Forskningsområden

Night-time scenarios in simulators – a prestudy of needs, knowledge and possible solutions

År:
2016
VTI-kod:
ViP 2015-3

Författare: Anna Anund , Björn Blissing , Dennis Saluäär , Bo Svanberg , Mikael Ljung Aust , Pontus Holmertz

The study in ViP publication 2015-3 investigates the need and potential for night-time scenarios in driving simulators, determines how such night-time scenarios could be reproduced and identifies the objects most important to reproduce.

Although on average 12 out of every 24 hours are dark and considering that most situations are more demanding for drivers in dark conditions, simulations of driving scenarios with different degrees of darkness are not common.

The project work comprised a pre-study that involved an investigation of the need and potential of night-time ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2016-02-08
 • VTI-kod: ViP 2015-3

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Provväg Riksväg 26 Skultorp. Uppföljning av provsträckor med aktiv design

År:
2016
VTI-kod:
N33-2015

Författare: Håkan Carlsson

I VTI notat 33-2015 redovisas resultatet av fallviktsmätningar och analys av vägytemätningar på ett vägobjekt på Riksväg 26 vid Skultorp söder om Skövde.

Inom vägobjektet anlades tre provsträckor inkl. referenssträcka med olika typer av förstärkningslager och en sträcka med tunnare asfaltbeläggning för analys av aktiv design samt 1+2 sträckor för uppföljning av referenskonstruktionen utförd av tre olika entreprenörer.

Mätningarna syftar till att utvärdera de olika konstruktionstyperna och utförande genom analys av skillnader och förändring i styvhet och spårbildning ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2016-02-05
 • VTI-kod: N33-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Mäns och kvinnors möjligheter att genomföra förarprov för körkort med godkänt resultat

År:
2016
VTI-kod:
N17-2015

Författare: Sonja Forward , Nils Petter Gregersen

Studien som redovisas i VTI notat 17-2015 visar att det finns en orättvisa i körprovet för motorcykel. Den tydligaste skillnaden är att kvinnor klarar manövreringens lågfartsdel betydligt sämre än män. En förklaring kan vara att kvinnor är kortare och väger mindre men inte har tillgång till tillräckligt låga motorcyklar vid provet.

Att nå ner till marken stadigt och att nå fram till styret vid fullt styrutslag kan vara avgörande för lågfartsmanövreringen. Så snart man kommit upp i fart har denna förmåga inte lika stor betydelse, vilket ger utslag i att kvinnor klarar bromsprovet ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2016-01-29
 • VTI-kod: N17-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av städmaskiners förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och tunnelmiljöer i Trondheim

År:
2016
VTI-kod:
R883

Författare: Sara Janhäll , Mats Gustafsson , Karl Andersson , Ida Järlskog , Thomas Lindström

I VTI rapport 883 redovisas en studie om vägdamm i gatu- och tunnelmiljö. Resultaten visar att vissa städmaskiner minskar vägdammsförrådet effektivt i gatumiljö, medan tunnelstädning kan öka förrådet av damm på vägytan och är mer svårutvärderat.

För att undvika överskridande av miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) har Statens vegvesen Vegdirektoratet i Trondheim genomfört ett försök att rengöra en vägtunnel och en vägsträcka med tre olika städmaskiner, och genomfört ett stort antal andra tester som redovisas i huvudrapporten (Snilsberg och Gryteselv, 2015). Denna VTI ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-01-28
 • VTI-kod: R883

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Känslighetsanalys av en modell för asfaltsdeformation

År:
2016
VTI-kod:
R878

Författare: Olle Eriksson

Ökad andel lastbilar, höjning av tillåten axellast, ökad användning av breddäck och tendens till allt högre däcktryck har gett en snabbare spårbildning i asfaltbeläggningar. Det är en stor fördel om man kan prognostisera vägars och vägbeläggningars livslängd säkert och planera drift- och underhållsåtgärder effektivt. Det finns därför behov av att kunna förstå och modellera vägars och vägbeläggningars nedbrytning i relation till trafikens belastning och vägens konstruktion.

Töjning i asfaltbeläggning orsakad av tung trafik beskrivs med olika modeller. Modeller används också till ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-01-08
 • VTI-kod: R878

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Tidtabelläggning. Principer, tumregler och utfall

År:
2015
VTI-kod:
R880

Författare: Jan-Eric Nilsson , Roger Pyddoke , Rune Karlsson , Anna Johansson

VTI rapport 880 består av tre delar som ur olika perspektiv handlar om kapacitetstilldelning på järnväg. Rapporten är skriven som en del i ett uppdrag att öka Transportstyrelsens kunskap om samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av infrastrukturen.

I rapportens första del beskrivs de principer och tumregler som används i avsaknad av det ideala instrumentet för att ta fram en tidtabell för varje nytt år. Ett centralt tillvägagångssätt för att hantera denna komplexa uppgift är att så långt som möjligt utgå från existerande tidtabell eftersom denna visat sig fungera i praktiken. ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2015-12-23
 • VTI-kod: R880

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Revidering av kriterier för val av vägbelysningsklass – En förstudie

År:
2015
VTI-kod:
R882A

Författare: Carina Fors , Annelie Carlson

Krav på energieffektivitet ökar när det gäller vägbelysningen, men det vetenskapliga underlaget för gällande riktlinjer och rekommendationer är svagt. I VTI rapport 882A har forskarna studerat vilka metoder som kan användas för att utvärdera vägbelysning.

Minskad energianvändning kan åstadkommas med nya energieffektiva ljuskällor eller genom att sänka nivåerna för belysningen, detta kräver dock en revidering av gällande riktlinjer. Idag saknas kunskap om sambanden mellan trafikanters behov och de visuella förhållandena, med andra ord kan vägbelysningen många gånger vara ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2015-12-21
 • VTI-kod: R882A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Makrotexturens möjlighet att identifiera låg friktion. Tillståndsmätning av vägytan

År:
2015
VTI-kod:
R877

Författare: Thomas Lundberg , Jonas Ekblad , Nils-Gunnar Göransson , Leif Sjögren , Anna Arvidsson

Undersökningen i VTI rapport 877 handlar om våtfriktion under barmarksförhållanden och hur denna kan mätas. Resultaten pekar på att det är större sannolikhet för låg friktion där makrotexturen är låg och att det finns många vägsträckor som skulle behöva friktionshöjande åtgärder.

Friktionen som uppstår mellan fordon i fart och vägbanan är en grundläggande egenskap för att trafikanten på ett säkert sätt ska kunna framföra sitt fordon. Det är troligen den enskilt viktigaste egenskapen hos vägytan för trafiksäkerheten.

Friktionen mäts inte regelmässigt i Sverige, dels ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2015-12-18
 • VTI-kod: R877

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Godstransportmarknaden på järnväg. Underlag till utredningen om järnvägens organisation

År:
2015
VTI-kod:
R874

Författare: Inge Vierth , Magnus Landergren

VTI rapport 874 syftar till att beskriva hur den svenska godstransportmarknaden på järnväg fungerar och hur den kan fortsätta att utvecklas. Ökad spårkapacitet på viktiga linjer, effektivare planering för tåglägen och högre tillförlitlighet är utvecklingsområden för att förbättra järnvägen.

Det är snart tjugo år sedan marknaden för godstransporter på järnväg avreglerades. Den statligt ägda företaget Green Cargo är fortfarande den dominerande aktören, men sedan avregleringen har ett dussin järnvägsföretag tagit sig in på marknaden och kontinuerligt tagit marknadsandelar.
Gå till VTI-publikationen

 
 

Forskningsområde

Transportsystem
Transportekonomi

 • Publicerad: 2015-12-16
 • VTI-kod: R874

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial – Version 2:2015

År:
2015
VTI-kod:
N31A-2015

Författare: Carina Fors , Trond Cato Johansen , Sven-Olof Lundkvist

Ett nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial introducerades under 2015. Systemet baseras på dokumenterade materialtester på provfält, där materialen certifieras utifrån hur många hjulpassager de klarar.

VTI notat 31-2015 beskriver hur certifieringssystemet fungerar och hur det kommer att tillämpas i de nordiska länderna. Vidare beskrivs de procedurer och metoder som används vid utläggning av material, samt vid mätning av materialens funktionsparametrar.

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2015-12-15
 • VTI-kod: N31A-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ