Forskningsområden

Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel. Underlagsrapporter 1-10

År:
2014
VTI-kod:
N28A-2014

Författare: Anna Mellin , Inge Vierth , Svante Mandell , Roger Pyddoke , Jan-Eric Nilsson , Lars Hultkrantz , Xing Liu , Anders Lunander , Edith Sorkina , Björn Carlén

VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”.

I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur växthusgaserna från godstransportsektorn ska kunna minskas, till exempel med hjälp av så kallade Gröna korridorer. Vidare diskuteras hur man ska se på de klimatpolitiska konsekvenserna av överflyttning från väg till järnväg eller elektrifierade fordon på väg.

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-12-19
 • VTI-kod: N28A-2014

Köp tryckt version
300 SEK

DÖLJ

Vägarbeten på cykelvägar. Kunskapssammanställning och problembeskrivning

År:
2014
VTI-kod:
R838

Författare: Jenny Eriksson , Anna Zajc , Hanna Ljungblad , Anna Niska

Cykelolyckor vid vägarbeten leder till både lindriga och allvarliga skador samt dödsfall. I VTI rapport 838 konstaterar forskarna att det finns ett behov av bättre kunskap och medvetenhet om hur cyklister ska hanteras vid vägarbeten.

I projektet har forskarna med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och olycksanalyser samlat in kunskap om dagens tillvägagångssätt vid vägarbeten på eller nära cykelvägar och hur detta kan påverka cyklisternas framkomlighet, komfort och säkerhet. För åren 2007–2012 har minst 288 cykelolyckor registrerats som kan relateras till vägarbeten. ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2014-12-18
 • VTI-kod: R838

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Mobilapp för mätning av cykelvägars ojämnheter. En studie av möjligheterna

År:
2014
VTI-kod:
R839

Författare: Anna Niska , Leif Sjögren

I VTI rapport 839 redovisas resultatet av en studie där forskarna undersökt möjligheterna att med hjälp av smarttelefoner kunna mäta ojämnheter på en cykelväg. Studien visar att mätningar med en mobilapp kan användas för att identifiera ojämna cykelytor och att mätresultaten stämmer relativt väl med cyklisternas bedömning av olika ytor.

Jämnheten är en viktig parameter för att beskriva en cykelvägs funktionella tillstånd. Mått och mätmetoder som objektivt beskriver tillståndet behövs för att ta fram effektsamband och funktionskrav som utgår ifrån cyklisters behov och kan användas ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2014-12-18
 • VTI-kod: R839

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Tema Vintermodell. Etapp 3. Förbättring, uppdatering och känslighetsanalys

År:
2014
VTI-kod:
R834

Författare: Staffan Möller

VTI rapport 834 redovisar en lista på kort- och långsiktiga förbättringsmöjligheter av Vintermodellen och de uppdateringar, rättningar och förbättringar samt den känslighetsanalys av modellen som genomförts, huvudsakligen under 2010.

Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de viktigaste samhällsekonomiska effekterna för trafikanter, väghållare och samhället i övrigt av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. En första version av Vintermodellen redovisades 2006 i VTI rapport 531 Tema Vintermodell. Etapp 2. Huvudrapport.

Vintermodellen har ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2014-12-16
 • VTI-kod: R834

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Översiktlig strukturanalys för sjötransporter

År:
2014
VTI-kod:
R840

Författare: Victor Sowa , Johanna Jussila Hammes , Inge Vierth

Syftet med rapport 840 var att analysera de trender och särskilda händelser som kan påverka handelsflöden, transportsystemet, sjötransporternas omfattning och Sjöfartsverkets avgiftsintäkter till år 2020.

Forskarna har i tre delar beskrivit utvecklingar som påverkar Sjöfartsverkets intäkter. Den första delen avhandlar om hur handelsflödena ser ut och förväntas utvecklas, den andra delen avser utvecklingar i transportsystemet och i den tredje delen beskrivs den historiska utvecklingen av godsvolymer och antalet anlöp i de svenska hamnarna och den förväntade utvecklingen framåt. ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-12-15
 • VTI-kod: R840

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Kartläggning av drift- och underhållskontrakt på järnvägen – Nederländerna, Finland och Storbritannien

År:
2014
VTI-kod:
N27A-2014

Författare: Jan-Eric Nilsson , Johan Nyström

Syftet med studien i VTI notat 27A-2014 är att ge underlag inför Trafikverkets arbete med att vidareutveckla avtalen för de entreprenörer som genomför underhållsarbeten på järnväg. För att belysa hur andra länder kontrakterar järnvägsunderhåll har VTI fått i uppdrag att kartlägga de kontrakt som används av Nederländerna och Finland samt England innan återförstatligandet.

Finland
Finland och Sverige började successivt upphandla järnvägsunderhåll ungefär samtidigt. En stor skillnad är att det finska Trafikverket har en relativt mindre organisation än Trafikverket. Finländarna ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-12-12
 • VTI-kod: N27A-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

HVS-test för skattning av nedbrytningseffekter från den tunga trafikens belastning

År:
2014
VTI-kod:
N35-2014

Författare: Håkan Arvidsson

I VTI notat 35-2014 beskrivs önskemål och utfall för tester av vägkonstruktioner. Projektet syftade till att kvantifiera nedbrytning i form av spårbildning vid olika lastnivåer för typiska svenska vägkonstruktioner, nya som äldre. Ett underlag som kan användas för att bedöma kostnaden för nedbrytning av vägar från den tunga trafiken.

Tre konstruktioner testades med tre lastnivåer. För att minska på testmatrisen var tanken att återanvända tidigare försök belastade med 60 kilonewton (kN). Tre konstruktioner byggdes med målet att vara kopior av tidigare konstruktioner. Utfallet av ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2014-12-10
 • VTI-kod: N35-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

SAMKOST. Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhälls-ekonomiska kostnader

År:
2014
VTI-kod:
R836

Författare: Jan-Eric Nilsson , Anna Johansson

VTI rapport 836 sammanfattar aktuella resultat och slutsatser från ett regeringsuppdrag om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Arbetet har delats upp i ett antal separata projekt om slitage och nedbrytning av infrastruktur, olycksrisker, emissioner från förbränning av fossila bränslen, buller och trängsel eller knapphet – för varje trafikslag. Rapporten kan ligga till grund för att ta ställning till nivån på ekonomiska styrmedel, det vill säga skatter och avgifter. Många insikter kan dessutom användas för analyser av andra styrmedel i transportsektorn.

De nya skattningarna av ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-12-04
 • VTI-kod: R836

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

En granskning av information över tågförseningar år 2012

År:
2014
VTI-kod:
N34-2014

Författare: Gunilla Björklund , Jan-Eric Nilsson

Syftet med VTI notat 34-2014 är att granska Trafikverkets material om tågförseningar för att avgöra om informationen kan användas för att fördjupa förståelsen av förseningarnas storlek och vilka förhållanden som genererar förseningar. För att avgränsa arbetet studeras endast kvartal 1 år 2012.

Det övergripande intrycket är att kvaliteten på data har blivit mycket bättre, oavsett om detta beror på att rapporteringen/inläggningen fungerar bättre eller om nya metoder att ta fram data ur de befintliga systemen är bättre än tidigare. Det är även viktigt att betona att i och med ökad ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafikanalys

 • Publicerad: 2014-12-01
 • VTI-kod: N34-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Värdering av koldioxidutsläpp från svenska transporter – en kommentar

År:
2014
VTI-kod:
R835

Författare: Björn Carlén

I VTI rapport 835 analyseras problemet kring hur man ska värdera svenska koldioxidutsläpp med hänsyn till EU:s klimatpolitiska ramverk.

När någon aktör under EU:s utsläppstak ökar sina utsläpp måste någon annan minska sina utsläpp i motsvarande mån. Eftersom de totala utsläppen härigenom konstanthålls, uppstår inte någon ytterligare klimateffekt och den så kallade skadekostnadsansatsen förlorar därmed sin relevans för dessa utsläpp. Däremot tar någon annan på sig ytterligare minskningskostnader. Det är dessa kostnader som är de samhällsekonomiska konsekvenserna av ökade utsläpp, ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-11-27
 • VTI-kod: R835

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ