Forskningsområden

Elvägar i körsimulator. Design, test, utvärdering och demonstration av elvägstekniker och elfordon med virtuella metoder

År:
2015
VTI-kod:
R854

Författare: Arne Nåbo , Conny Börjesson , Gabriella Eriksson , Anders Genell , Magnus Hjälmdahl , Lotta Holmén , Selina Mårdh , Birgitta Thorslund

VTI rapport 854 redovisar hur projektet tagit fram en demonstrationsmiljö i körsimulator i syfte att stödja och driva satsningar på elektrifiering av fordon och vägar. En utvärdering visar att lastbilsförare inte upplevde några större skillnader i att köra på elväg jämfört med vanlig väg och deras körbeteende ändrades inte heller.

Riksdagens mål om en transportsektor som är oberoende av fossila bränslen till år 2030 innebär att vi måste tänka i nya banor inom transportsektorn. Ett sätt att nå målet kan vara att elektrifiera fordonsflottan. Detta projekt har använt körsimulator för ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Fordonsteknik

 • Publicerad: 2015-10-01
 • VTI-kod: R854

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Värdering av komfort och minskning av trängsel i kollektivtrafiken. En sammanfattning

År:
2015
VTI-kod:
N20-2015

Författare: Jan-Erik Swärdh , Gunilla Björklund

Syftet med studien redovisad i VTI notat 20-2015 är att skatta betalningsviljan för komfort, definierat som sittplats, och minskning av trängsel ombord på den lokala kollektivtrafiken. Färdmedlen som avses är tunnelbana, spårvagn, pendeltåg och lokalbuss.

Forskarna har använt data från hypotetiska resval i Sveriges tre största städer. Respondenter rekryterades dels under en resa i den lokala kollektivtrafiken och dels från en webbpanel. De hypotetiska resvalen bestod av fyra olika attribut som varierades: pris, restid, sittplats eller ståplats samt trängselnivå. Trängselnivå ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2015-09-24
 • VTI-kod: N20-2015

Köp tryckt version
80 SEK

DÖLJ

Jämförelse mellan ”Sustainable urban mobility plan” (SUMP) och det svenska planeringsstödet Trafik för attraktiv stad (TRAST)

År:
2015
VTI-kod:
R844A

Författare: Kerstin Robertson

Det planeringsstöd som har tagits fram i EU, SUMP (”Sustainable urban mobility plan”), och det svenska planeringsstödet TRAST (Trafik för attraktiv stad) syftar båda till att stödja utvecklingen av hållbara transporter i städer.

Båda systemen omfattar utveckling av en eller flera planer och processtöd. VTI rapport 844A innehåller en analys och jämförelse mellan SUMP och TRAST som är baserad på ”SUMP Guidelines”, de två TRAST-handböckerna och TRAST-guiden. Jämförelsen har strukturerats i enlighet med de olika stegen i SUMP.

Jämförelsen visade att motsvarande områden och ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Planerings- och beslutsprocesser

 • Publicerad: 2015-09-23
 • VTI-kod: R844A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Simulatorbaserad utbildning i ERTMS – Utvärdering av utbildning och träning för lokförare i VTI:s tågsimulator

År:
2015
VTI-kod:
N21-2015

Författare: Georg Abadir Guirgis , Björn Peters

VTI notat 21-2015 presenterar en studie för att utvärdera VTI:s tågsimulator för träning och utbildning i ERTMS (European Rail Traffic Management System) för lokförare. Resultaten visar att både lärare och elever är mycket positiva till den simulatorbaserade träningen och mycket tyder på att teori och simulatorträning som varvas ger bäst resultat.

På sikt ska de större järnvägsstråken i Sverige utrustas med ERTMS. Detta kommer kräva stora utbildningsinsatser för Sveriges cirka 3 500 lokförare. Det är orealistiskt att dessa ska utbildas på riktiga spår och det finns ett behov av en ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2015-09-22
 • VTI-kod: N21-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Kalltillverkad asfaltbeläggning

År:
2015
VTI-kod:
R865

Författare: Safwat Said , Torbjörn Jacobson

I VTI rapport 865 presenteras en kunskapsöversikt över kalltillverkade asfaltbeläggningar både i Sverige och andra länder. Resultaten visar att kallteknik kan vara ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp och energiåtgång vid tillverkning och utläggning.

Syftet med rapporten är att vidareutveckla kalltekniken som en miljöanpassad asfaltbeläggning. Kall asfaltteknik har periodvis använts i Sverige under många år, dock endast på lågtrafikerade vägar, både i slit- och bärlagermassor. Användningen har till stor del påverkats av oljepriset när ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-08-25
 • VTI-kod: R865

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av transportåtgärder i utvecklingsländer

År:
2015
VTI-kod:
R855A

Författare: Kerstin Robertson , Annika Jägerbrand , Georg Tschan

Den internationella klimatpolitiken och Klimatkonventionen med Kyotoprotokollet omfattar olika program för åtgärder i utvecklingsländer som syftar till att minska utsläppen av koldioxid. För att kontrollera efterlevnaden behöver effekterna av sådana åtgärder mätas, rapporteras och verifieras.

I förhållande till andra sektorer har dock ett mycket litet antal transportprojekt hittills genomförts. Därför har tänkbara problem och oklarheter i samband med de tillämpade metoderna för utvärdering undersökts som en möjlig förklaring till det låga intresset för investeringar inom ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö

 • Publicerad: 2015-08-24
 • VTI-kod: R855A

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Svenska vägtillståndsmått, då, nu och imorgon. Del 3: Imorgon – år 2010 och framåt

År:
2015
VTI-kod:
R719

Författare: Thomas Lundberg , Leif Sjögren , Peter Andrén

På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort ett arbete med att utveckla och föreslå mått som på ett bättre sätt beskriver skador eller felaktigt konstruerade vägavsnitt utifrån data insamlade med vägytemätbilar. Måtten ska kunna användas för att karakterisera vägnätets tillstånd och förändringen när detta trafikeras och belastas.

I VTI rapport 719 föreslås fyra nya mått samt förändring i användningen och beräkning av ytterligare två mått. Dessa nya mått kan komplettera dagens mått med ytterligare information om vägens tillstånd. Huvudprincipen vid utvecklingen av de nya måtten har ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2015-08-21
 • VTI-kod: R719

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Fyrhjulingsförares beteenden och felhandlingar

År:
2015
VTI-kod:
R870

Författare: Henriette Wallén Warner , Susanne Gustafsson , Jonna Nyberg , Christopher Patten

I takt med att fyrhjulingarna blir allt fler ökar också olyckorna. En studie redovisad i VTI rapport 870 gjordes för att öka kunskapen om olyckor med fyrhjulingar. Forskarna har undersökt var och hur fyrhjulingar framförs, vilka misstag och regelbrott som görs samt vilka situationer och beteenden som förarna anser är riskfyllda.

Resultaten visar att fyrhjulingen är ett uppskattat fordon som arbetsredskap, nöjesfordon och transportmedel. Forskarna identifierade följande omständigheter som riskerar att leda till olyckor: oerfarna förares bristande kunskap, erfarna förares stress ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-08-13
 • VTI-kod: R870

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Legibility of road marking symbols in the roadway

År:
2015
VTI-kod:
ViP 2015-1

Författare: Sara Nygårdhs , Göran Nilsson

The regulations concerning road markings have recently opened up more for use of symbols in the roadway. However, regulations for the dimension of road marking symbols vary even between the Nordic countries, and research on how the symbols should be designed is lacking.

The aim of the ViP project described in this report was to establish guidelines for how symbols in the roadway should be extended along the road. In order to achieve the goal, a simulator study on legibility distances was carried out, followed by two minor field studies.

In the simulator study, four ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2015-08-11
 • VTI-kod: ViP 2015-1

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av slagg som ballast i asfaltbeläggning – Stabilitet och skjuvegenskaper hos slaggasfalt

År:
2015
VTI-kod:
N19-2015

Författare: Leif Viman , Safwat Said

Slagg som ballast i asfalt har tidigare undersökts både i laboratorium och genom olika vägförsök. Främst har dessa undersökningar avsett slitlagerbeläggningar eftersom man funnit att många slagger är mycket nötningsresistenta och har även visat positiva egenskaper som ballast i bullerdämpande beläggningar.

I VTI notat 19-2015 redovisas ett delprojekt i ett större Vinnovafinansierat projekt där undersökningarna istället inriktats på stabilitetsegenskaper hos asfaltbundna bind- och bärlager. Borrkärnor från tre vägobjekt har undersökts, där slaggasfalten utsatts för mycket tung ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2015-07-06
 • VTI-kod: N19-2015

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ