Forskningsområden

Kalltillverkad asfaltbeläggning

År:
2015
VTI-kod:
R865

Författare: Safwat Said , Torbjörn Jacobson

I VTI rapport 865 presenteras en kunskapsöversikt över kalltillverkade asfaltbeläggningar både i Sverige och andra länder. Resultaten visar att kallteknik kan vara ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp och energiåtgång vid tillverkning och utläggning.

Syftet med rapporten är att vidareutveckla kalltekniken som en miljöanpassad asfaltbeläggning. Kall asfaltteknik har periodvis använts i Sverige under många år, dock endast på lågtrafikerade vägar, både i slit- och bärlagermassor. Användningen har till stor del påverkats av oljepriset när ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-08-25
 • VTI-kod: R865

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av transportåtgärder i utvecklingsländer

År:
2015
VTI-kod:
R855A

Författare: Kerstin Robertson , Annika Jägerbrand , Georg Tschan

Den internationella klimatpolitiken och Klimatkonventionen med Kyotoprotokollet omfattar olika program för åtgärder i utvecklingsländer som syftar till att minska utsläppen av koldioxid. För att kontrollera efterlevnaden behöver effekterna av sådana åtgärder mätas, rapporteras och verifieras.

I förhållande till andra sektorer har dock ett mycket litet antal transportprojekt hittills genomförts. Därför har tänkbara problem och oklarheter i samband med de tillämpade metoderna för utvärdering undersökts som en möjlig förklaring till det låga intresset för investeringar inom ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2015-08-24
 • VTI-kod: R855A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Svenska vägtillståndsmått, då, nu och imorgon. Del 3: Imorgon – år 2010 och framåt

År:
2015
VTI-kod:
R719

Författare: Thomas Lundberg , Leif Sjögren , Peter Andrén

På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort ett arbete med att utveckla och föreslå mått som på ett bättre sätt beskriver skador eller felaktigt konstruerade vägavsnitt utifrån data insamlade med vägytemätbilar. Måtten ska kunna användas för att karakterisera vägnätets tillstånd och förändringen när detta trafikeras och belastas.

I VTI rapport 719 föreslås fyra nya mått samt förändring i användningen och beräkning av ytterligare två mått. Dessa nya mått kan komplettera dagens mått med ytterligare information om vägens tillstånd. Huvudprincipen vid utvecklingen av de nya måtten har ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2015-08-21
 • VTI-kod: R719

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Fyrhjulingsförares beteenden och felhandlingar

År:
2015
VTI-kod:
R870

Författare: Henriette Wallén Warner , Susanne Gustafsson , Jonna Nyberg , Christopher Patten

I takt med att fyrhjulingarna blir allt fler ökar också olyckorna. En studie redovisad i VTI rapport 870 gjordes för att öka kunskapen om olyckor med fyrhjulingar. Forskarna har undersökt var och hur fyrhjulingar framförs, vilka misstag och regelbrott som görs samt vilka situationer och beteenden som förarna anser är riskfyllda.

Resultaten visar att fyrhjulingen är ett uppskattat fordon som arbetsredskap, nöjesfordon och transportmedel. Forskarna identifierade följande omständigheter som riskerar att leda till olyckor: oerfarna förares bristande kunskap, erfarna förares stress ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-08-13
 • VTI-kod: R870

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Legibility of road marking symbols in the roadway

År:
2015
VTI-kod:
ViP 2015-1

Författare: Sara Nygårdhs , Göran Nilsson

The regulations concerning road markings have recently opened up more for use of symbols in the roadway. However, regulations for the dimension of road marking symbols vary even between the Nordic countries, and research on how the symbols should be designed is lacking.

The aim of the ViP project described in this report was to establish guidelines for how symbols in the roadway should be extended along the road. In order to achieve the goal, a simulator study on legibility distances was carried out, followed by two minor field studies.

In the simulator study, four ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-08-11
 • VTI-kod: ViP 2015-1

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av slagg som ballast i asfaltbeläggning – Stabilitet och skjuvegenskaper hos slaggasfalt

År:
2015
VTI-kod:
N19-2015

Författare: Leif Viman , Safwat Said

Slagg som ballast i asfalt har tidigare undersökts både i laboratorium och genom olika vägförsök. Främst har dessa undersökningar avsett slitlagerbeläggningar eftersom man funnit att många slagger är mycket nötningsresistenta och har även visat positiva egenskaper som ballast i bullerdämpande beläggningar.

I VTI notat 19-2015 redovisas ett delprojekt i ett större Vinnovafinansierat projekt där undersökningarna istället inriktats på stabilitetsegenskaper hos asfaltbundna bind- och bärlager. Borrkärnor från tre vägobjekt har undersökts, där slaggasfalten utsatts för mycket tung ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-07-06
 • VTI-kod: N19-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Tekniska system: Krav vid införande av ny teknik i förarmiljöer inom alla trafikslag

År:
2015
VTI-kod:
R869

Författare: Christopher Patten , Henriette Wallén Warner

Syftet med projektet, redovisat i VTI rapport 869, var att ta fram ett underlag för hur Transportstyrelsen kan angripa problematiken med begränsningar i människans kognitiva förmåga och reglementen kring den snabba tekniska utvecklingen inom transportområdet.

Inventeringen av processer vid införandet av nya tekniska system i förarmiljön visar att utformningen av våra nationella föreskrifter för samtliga fyra trafikslag i hög grad styrs av riktlinjer på europeisk och/eller internationell nivå. Att påverka föreskrifter och andra regelverk sker på europeisk och internationell nivå ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-06-30
 • VTI-kod: R869

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Vintervädrets betydelse för att fotgängare skadas i singelolyckor

År:
2015
VTI-kod:
R868

Författare: Jenny Eriksson , Gunilla Sörensen

I studien, redovisad i VTI rapport 868, har forskarna undersökt vilket väder som rådde vid tillfället för rapporterade fotgängarskador i fyra kommuner. Resultaten visar att merparten av halkolyckorna inträffat när det förekommit en vädersituation med risk för halt väglag vid olyckstillfället eller inom 24 timmar innan.

Det skadas mer än 10 gånger så många fotgängare i singelolyckor på grund av halka i tätort jämfört med utanför tätort. En koppling mellan skadedata och väderdata har därför gjorts för tätorterna i fyra valda kommuner: Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.
Gå till VTI-publikationen

 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-06-29
 • VTI-kod: R868

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Utvärdering av ändrade hastighetsgränser. Långtidseffekter på trafiksäkerhet

År:
2015
VTI-kod:
R860

Författare: Anna Vadeby , Urban Björketun

I VTI rapport 860 redovisas en studie om hur de förändrade hastighetsgränserna har påverkat antalet olyckor samt antalet dödade och svårt skadade personer. Resultatet visar en minskning av dödade med totalt cirka 17 per år.

Sedan 2008 har det pågått ett arbete hos Trafikverket med att ompröva hastighetsgränserna på det statliga vägnätet. Syftet med denna studie var att redovisa och analysera långtidseffekter på trafiksäkerheten då hastighetsgränsen har höjts eller sänkts.

Resultaten visar på en minskning av antalet dödade på landsvägar som fått sänkt hastighetsgräns ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-06-26
 • VTI-kod: R860

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Återvinning av MJOG/MJAG i varmblandad asfalt

År:
2015
VTI-kod:
N18-2015

Författare: Leif Viman , Hassan Hakim , Andreas Waldemarson , Safwat Said

Syftet med denna undersökning var att se i vilken grad man kan blanda in gamla asfaltbeläggningar som granulat i nytillverkad varmasfalt utan att försämra egenskaperna hos den nya beläggningen.

Vägen mellan Kaunisvaara och Svappavaara behövde rustas upp på grund av kraftigt ökande malmtransporter med mycket tunga fordon (90 ton) framöver. För att se om den gamla beläggningen kunde användas som granulat i nytillverkad varmasfalt planerades fyra provsträckor med olika halter av gamla asfaltbeläggningar.

De alternativ som testats är 0 procent inblandning (referensmassa) ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-06-26
 • VTI-kod: N18-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ