Forskningsområden

Prognosintervall för antal allvarligt skadade i vägtrafikolyckor

År:
2016
VTI-kod:
N21-2016

Författare: Åsa Forsman , Olle Eriksson , Jenny Eriksson

Syftet med studien, redovisad i VTI notat 21-2016, har varit att visa hur stor osäkerheten är i prognoserna för antalet allvarligt och mycket allvarligt skadade personer inom olika delpopulationer, med avseende på geografiska områden, trafikantkategorier, ålder och kön.

Måttet allvarlig skada används både för att följa den allmänna trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige och i mer specifika studier om till exempel olika trafikantgrupper. Som allvarligt skadad definieras den som i samband med en vägtrafikolycka får skador som leder till minst 1 procents permanent medicinsk ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2016-09-26
 • VTI-kod: N21-2016

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Att bedöma säkerhetsnivån på spårbunden trafik i Sverige. En granskning av Transportstyrelsens befintliga data och förslag på fördjupade analyser.

År:
2016
VTI-kod:
N19-2016

Författare: Gunilla Björklund , Mattias Haraldsson

VTI notat 19-2016 innehåller en analys av Transportstyrelsens befintliga data utifrån kraven på att bedöma säkerhetsnivån på spårbunden trafik i Sverige.

Uppdraget från Transportstyrelsen var att visa om den information som behövs är tillgänglig via befintliga system eller om det finns ett utökat behov av datainsamling och i så fall vilken och hur denna ska samlas in. I uppdraget ingick även att ge förslag till områden för fördjupad analys.

I notatet ges först en kort beskrivning av Transportstyrelsens interna IT-system TRAP händelse där man registrerar allvarliga ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2016-09-23
 • VTI-kod: N19-2016

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Alternativa beläggningar – högpresterande. Kunskapsöversikt

År:
2016
VTI-kod:
N20-2016

Författare: Safwat Said

I VTI notat 20-2016 redovisas en kunskapsöversikt om högpresterande asfaltbeläggningar.

Det finns kunskaper och erfarenheter av att högpresterande beläggningar, med till exempel polymermodifierat/gummimodifierat bitumen med flera, kan leda till ökade livslängder hos vägar. En ökad livslängd kan innebära en besparing i naturresurser och kostnader. Högprestandabeläggningar skulle därför kunna vara ett sätt för beställare att uppnå de miljömål regering och riksdag har satt upp.

Målsättningen med detta projekt var att påvisa nyttan med högprestandabeläggningar ur ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2016-09-15
 • VTI-kod: N20-2016

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av miljöinslagen i körkortsutbildningen. En studie av effekter på körbeteende och bränsleförbrukning

År:
2016
VTI-kod:
R903

Författare: Nils Petter Gregersen , Susanne Gustafsson , Gunilla Sörensen , Jonna Nyberg , Inger Forsberg

Syftet med studien i VTI rapport 903 var att mäta effekter av den utbildning i sparsam körning som ingår i körkortsutbildningen för B-behörighet. Mätningar gjordes av bränsleförbrukning och olika körbeteenden typiska för sparsam körning bland förare med cirka ett halvt år gammalt körkort.

Körkortsinnehavarna fick uppskatta hur mycket utbildning i sparsam körning de fått. Med hjälp av deras svar har en grupp om 25 förare med mycket sådan utbildning (M) och en grupp om 25 förare med lite utbildning (L) valts ut. Dessa förare har kört en instrumenterad bil längs en vägslinga om 30 km ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2016-09-07
 • VTI-kod: R903

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Väggrepp på våt asfalt för slitna och nya vinterdäck – Jämförelse av olika kategorier av vinterdäck

År:
2016
VTI-kod:
R901

Författare: Mattias Hjort , Olle Eriksson

Studien i VTI rapport 901 undersöker hur väggreppet på barmark under vinterförhållanden försämras med ålder och slitage för olika typer av vinterdäck. Särskild fokus ligger på jämförelsen mellan dubbade och dubbfria vinterdäck.

Totalt har 84 däck testats, varav 31 helt nya däck och 53 begagnade. Däcken har testats på våt saltad asfaltväg vid nollgradig temperatur. Alla däcken har testats med VTI:s mobila däckprovnings-utrustning BV12. Dessa tester mätte däckens broms- och styrprestanda. En delmängd av däcken testades också med riktig bil.

Vinterdäcken delas upp i tre ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2016-08-30
 • VTI-kod: R901

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Mätning av friktion på vägmarkering – Jämförelse av olika metoder samt utveckling av modell

År:
2016
VTI-kod:
N18-2016

Författare: Carina Fors , Sven-Olof Lundkvist

VTI notat 18-2016 beskriver resultaten från två studier som handlar om metoder för att mäta eller uppskatta vägmarkeringars friktion mobilt.

I den första studien har tre olika mobila metoder, Road Friction Tester (RFT), Traction Watcher One (TWO) och Road Marking Tester (RMT), jämförts med den handhållna metoden Portable Friction Tester (PFT). I den andra studien har en skattningsmodell för friktion i högre hastigheter, baserad på mätningar av vägmarkeringens retroreflexion och textur, tagits fram.

Den första studien visade att de olika metoderna ger olika resultat, ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-08-25
 • VTI-kod: N18-2016

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Hastighet – vägyta: Problemet, kunskapsläget, fördjupad analys och förslag till fortsatt forskning

År:
2016
VTI-kod:
R902

Författare: Ulf Hammarström , Urban Björketun , Olle Eriksson , Mohammad-Reza Yahya

VTI rapport 902 handlar om samband mellan hastighet och vägytestandard, som är av intresse vid planering av beläggningsunderhåll. De kostnader och målvariabler som påverkas av dessa handlar om restid, drivmedel och miljö.

Enligt tidigare studier av vägytans inverkan på fordonshastighet medför ökande spårdjup (SPÅR) och ökande längsgående vägojämnheter (IRI) att fordonshastigheten minskar. I beskrivning av vägytan ingår normalt också makrotextur (MPD). Kunskap om betydelse av MPD för fordonshastighet har hittills saknats. Det primära syftet med föreliggande empiriska studie har ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-07-07
 • VTI-kod: R902

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Mätning av däckbredd och typ (singel- eller parmonterade)

År:
2016
VTI-kod:
R899A

Författare: Terence McGarvey

VTI rapport 899A redovisar en studie om mätning av däckbredder.

Begränsningar i det existerande mätsystemet innebar att positionsdata bara fanns tillgänglig för den högra sidan av däcken på de registrerade fordonen. Eftersom parametrar såsom hjulspår (mittpunkten för singel eller parmonterade däck) anses viktiga, beslutades att ett nytt mätsystem som även kan registrera däckbredd och däcktyp skulle utvecklas. I ett försök att åtgärda dessa begränsningar och fånga varje däcks vänstra position introducerades en till diagonal kabel. Jämförelser mellan vänster- och högerpositioner ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-07-04
 • VTI-kod: R899A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Fordons variation i sidled beroende på vägtyp och körfältsbredd

År:
2016
VTI-kod:
R892A

Författare: Terence McGarvey

I tidigare studier om mötesfria vägar har det rapporterats att ett fordons sidoläge varierar beroende på vägtyp och körfältsbredd. Variationer i ett fordons sidoläge har en direkt effekt på vägyteslitaget och påverkar hur spänningar och töjningar distribueras i överbyggnadsstrukturen.

För att fastställa omfattningen av dessa variationer har en rad sidolägesmätningar utförts på vanligt förekommande vägtyper i det svenska vägnätet. Information om mer än 271 000 fordon utvanns ur tjugoen datauppsättningar. Data delades in i tre grupper beroende på axelspårvidd.

Insamlad ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-06-30
 • VTI-kod: R892A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial – Version 3:2106

År:
2016
VTI-kod:
N17A-2016

Författare: Carina Fors , Trond Cato Johansen , Sven-Olof Lundkvist

VTI notat 17A beskriver hur certifieringssystemet för vägmarkeringsmaterial fungerar och hur det tillämpas i de nordiska länderna. Vidare beskrivs de procedurer och metoder som används vid utläggning av material, samt vid mätning av materialens funktionsparametrar.

Det nordiska certifieringssystemet för vägmarkeringsmaterial introducerades under 2015. Systemet baseras på dokumenterade materialtester på provfält, där materialen certifieras utifrån hur många hjulpassager de klarar. Från och med 2016 omfattar certifieringssystemet både plana (typ I) och profilerade/våtsynbara (typ II) ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-06-29
 • VTI-kod: N17A-2016

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ