatet visar att det finns skillnader i väggrepp, både när det gäller broms- och styrprestanda.
Studier av dödsolyckor indikerar också att odubbade vinterdäck är överrepresenterade i olycksstatistiken.

Ett odubbat vinterdäck av nordisk typ och ett sommardäck från fem olika premiumdäcktillverkare, det vill säga fem däck av varje typ, testades. Däcken var nya men inkörda. Resultaten ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-03-27
 • VTI-kod: R849

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Förnybara drivmedel – Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

År:
2015
VTI-kod:
R845

Författare: Inger Forsberg , Jonna Nyberg , Sonja Forward , Mattias Nordström , Cecilia Wallmark , Erik Wiberg , Sven Wolf

VTI rapport 845 innehåller resultat från tre olika delstudier med syfte att ge en fördjupad förståelse för användarnas behov av och inställning till bilar som drivs med alternativa drivmedel såsom, el, vätgas och biogas.

De olika studierna använde sig av tre olika metoder; fokusgrupp, enkät och intervjuer. I fokusgrupperna ingick sex personer. I enkätstudien deltog 487 slumpmässigt utvalda trafikanter och i intervjustudien nio aktörer från myndigheter, branschorganisationer och media.

Resultaten visar att vid köp av bil är säkerhet och tillförlitlighet viktigare än ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2015-03-26
 • VTI-kod: R845

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Samhällsekonomiska kalkyler för sjöfartsprojekt

År:
2015
VTI-kod:
R846

Författare: Henrik Swahn , Elise Caspersen , Inger Beate Hovi , Inge Vierth

Studien redovisad i VTI rapport 846 syftar till att sammanställa och analysera befintlig kunskap och föreslå hur ett kalkylverktyg för sjötransporter kan utvecklas. Tyngdpunkten ligger på godstransporter.

Trafikverket påpekar att det saknas samhällsekonomiska kalkylmetoder, -modeller och verktyg för sjötransportrelaterade åtgärder liknande EVA för vägtransporter och Bansek för järnvägstransporter. I rapporten sammanfattas riktlinjer för samhällsekonomiska kalkyler i olika länder. Fokus ligger på Sverige och Norge då liknande nationella godsprognosmodeller används i dessa två ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2015-03-25
 • VTI-kod: R846

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ