Forskningsområden

Mätning av friktion på vägmarkering – Jämförelse av olika metoder samt utveckling av modell

År:
2016
VTI-kod:
N18-2016

Författare: Carina Fors , Sven-Olof Lundkvist

VTI notat 18-2016 beskriver resultaten från två studier som handlar om metoder för att mäta eller uppskatta vägmarkeringars friktion mobilt.

I den första studien har tre olika mobila metoder, Road Friction Tester (RFT), Traction Watcher One (TWO) och Road Marking Tester (RMT), jämförts med den handhållna metoden Portable Friction Tester (PFT). I den andra studien har en skattningsmodell för friktion i högre hastigheter, baserad på mätningar av vägmarkeringens retroreflexion och textur, tagits fram.

Den första studien visade att de olika metoderna ger olika resultat, ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-08-25
 • VTI-kod: N18-2016

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Hastighet – vägyta: Problemet, kunskapsläget, fördjupad analys och förslag till fortsatt forskning

År:
2016
VTI-kod:
R902

Författare: Ulf Hammarström , Urban Björketun , Olle Eriksson , Mohammad-Reza Yahya

VTI rapport 902 handlar om samband mellan hastighet och vägytestandard, som är av intresse vid planering av beläggningsunderhåll. De kostnader och målvariabler som påverkas av dessa handlar om restid, drivmedel och miljö.

Enligt tidigare studier av vägytans inverkan på fordonshastighet medför ökande spårdjup (SPÅR) och ökande längsgående vägojämnheter (IRI) att fordonshastigheten minskar. I beskrivning av vägytan ingår normalt också makrotextur (MPD). Kunskap om betydelse av MPD för fordonshastighet har hittills saknats. Det primära syftet med föreliggande empiriska studie har ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-07-07
 • VTI-kod: R902

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Mätning av däckbredd och typ (singel- eller parmonterade)

År:
2016
VTI-kod:
R899A

Författare: Terence McGarvey

VTI rapport 899A redovisar en studie om mätning av däckbredder.

Begränsningar i det existerande mätsystemet innebar att positionsdata bara fanns tillgänglig för den högra sidan av däcken på de registrerade fordonen. Eftersom parametrar såsom hjulspår (mittpunkten för singel eller parmonterade däck) anses viktiga, beslutades att ett nytt mätsystem som även kan registrera däckbredd och däcktyp skulle utvecklas. I ett försök att åtgärda dessa begränsningar och fånga varje däcks vänstra position introducerades en till diagonal kabel. Jämförelser mellan vänster- och högerpositioner ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-07-04
 • VTI-kod: R899A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Fordons variation i sidled beroende på vägtyp och körfältsbredd

År:
2016
VTI-kod:
R892A

Författare: Terence McGarvey

I tidigare studier om mötesfria vägar har det rapporterats att ett fordons sidoläge varierar beroende på vägtyp och körfältsbredd. Variationer i ett fordons sidoläge har en direkt effekt på vägyteslitaget och påverkar hur spänningar och töjningar distribueras i överbyggnadsstrukturen.

För att fastställa omfattningen av dessa variationer har en rad sidolägesmätningar utförts på vanligt förekommande vägtyper i det svenska vägnätet. Information om mer än 271 000 fordon utvanns ur tjugoen datauppsättningar. Data delades in i tre grupper beroende på axelspårvidd.

Insamlad ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-06-30
 • VTI-kod: R892A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial – Version 3:2106

År:
2016
VTI-kod:
N17A-2016

Författare: Carina Fors , Trond Cato Johansen , Sven-Olof Lundkvist

VTI notat 17A beskriver hur certifieringssystemet för vägmarkeringsmaterial fungerar och hur det tillämpas i de nordiska länderna. Vidare beskrivs de procedurer och metoder som används vid utläggning av material, samt vid mätning av materialens funktionsparametrar.

Det nordiska certifieringssystemet för vägmarkeringsmaterial introducerades under 2015. Systemet baseras på dokumenterade materialtester på provfält, där materialen certifieras utifrån hur många hjulpassager de klarar. Från och med 2016 omfattar certifieringssystemet både plana (typ I) och profilerade/våtsynbara (typ II) ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-06-29
 • VTI-kod: N17A-2016

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Utländska lastbilar i HBEFA

År:
2016
VTI-kod:
N16-2016

Författare: Mohammad-Reza Yahya , Per Henriksson

Det saknas ett tillförlitligt dataunderlag för hur utländska lastbilars trafikarbete fördelar sig på olika typer och viktklasser på svenska vägar. VTI har därför genomfört en fältstudie för att få en bättre bild av de tunga lastbilsekipagen som rullar på svenska vägar. Resultaten redovisas i VTI notat 16-2016.

HBEFA (The Handbook Emission Factors for Road Transport) är en modell för skattningar av bränsleförbrukning och avgasemissioner. Trafikarbetets fördelning på fordonsviktklasser och fordonstyp, som till exempel tung lastbil utan respektive med släp, har stor effekt på ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2016-06-28
 • VTI-kod: N16-2016

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Säker framkomlighet – sammanfattande slutrapport 2015

År:
2016
VTI-kod:
R898

Författare: Anna Vadeby , Anna Anund , Camilla Ekström , Susanne Gustafsson , Thomas Lundberg , Johan Olstam , Andreas Tapani

VTI rapport 898 redovisar övergripande resultat av fyra olika åtgärder som implementerats inom Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet”, vilket haft som syfte att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet på främst befintliga tvåfältsvägar med hastighetsgräns 90 km/tim.

Resultaten visar att för de mitträfflade vägarna har antalet dödade och svårt skadade i singelolyckor på länk (vägsträckor mellan korsningar) minskat med 24 procent, men antalet personskadeolyckor inte förändrats signifikant. Totalt sett över alla olyckstyper har antalet dödade och svårt skadade på länk minskat ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-06-27
 • VTI-kod: R898

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Policy för spridning av elbilar. Några aktuella perspektiv och forskningsbehov. En förstudie

År:
2016
VTI-kod:
R893

Författare: Åsa Aretun , Marika Kolbenstvedt

VTI rapport 893 presenterar en förstudie som har särskilt fokus på att utforska policy för spridning av elbilar i Norge respektive Sverige.

Elbilar utgör en av de fordonstekniker som står i centrum i förhållande till målsättningar om en fossiloberoende fordonsflotta, som antagits av länder som Sverige och Norge. Förstudien har haft som övergripande syfte att belysa vad som påverkar policyutformningen i respektive land samt hur policy förhåller sig till forskning och kunskap om spridning av miljötekniska innovationer. Detta för att belysa framtida kunskaps- och forskningsbehov ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Planerings- och beslutsprocesser

 • Publicerad: 2016-06-22
 • VTI-kod: R893

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten – Implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter

År:
2016
VTI-kod:
R900

Författare: Sonja Forward , Ragnar Hedström , Jonna Nyberg , Gunilla Sörensen , Anne Bolling

I VTI rapport 900 redovisas resultaten av ett projekt som gjorts i syfte att beskriva och analysera implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten.

För arbete på väg kom det nya regler och föreskrifter som började gälla från och med januari 2013. Inom spårsidan tog man under år 2011 fram ett antal åtgärder för att förbättra säkerheten. Med hjälp av intervjuer, fallstudier och ett referensgruppsmöte som underlag har forskarna beskrivit och analyserat implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk i den ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2016-06-21
 • VTI-kod: R900

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Effektiva kontraktsmodeller för vägunderhåll

År:
2016
VTI-kod:
R894

Författare: Johannes Österström , Jan-Eric Nilsson

I VTI rapport 894 redovisas internationella erfarenheter av upphandling av avhjälpande vägunderhåll. Studien beskriver upphandlingsförfarandet i Norge, Skottland och Ontario (Kanada) samt resultat från relevant litteratur.

Genomgångarna har fokuserats på skillnaden i effektivitet mellan utförarkontrakt och funktionskontrakt samt hur incitament, riskfördelning, konkurrenssituation och kvalitetsdimensioner påverkar utfallet av kontrakten.
Resultaten pekar på att Ontario och Norge utgår från funktionskontrakt. Under senare tid har vissa aspekter av dessa kontrakt omprövats då ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2016-06-16
 • VTI-kod: R894

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ