Forskningsområden

Rekyleffekter av energieffektiviseringar inom transportsektorn i Sverige

År:
2014
VTI-kod:
R827A

Författare: Mattias Viklund , Joanna Dickinson , Staffan Dahlberg , Anna Mellin , Annika Jägerbrand

Skillnader mellan den beräknade energibesparingen och den verkliga energibesparingen för olika typer av åtgärder kallas rekyleffekter. Om inte rekyleffekter tas med i beräkningen kan det hända att uppsatta miljömål inte uppnås eller fördröjs.

Studien i VTI rapport 827A har med ett brett perspektiv undersökt förekomsten av rekyleffekter inom transportsektorn för fordon och bränslen, persontransporter, vägtransporter, luftfart, godstransporter, sjöfart, teknisk utveckling, och utomhusbelysning. Målet var att göra en litteraturöversikt och att identifiera kunskapsluckor. Utöver detta ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Planerings- och beslutsprocesser

 • Publicerad: 2014-07-08
 • VTI-kod: R827A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Uppdaterad beräkning av transportkostnader för företag i norra Sverige

År:
2014
VTI-kod:
N24-2014

Författare: Rune Karlsson , Inge Vierth

Transportbidraget kompenserar företag i 44 kommuner i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län för nackdelar som det geografiska läget medför när det gäller transportkostnader. År 2006 beräknade SIKA hur mycket 2001 års kostnader för in- respektive uttransporter av högvärdiga varor och metall, för dessa företag, skiljer sig från riksgenomsnittet. Resultaten användes som underlag för att fastställa ”bidragssatser” för att reducera företagens merkostnader för långväga transporter.

Syftet med VTI:s studie 2014 var att genomföra motsvarande ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-07-07
 • VTI-kod: N24-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet

År:
2014
VTI-kod:
R830

Författare: Jonas Ihlström , Carina Fors , Beatrice Söderström , Anna Anund , Göran Kecklund

Studien redovisad i VTI rapport 830 visar att bussförare upplever att sömnighet och trötthet under körning är ett problem, med ökad risk för incidenter och olyckor. 45 procent av förarna i undersökningen uppgav att de hade svårt att hålla sig vakna under körning minst två gånger per månad.

Bussförare i kollektivtrafik har ofta oregelbundna arbetstider och en arbetssituation som kan innebära hög stress. Syftet med undersökningen var att belysa hur förarnas arbetstider påverkar sömn, stress, trötthet och körprestation. Hypoteserna var att tidiga morgonpass, delade arbetspass, långa ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2014-07-07
 • VTI-kod: R830

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Stockholm Bypass Tunnel – Merging Traffic Study. Technical Report

År:
2014
VTI-kod:
ViP 2014-3

Författare: Ruggero Ceci , Christopher Patten , Selina Mårdh

The Stockholm bypass (Förbifart Stockholm) project is a new road project that will create a bypass of central Stockholm. The entire project includes motorways, bridges and two tunnels, one of which will be 16.5 km. The Stockholm bypass is the largest infrastructure project in Sweden to date. When the road is in a tunnel, and especially in a long tunnel, maintaining the highest possible level of safety is paramount.

The present report describes a simulator study on the merging of traffic from entry-ramps into the main tunnel. The study focused upon the specific situation of driving ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2014-07-04
 • VTI-kod: ViP 2014-3

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

År:
2014
VTI-kod:
N21-2014

Författare: Hans Antonson , Annelie Carlson , Christina Stave , Jan Wenäll

VTI notat 21-2014 syftar till att ge en övergripande bild över introduktionen av elbilar. I rapporten redovisas några av de tekniklösningar som finns tillgängliga och de som kan realiseras i framtiden. Här ingår information om själva fordonen vad gäller drift och olika batterilösningar, samt olika lösningar på infrastrukturen för överföring och försörjning av elektricitet.

Rapporten redovisar kort om samhället, föraren och det systemperspektiv som behövs för att avgöra elbilars effekt på miljön. Med i rapporten finns även ett flertal initiativ som genomförts eller som planeras vad ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2014-07-03
 • VTI-kod: N21-2014

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Utvecklingen av körkortsinnehav bland unga. Möjliga förklaringar, konsekvenser och trender

År:
2014
VTI-kod:
R824A

Författare: Susanne Nordbakke , Åsa Aretun

VTI rapport 824A är en kunskapsöversikt om vad som påverkar utvecklingen när det gäller körkortsinnehav bland unga i olika åldrar, beroende på socioekonomisk status och geografiska skillnader. Litteraturstudier visar att det är många faktorer som påverkar den nedgång som har observerats i många industrialiserade länder.

Följande faktorer påverkar ungas körkortsinnehav: längre ungdomsperiod, ökad urbanisering, förbättringar i utbud av kollektivtrafik, sämre ekonomi, populationsförändringarförändringar i körkortsutbildningen/svårare utbildning, minskad tillgång till handledare för ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2014-07-02
 • VTI-kod: R824A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Tema Vintermodell – Kalibrering och vidareutveckling av Vintermodellen

År:
2014
VTI-kod:
R826

Författare: Anna Arvidsson

Vintermodellen är ett program utvecklat av VTI som gjort det möjligt att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för olika strategier inom vinterväghållning, vilket inte kunnat göras tidigare. VTI rapport 826 innehåller de första beräkningsresultaten från denna modell.

Projektet kallat Tema Vintermodell startades i början av 2000-talet för att kunna värdera de väsentligaste konsekvenserna av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen för trafikanter, väghållare och samhälle. Rapporten innehåller även en redovisning av den vidareutveckling som gjordes i samband med ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2014-07-01
 • VTI-kod: R826

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Etablering av konkurrerande snabbtågstrafik på Västra stambanan – Översyn ur marknadens synvinkel

År:
2014
VTI-kod:
N23-2014

Författare: Anna Johansson , Joakim Ahlberg

Från oktober 2010 gäller fri konkurrens vad gäller all trafik på järnväg. VTI har intervjuat de tre största operatörer på Västra stambanan för att se hur de upplevde kapacitetsprocessen som ledde fram till tågplanen för 2014 och för att få deras syn på eventuella etableringshinder som kan föreligga på järnvägsmarknaden.

Kapaciteten i det svenska järnvägsnätet är per definition begränsad och det finns bara möjlighet att rymma ett visst antal tåg i systemet. Trafikverket fördelar kapaciteten på spåren mellan operatörer som ansöker om tåglägen i en årlig administrativ ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-06-30
 • VTI-kod: N23-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Säkerhet vid väg- och spårarbete. En intervjustudie

År:
2014
VTI-kod:
R825

Författare: Gunilla Sörensen , Anita Ihs , Ragnar Hedström , Lisa Hansson , Anne Bolling

Trots omfattande regler och föreskrifter om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten, inträffar årligen ett antal olyckor. VTI rapport 825 redovisar en studie som visar på brister i informationsspridningen till berörda i alla led men också i uppföljning och återkoppling av arbetsplatskontroller och olyckor/incidenter.

Vid Trafikverkets ordinarie kontroller av vägarbetsplatser förekommer en ganska stor andel brister. Motsvarande siffror på järnvägssidan ser ännu sämre ut, statistiken från 2013 visar på 71 procent allvarliga avvikelser.

För att få en bild av hur ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2014-06-27
 • VTI-kod: R825

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Konkurrensyta land – sjö för svenska godstransporter

År:
2014
VTI-kod:
R822

Författare: Megersa Abate , Rune Karlsson , Inge Vierth , Lina Jonsson

I VTI rapport 822 presenteras resultaten av en undersökning om konkurrensytan mellan väg och järnväg å ena sidan och sjöfarten å andra sidan för godstransporter i, till och från Sverige.

Varuägare väljer olika transportkedjor för att frakta olika typer av gods. Transportpriserna är en central faktor vid valet av transportkedja. Priser för sjötransporter, som sätts på världsmarknaden, fluktuerar mer än priser för väg- och järnvägstransporter. Bland annat för internationella transporter till/från kontinenten leder obalanser i transportflöden till lägre priser för sydgående ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportsystem
Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-06-18
 • VTI-kod: R822

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ