Forskningsområden

Provvägsförsök på E4 Huskvarna med bullerreducerande asfaltbeläggning

År:
2015
VTI-kod:
R842

Författare: Torbjörn Jacobson , Leif G Wiman

VTI rapport 842 beskriver ett provvägsförsök med bullerreducerande asfaltbeläggning på E4, Huskvarna. Ett nytt koncept har testats och visade sig både ha bra tekniska och akustiska egenskaper.

Dränasfalt har ett högt hålrum och en hög andel av grovballast (85 %). På så sätt får den ett sammanhängande porsystem, vilket leder bort vatten och absorberar en del av ljudet från däcken. Dränasfalt lagda i två lager innebär att bullerreduktionen blir högre jämfört med ett lager av dränasfalt. När dränasfalt får skador så försämras den bullerdämpande effekten. En orsak till skador är att ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-05-22
 • VTI-kod: R842

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Unga mopedisters olycksinblandning – Orsaker och konsekvenser

År:
2015
VTI-kod:
R856

Författare: Jonna Nyberg , Gunilla Sörensen , Susanne Gustafsson , Christina Stave , Nils Petter Gregersen

För att öka kunskaperna om de processer som leder fram till mopedolyckor har forskare på VTI sammanställt en kunskapsöversikt i ämnet och gjort analyser av ungdomars diskussioner om moped på internet. Dessutom gjordes en djupstudie med intervjuer av sex ungdomar som varit inblandade i mopedolyckor och blivit svårt skadade.

Statistik över mopedförsäljning visar att färre och färre mopeder säljs i Sverige. Störst är nedgången för moped klass I. Orsakerna kan vara flera, till exempel nya körkortsregler eller lågkonjunktur. Nedgången avspeglar sig också i olycksutvecklingen där antalet ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-05-20
 • VTI-kod: R856

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Mopedungdomars trafiksäkerhet – Föräldrars ansvar och engagemang

År:
2015
VTI-kod:
R857

Författare: Nils Petter Gregersen , Sonja Forward , Christina Stave , Per Henriksson , Jonna Nyberg

Flera studier har visat att mopedisters olyckor i hög grad är förknippade med trimning, höga hastigheter, alkohol och bristande hjälmanvändning. En hypotes som bygger på att ungdomar kan fortsätta begå den här typen av lagbrott är att föräldrar inte förstår eller bryr sig om konsekvenserna och därmed inte vidtar några åtgärder.

Studien i VTI rapport 857 har gjorts för att öka kunskapen om föräldrars betydelse för unga mopedisters beteende i trafiken och hur man kan nyttja föräldrar som en resurs för ökad säkerhet. Genom att klarlägga föräldrarnas roll vad gäller unga mopedisters ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2015-05-20
 • VTI-kod: R857

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Prestandabaserade kriterier för högkapacitetstransporter i Sverige. FIFFI projekt 2013-03881 – Rapport 1, genomgång av befintliga regelverk och litteratur

År:
2015
VTI-kod:
R859A

Författare: Sogol Kharrazi , John Aurell , Jesper Sandin , Robert Karlsson

Transportsektorn står inför stora utmaningar när det gäller att minska energiförbrukning och miljöpåverkan. Ett sätt att effektivisera transportsystemet i Sverige kan vara att införa High Capacity Transport (HCT), med längre och tyngre fordonskombinationer än de som tillåts i Sverige idag. För att kunna introducera HCT-fordon i Sverige så behöver regelverk och föreskrifter utvecklas på ett sätt som säkerställer att ett certifierat HCT-fordon inte får negativa effekter på trafiksäkerhet, infrastruktur och miljö.

Ett sätt att reglera tunga fordons tillträde till vägnätet är att ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik

 • Publicerad: 2015-05-13
 • VTI-kod: R859A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Ringanalys bitumen – viskositet

År:
2015
VTI-kod:
N2-2015

Författare: Leif Viman , Emelie Karlsson

En ringanalys har genomförts av sju olika laboratorier i Sverige för fyra olika bitumenkvalitéer, två penetrationsbitumen och två mjukbitumen.

Syftet med ringanalysen var att jämföra viskositetsmätningar med kapillärer mot den nya varianten med rotationsviskosimeter. Utöver dessa metoder analyserades även åldringsegenskaper vilket senare inte utvärderades. Mycket data samlades in från olika varianter på dessa analyser och fokus har sedan legat på att utvärdera data från SS-EN 13302, SS-EN 12595 och SS-EN 12596 som var det huvudsakliga syftet med ringanalysen.
Gå till VTI-publikationen

 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-05-08
 • VTI-kod: N2-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial – Version 1:2015

År:
2015
VTI-kod:
N14A-2015

Författare: Carina Fors , Sven-Olof Lundkvist , Trond Cato Johansen

Ett nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial kommer att introduceras under 2015. Systemet kommer att baseras på dokumenterade materialtester på provfält, där materialen certifieras utifrån hur många hjulpassager de klarar.

VTI notat 14-2015 beskriver hur certifieringssystemet fungerar och hur det kommer att tillämpas i de nordiska länderna. Vidare beskrivs de procedurer och metoder som kommer att användas vid utläggning av material, samt vid mätning av materialens funktionsparametrar.

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2015-05-07
 • VTI-kod: N14A-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Hastigheter på kommunala gator i tätort. Resultat från mätningar 2014

År:
2015
VTI-kod:
R851

Författare: Anna Vadeby , Anna Anund

Hastighetsmätningar gjorda under 2014 visar att många trafikanter kör för fort – totalt 37 procent av den studerade trafiken körde snabbare än gällande hastighetsgränser. Det är framför allt på gator med hastighetsbegränsningarna 40 och 50 kilometer/timme som efterlevnaden är dålig.

År 2009 fattades ett riksdagsbeslut som innebär att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras mellan åren 2007 och 2020. Ett delmål är att minst 80 procent av trafiken på våra gator ska ske inom gällande hastighetsgräns. Studien som redovisas i VTI rapport 851 följer upp förändringar av trafikanternas ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-05-05
 • VTI-kod: R851

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare – År 2005–2013

År:
2015
VTI-kod:
N11-2015

Författare: Åsa Forsman

Det är väl känt att alkoholpåverkade förare är ett stort trafiksäkerhetsproblem och det har gjorts ett flertal svenska studier om den gruppen av förare. Droger och läkemedel i trafiken har studerats i betydligt mindre omfattning och syftet med studien redovisad i VTI notat 11-2015 är att förbättra kunskapen om drog- och läkemedelsförekomst hos omkomna personbilförare.

Narkotikaklassade läkemedel har påvisats hos 8,3 procent och illegala droger hos 6,1 procent av förarna. Det kan jämföras med alkohol som förekom hos 21,8 procent. Hos 5,4 procent av förarna förekom mer än en typ av ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-04-22
 • VTI-kod: N11-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Motåtgärder mot förartrötthet i olika trafikslag – En granskning av existerande motåtgärder på väg, järnväg, sjö och i luften

År:
2015
VTI-kod:
R852A

Författare: Carina Fors , Anna Anund , Göran Kecklund , Torbjörn Åkerstedt , Wessel van Leeuwen

En ansenlig del av olyckor med yrkesutförare beror på trötthet och den huvudsakliga orsaken är att arbetet ofta är förlagt till tider på dygnet då vi normalt är trötta. I VTI rapport 852A har forskarna samlat den kunskap som finns kring hur man på bästa sätt kan motverka att trötthet uppstår hos förare i de olika transportslagen väg, järnväg, sjö och i luften.

Rapporten diskuterar potentialen av olika motåtgärder för att minska förartrötthet i olika transportslag. Den samlade bedömningen var att de mest effektiva transportslagsövergripande åtgärderna för yrkesverksamma förare är: ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2015-04-21
 • VTI-kod: R852A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Elanvändning för längre och tyngre tåg – Sammanfattning av resultat, erfarenheter och lärdomar från demonstrationsprojektet ELVIS

År:
2015
VTI-kod:
N13-2015

Författare: Inge Vierth , Joakim Ahlberg , Annelie Carlson , Åsa Wikberg , Magnus Landergren , Jan-Erik Swärdh

Projektet som redovisas i VTI notat 13-2015 analyserar hur godstransporterna på järnväg kan effektiviseras. Hypoteserna är att transporterna kan effektiviseras genom att använda längre respektive tyngre godståg, genom att genomföra energibesparande åtgärder samt att det kan finnas andra typer av nyttor för företagen och hela samhället. I rapporten sammanfattas resultat och erfarenheter från tre tidigare delrapporter framtagna inom ramen för projektet.

Skogsindustriföretagen och andra varuägare och transportföretag ser möjligheter att minska transportkostnaderna genom att använda ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportsystem

 • Publicerad: 2015-04-16
 • VTI-kod: N13-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ