Forskningsområden

Räfflor – Effekter och konsekvenser av olika räffeltyper vid mitträffling på 2-fältsvägar

År:
2014
VTI-kod:
N26-2014

Författare: Anna Anund

I VTI notat 26-2014 redovisas jämförelser mellan fräst intermittent räffla och sinusfräst räffla vid mitträffling av vägbana. Resultatet visar bland annat att sinusräfflan ger mer lågfrekvent externt buller jämfört med andra typer av räfflor. När det gäller buller inne i bilen så ser man en större ökning vid körning på intermittent räffla än på sinusräffla.

Längsgående räfflor i vägbanan är ett sätt att påkalla förares uppmärksamhet när de ofrivilligt är på väg att lämna körfältet. Hur räfflorna kan se ut varierar. Dels finns de mer konventionella intermittenta räfflorna som ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2014-10-23
 • VTI-kod: N26-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Nya testvägsträckor på E45 vid Svappavaara – Instrumentering

År:
2014
VTI-kod:
N12A-2014

Författare: Sigurdur Erlingsson , Håkan Carlsson

Denna rapport beskriver fyra nya instrumenterade vägsträckor på E45 nära samhället Svappavaara i Norrbottens län.

I samband med att en ny malmgruvstäkt öppnades i Kaunisvaara 2012 kommer all malm som utvinns där att transporteras på det befintliga vägnätet längs Rv99, Rv395, E45 och E10 till Pitkäjärvi, totalt 160 kilometer. Malmen kommer därefter att omlastas till järnväg och transporteras till Narvik för vidare transport sjövägen. Malmbrytsoperatören har erhållit ett tillstånd att använda fordon med den totala vikten 90 ton i stället för den 60 ton maximala tyngd som tillåts på ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2014-10-03
 • VTI-kod: N12A-2014

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Prediktioner av andelen personer som går respektive cyklar till jobbet: resvaneundersökningar i kombination med geografiskt högupplösta registerdata

År:
2014
VTI-kod:
N20-2014

Författare: Gunnar Isacsson

VTI har på uppdrag av Trafikverket testat att använda resvaneundersökningar i kombination med registerdata över individer och arbetsställen för att generera bedömningar av andelen personer som går eller cyklar till jobbet.

Uppdraget skall ses mot bakgrund av det utvecklingsarbete som Trafikverket genomför för att utveckla ett verktyg för samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av investeringar i gång- och cykelinfrastrukturen (GC-kalk).

Forskarna har använt den svenska resvaneundersökningen (RES) i kombination med SCBs registerdata över den svenska befolkningen och alla ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafikanalys
Transportsystem

 • Publicerad: 2014-09-19
 • VTI-kod: N20-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Dynamiska farthinder. En litteraturstudie

År:
2014
VTI-kod:
R823

Författare: Christopher Patten , Omar Bagdadi

För att minska de negativa konsekvenserna av fasta farthinder, speciellt fartgupp, har det börjat komma allt fler alternativ. VTI rapport 823 redovisar en litteraturstudie i syfte att undersöka i vilken utsträckning alternativa farthinder har utvecklats, implementerats och utvärderats, både i Sverige och i övriga Europa och Nordamerika. Länder och platser som har ett klimat som liknar det nordiska vinterklimatet har varit av särskilt intresse.

Ett alternativt farthinder kan vara utformat på olika sätt och vara antingen passivt dynamiskt eller aktivt dynamiskt:
• Passivt ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Fordonsteknik
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2014-09-03
 • VTI-kod: R823

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Energimätning på tåg för rundvirkestransporter på sträckan Mora–Borlänge–Gävle

År:
2014
VTI-kod:
R829

Författare: Joakim Ahlberg

VTI rapport 829 innehåller en analys av energianvändningen för längre tåg på en jämförelsesträcka samt på en kortare utredningssträcka. Syftet var att utröna om det går att få ner användningen av energi per (brutto) tonkilometer genom att ha fler vagnar på tåget. Målet var att utröna hur energianvändningen beror av (brutto)vikten på tåget, antal stopp tåget gör samt lokförarnas körstil.

Resultaten visar på skillnader i energianvändning och (brutto)vikter på tåget, men då det är oklart hur resultaten ska tolkas så krävs det flera mätningar för att kunna säga något mer bestämt. ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportsystem

 • Publicerad: 2014-09-02
 • VTI-kod: R829

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Skadade motorcyklister – En analys av var i vägnätet som motorcyklister skadas och skadornas svårhetsgrad

År:
2014
VTI-kod:
R817

Författare: Anna Vadeby , Åsa Forsman

Motorcyklister som dödas eller skadas svårt gör det oftare inom tättbebyggt område, i korsningar och på mindre vägar jämfört med personbilister.

VTI rapport 817 redovisar resultatet av en studie som kartlagt var i vägnätet som motorcyklister skadas samt jämfört detta med var personbilister skadas. Även fyrhjulingsolyckor har studerats i mindre omfattning.

Beräkningar år 2011 och 2012 visar att motorcykelförare under sommarhalvåret löper cirka 19 gånger högre risk att dödas eller skadas svårt i trafiken jämfört med personbilsförare. Motorcyklister skadas i högre grad än ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2014-08-26
 • VTI-kod: R817

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Sammanfattning av resultat, erfarenheter och lärdomar från ELVIS-demonstrationsprojekt för längre och tyngre tåg

År:
2014
VTI-kod:
N25-2014

Författare: Inge Vierth

ELVIS-demonstrationsprojekt syftar till att analysera hur godstransporterna på järnväg kan effektiviseras. I VTI notat 25-2014 sammanfattas resultat och erfarenheter från de tre tidigare delrapporterna framtagna inom ramen för projektet.

Både vad gäller energieffektiviseringen och möjligheten till effektivare järnvägstransportlösningar generellt drar forskare, företag och Trafikverket slutsatsen att det finns stora behov av att kvalitetssäkra de data som tas fram i Trafikverkets databaser. Detta gäller såväl information om elanvändningen som uppgifter om de faktorer som möjligtvis ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportsystem

 • Publicerad: 2014-08-21
 • VTI-kod: N25-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Nuvarande förutsättningar och försök med längre godståg mellan Gävle och Malmö

År:
2014
VTI-kod:
R828

Författare: Inge Vierth , Annelie Carlson , Johanna Törnquist Krasemann

I VTI rapport 828 konstateras att det är tekniskt möjligt att trafikera godståg som är längre än 630 meter, men att det finns organisatoriska hinder. Som tillfällig lösning föreslår forskarna längre godståg i specifika korridorer, som till exempel Gävle–Malmö där vissa investeringar i 750 meter långa mötesspår redan är gjorda.

SJ, Banverket och Trafikverket har sedan 1990-talet undersökt möjligheten att använda godståg som är längre än dagens maximala längd, 630 meter. Grannländerna Danmark och Tyskland, som redan tillåter längre tåg än Sverige, planerar för ännu längre tåg. ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-08-13
 • VTI-kod: R828

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Rekyleffekter av energieffektiviseringar inom transportsektorn i Sverige

År:
2014
VTI-kod:
R827A

Författare: Annika Jägerbrand , Mattias Viklund , Joanna Dickinson , Staffan Dahlberg

Skillnader mellan den beräknade energibesparingen och den verkliga energibesparingen för olika typer av åtgärder kallas rekyleffekter. Om inte rekyleffekter tas med i beräkningen kan det hända att uppsatta miljömål inte uppnås eller fördröjs.

Studien i VTI rapport 827A har med ett brett perspektiv undersökt förekomsten av rekyleffekter inom transportsektorn för fordon och bränslen, persontransporter, vägtransporter, luftfart, godstransporter, sjöfart, teknisk utveckling, och utomhusbelysning. Målet var att göra en litteraturöversikt och att identifiera kunskapsluckor. Utöver detta ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Planerings- och beslutsprocesser

 • Publicerad: 2014-07-08
 • VTI-kod: R827A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Uppdaterad beräkning av transportkostnader för företag i norra Sverige

År:
2014
VTI-kod:
N24-2014

Författare: Inge Vierth , Rune Karlsson

Transportbidraget kompenserar företag i 44 kommuner i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län för nackdelar som det geografiska läget medför när det gäller transportkostnader. År 2006 beräknade SIKA hur mycket 2001 års kostnader för in- respektive uttransporter av högvärdiga varor och metall, för dessa företag, skiljer sig från riksgenomsnittet. Resultaten användes som underlag för att fastställa ”bidragssatser” för att reducera företagens merkostnader för långväga transporter.

Syftet med VTI:s studie 2014 var att genomföra motsvarande ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-07-07
 • VTI-kod: N24-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ