Forskningsområden

Test av is- och snögrepp för slitna vinterdäck

År:
2015
VTI-kod:
R875

Författare: Mattias Hjort , Olle Eriksson

I VTI rapport 875 presenteras en studie om hur väggreppet för olika typer av vinterdäck försämras med ålder och slitage. Särskild fokus har varit på jämförelsen mellan dubbade och dubbfria vinterdäck.

Totalt har 77 däck testats, varav 27 helt nya däck och 50 begagnade. Däcken har testats på slät is, samt packad snö.

Alla däcken har testats med VTI:s speciella däckprovningsutrustningar: Långa banan på is, och BV12 på snö. Dessa tester mätte däckens broms- och styrprestanda. En delmängd av däcken (42 st, varav 12 nya och 30 begagnade) testades också med riktig bil, där ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2015-11-13
 • VTI-kod: R875

Köp tryckt version
300 SEK

DÖLJ

Trafikverkets beräkningsmodell för ersättning av vinterväghållningsåtgärder, version VädErs-Kombination, Underlag Väderindex och VädErs 2016

År:
2015
VTI-kod:
N26-2015

Författare: Staffan Möller

Trafikverket har beslutat att vidareutveckla den beräkningsmodell som används för att reglera kostnader för vinterväghållningsåtgärder mellan beställare och utförare.
I samband med utvecklingsarbetet av den nya versionen av beräkningsmodellen, VädErs 2016, har också ett nytt datorprogram gjorts.

I VTI notat 26-2015 redovisas hur beräkningsmodellens tre versioner fungerar samt vilka regler och metoder som används.
En bra beräkningsmodell för att, utifrån vinterns karaktär, reglera kostnader för vinterväghållning mellan beställare och utförare kräver två väl fungerande ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2015-11-11
 • VTI-kod: N26-2015

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

På-väg-utvärdering i Sverige – resultat från Safemove-projektet

År:
2015
VTI-kod:
N27A-2015

Författare: Tania Dukic Willstrand , Björn Peters , Thomas Broberg

I VTI notat 27A-2015 presenteras resultat från en delstudie inom forskningsprojektet Safe Mobility for Older Drivers (Safemove). Ett körtest på väg visade att det var främst anpassning av fart och brist på uppmärksamhet som skapade problem för förarna.

42 personer i åldrarna 70 eller äldre rekryterades till ett körtest på väg. Målet var att identifiera förarnas kognitiva förmåga samt körförmåga och matcha detta med deras bedömningar av den egna körförmågan. Forskarnas hade också som mål att identifiera vad de äldre upplever som svårigheter i trafiken, både typ av beteende och i ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2015-11-10
 • VTI-kod: N27A-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Prestandabaserade kriterier för tunga fordon med vikt och/eller dimensioner som överskrider de angivna gränserna i direktivet 96/53/EC – En förstudie för CEDR

År:
2015
VTI-kod:
R873A

Författare: Sogol Kharrazi , Robert Karlsson

VTI rapport 873A granskar befintliga lagstiftningar med begränsningar på vikt och dimensioner av tunga fordon i Sverige, Norge och övriga Europa. I rapporten diskuteras prestandamått för säkerhet och manövrerbarhet av längre och/eller tyngre fordon (LVH) samt infrastruktur- och miljöaspekter.

Den vanligaste metoden är att sätta gränser för fordonets vikt och längd för att garantera säkerheten och skydda infrastrukturen. En annan metod som används i Australien, Kanada och Nya Zeeland, är prestandabaserade kriterier, eller Performance Based Standards (PBS). Vid prestandabaserade ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2015-11-03
 • VTI-kod: R873A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Sopsaltning i Karlstad – utmaningar och möjligheter

År:
2015
VTI-kod:
N25-2015

Författare: Anna Niska , Göran Blomqvist

VTI notat 25-2015 innehåller en analys över tänkbara för- och nackdelar med sopsaltning på cykelvägar i Karlstad. Stadens läge och klimat talar för att sopsaltning av cykelbanor skulle kunna vara en användbar metod vid vinterväghållning.

Många städer gör nu satsningar för att andelen resor som sker med cykel ska öka även vintertid. En vinterväghållningsmetod som vuxit kraftigt är sopsaltmetoden där en sopvals röjer bort snön och halkan bekämpas med saltlösning eller befuktat salt. På så vis undviker man att sand ansamlas på cykelbanorna, men i gengäld sprider man mer salt. VTI fick ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2015-11-02
 • VTI-kod: N25-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Slaggasfalt, delrapport C – Slitage och bildning av inandningsbara partiklar (PM10)

År:
2015
VTI-kod:
VTI notat 24-2105

Författare: Leif Viman , Mats Gustafsson

I VTI notat 24-2015 presenteras en studie som gjordes för att undersöka om användning av slaggasfalt i tätbebyggda och tättrafikerade områden kan minska damningsproblematiken vintertid. Slaggasfalten visar mycket god nötningsresistens, men bilden är delvis oklar.

Provning av partikelbildning och slitageegenskaper har utförts i VTI:s provvägsmaskin (PVM) med slagg från Ovako Bar. Ett tidigare försök i provvägsmaskinen utförd på en beläggning med samma slaggmaterial ingår i redovisningen.

Slitagemätningarna uppvisar en oklar bild, troligen beroende på att slaggen som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-10-28
 • VTI-kod: VTI notat 24-2105

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av metoder för att mäta minimala mängden uppmärksamhet som krävs under bilkörning

År:
2015
VTI-kod:
R872A

Författare: Katja Kircher , Christer Ahlström

VTI rapport 872A sammanfattar och utvärderar olika metoder för att mäta förares uppmärksamhet. Vilken metod man bör välja beror på vilken definition av uppmärksamhet man bestämmer sig för att använda i sin studie.

Metoderna som beskrivs är visuell ocklusion, ögonrörelsemätning, expertbedömningar, verbala protokoll och sonder/prober för att mäta situationsmedvetenhet (situation awareness probes). Rapporten innehåller en teoretisk sammanställning av de olika mätmetoderna och några av dem har forskarna i projektet utvärderat i småskaliga försök.

Sex trafiklärare deltog som ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-10-20
 • VTI-kod: R872A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Synförmågans mätbarhet och inverkan på säker bilkörning – En litteraturstudie

År:
2015
VTI-kod:
N23-2015

Författare: Birgitta Thorslund , Niklas Strand

I notat 23-2015 redovisas en litteraturstudie som ger en översikt över synförmågor som är viktiga för bilkörning. Forskarna konstaterar att de mest förekommande måtten på synskärpa inte är tillräckliga för att säkerställa säker bilkörning och att kognitiva tester kan komplettera bedömningen.

Studien besvarar frågor om egenskaper i synen som är viktiga för säker bilkörning, vilka tester som finns och hur dessa används, samt vilken evidens som finns för olika tester. Totalt inkluderades 128 vetenskapliga publicering i litteraturöversikten. Flera olika ansatser till att mäta ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2015-10-07
 • VTI-kod: N23-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Kostnader för störningar i infrastrukturen – Metodik och fallstudier på väg och järnväg

År:
2015
VTI-kod:
N22-2015

Författare: Joakim Ahlberg

Studien i VTI notat 22-2015 belyser metodiken som kan användas vid beräkningar av samhällets kostnader vid störningar i samhällets infrastruktur, framför allt väg- och järnvägstrafik.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär störningar i infrastrukturen kostnader till följd av förseningar, utebliven produktion och kostnader för omledningar med mera. Det är av vikt att beskriva vilken belastning i form av förlorade eller förbrukade resurser som dessa störningar av olika slag innebär för samhället.

Utgångspunkten för beräkningen av kostnaderna har varit genom den ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2015-10-06
 • VTI-kod: N22-2015

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Elvägar i körsimulator. Design, test, utvärdering och demonstration av elvägstekniker och elfordon med virtuella metoder

År:
2015
VTI-kod:
R854

Författare: Arne Nåbo , Conny Börjesson , Gabriella Eriksson , Anders Genell , Magnus Hjälmdahl , Lotta Holmén , Selina Mårdh , Birgitta Thorslund

VTI rapport 854 redovisar hur projektet tagit fram en demonstrationsmiljö i körsimulator i syfte att stödja och driva satsningar på elektrifiering av fordon och vägar. En utvärdering visar att lastbilsförare inte upplevde några större skillnader i att köra på elväg jämfört med vanlig väg och deras körbeteende ändrades inte heller.

Riksdagens mål om en transportsektor som är oberoende av fossila bränslen till år 2030 innebär att vi måste tänka i nya banor inom transportsektorn. Ett sätt att nå målet kan vara att elektrifiera fordonsflottan. Detta projekt har använt körsimulator för ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2015-10-01
 • VTI-kod: R854

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ