Forskningsområden

Äldre förares behov av säkerhet och förarstödssystem – en svensk fokusgruppstudie

År:
2014
VTI-kod:
N31A-2014

Författare: Christina Stave , Björn Peters , Tania Dukic Willstrand , Thomas Broberg

Resultaten av en VTI-studie visar att äldre förare är positiva till förarstödssystem, men har svårigheter att se att deras åldrande påverkar körningen. Risken är att äldre inte inser att reducerad uppmärksamhetsförmåga kräver att de ändrar sitt körbeteende och att behovet av förarstöd förändras.

VTI notat 31A-2014 redovisar resultaten av en fokusgruppstudie med totalt 63 förare (+70 år), som genomfördes för att identifiera äldre bilförares behov och medel för transport. Målet var att kartlägga attityder till och användning av förarstödssystem, samt att identifiera potentiella ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet
Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2014-11-17
 • VTI-kod: N31A-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader. Delstudie inom SAMKOST

År:
2014
VTI-kod:
R833

Författare: Joakim Ahlberg

VTI rapport 833 är en litteraturstudie av luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader. I rapporten diskuteras vilka effekter som är externa för luftfarten, och vilka som redan är internaliserade.

Den stora externa effekten är flygets miljöpåverkan. Här skiljs på tre olika kategorier: bullerpåverkan, luftkvalitépåverkan och klimatpåverkan.

Buller
Det är inte många flygplatser i Sverige som har en tillräckligt stor befolkningstäthet runt sig, undantaget Bromma och kanske någon till. I Korzhenevych, Dehnen et al. (2014) skattas marginalkostnaden för buller till ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-11-13
 • VTI-kod: R833

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Varm återvinning av asfalt i verk. En allmän kvalitetskontroll för återvinning av varm asfaltsmix – Svenska fallstudier

År:
2014
VTI-kod:
N30A

Författare: Dina Kuttah

VTI notat 30A-2014 belyser olika krav gällande varm återvinning av asfalt i verk. Syftet med projektet var också att studera hur varma återvinningsmassor skiljer sig från nytillverkade massor och hur mycket asfaltgranulat som kan blandas in utan att egenskaperna försämras. Rapporten är på engelska och är en översättning av tidigare rapporter i ämnet publicerade på svenska.

Varm återvinning i verk är den teknik som ökat mest på senare år och idag finns ett stort antal verk anpassade för varm återvinning i Sverige.

Vid varm återvinning kan 10–50 procent asfaltmaterial ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2014-11-07
 • VTI-kod: N30A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Kall återvinning av asfalt i verk. Uppföljning av provvägar och kontrollsträckor i Hallands, Södermanlands och Gävleborgs län

År:
2014
VTI-kod:
N32A-2014

Författare: Dina Kuttah

VTI notat 32A-2014 ger en bakgrund till kall återvinning av asfalt. Utförliga utvärderingar av tekniken har gjorts bland annat genom uppföljning av provvägar och kontrollsträckor. Notatet är på engelska och är en översättning av tidigare rapporter i ämnet publicerade på svenska.

Kall återvinning av asfaltbeläggning är en resurssnål teknik eftersom materialet endast behöver värmas upp måttligt eller inte alls. Vid dessa tekniker kan upp mot 100 procent gammal asfalt återvinnas, men för ett bra resultat är det viktigt att de gamla asfaltmassorna förbehandlas på ett riktigt sätt. Gå till publikationen

 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2014-11-06
 • VTI-kod: N32A-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport

År:
2014
VTI-kod:
R831

Författare: Svante Mandell

I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur växthusgaserna från godstransportsektorn ska kunna minskas, till exempel med hjälp av så kallade Gröna korridorer. Vidare diskuteras hur man ska se på de klimatpolitiska konsekvenserna av överflyttning från väg till järnväg eller elektrifierade fordon på väg. En stor del av rapporten fokuserar på hur godstransportsektorn kan tänkas svara på ekonomiska klimatstyrmedel.

Godstransportmarknaden uppvisar en rad specifika egenskaper och förhållanden som skulle kunna innebära att den reagerar annorlunda än vad andra typer av ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Miljö
Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-10-30
 • VTI-kod: R831

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Raisins – towards general usability and drivability for ViP platform resources

År:
2014
VTI-kod:
ViP 2014-5

Författare: Torbjörn Alm , Calle Isaksson

The Raisins project was divided into four separate activities; inventory and evaluation of existing resources at ViPForge, review of the report from the early ViP project “Industrial Needs”, workshops with each of the industrial partners, and finally an activity at HiQ to sketch an alternative software approach.

The results could be summarized to a conclusion where two alternative development paths for future simulation software in the ViP community are possible to take. The first path is to continue with the on-going incremental approach, where we have to accept the existing ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2014-10-29
 • VTI-kod: ViP 2014-5

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Trängsel och knapphet på väg, järnväg och i kollektivtrafik

År:
2014
VTI-kod:
R832

Författare: Mohammad-Reza Yahya , Roger Pyddoke , Rune Karlsson , Johan Olstam

Syftet med studien redovisad i VTI rapport 832 var att göra en inventering av data och genomförda studier som skulle kunna ligga till grund för marginalkostnadsberäkningar av trängsel på väg och knapphet på järnvägskapacitet.

När det gäller trängsel i Stockholms vägnät indikerar alla gjorda studier att det även efter förändringar i trängselskattens utformning, i form av fler tullsnitt och höjt skatteuttag, finns kvarstående trängselproblem i Stockholm som skulle påverkas med justeringar av tullsnitt, nivåer och en differentiering av trängselskattesatser.

Ett försök ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2014-10-28
 • VTI-kod: R832

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Räfflor – Effekter och konsekvenser av olika räffeltyper vid mitträffling på 2-fältsvägar

År:
2014
VTI-kod:
N26-2014

Författare: Anna Anund

I VTI notat 26-2014 redovisas jämförelser mellan fräst intermittent räffla och sinusfräst räffla vid mitträffling av vägbana. Resultatet visar bland annat att sinusräfflan ger mer lågfrekvent externt buller jämfört med andra typer av räfflor. När det gäller buller inne i bilen så ser man en större ökning vid körning på intermittent räffla än på sinusräffla.

Längsgående räfflor i vägbanan är ett sätt att påkalla förares uppmärksamhet när de ofrivilligt är på väg att lämna körfältet. Hur räfflorna kan se ut varierar. Dels finns de mer konventionella intermittenta räfflorna som ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2014-10-23
 • VTI-kod: N26-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Nya testvägsträckor på E45 vid Svappavaara – Instrumentering

År:
2014
VTI-kod:
N12A-2014

Författare: Sigurdur Erlingsson , Håkan Carlsson

Denna rapport beskriver fyra nya instrumenterade vägsträckor på E45 nära samhället Svappavaara i Norrbottens län.

I samband med att en ny malmgruvstäkt öppnades i Kaunisvaara 2012 kommer all malm som utvinns där att transporteras på det befintliga vägnätet längs Rv99, Rv395, E45 och E10 till Pitkäjärvi, totalt 160 kilometer. Malmen kommer därefter att omlastas till järnväg och transporteras till Narvik för vidare transport sjövägen. Malmbrytsoperatören har erhållit ett tillstånd att använda fordon med den totala vikten 90 ton i stället för den 60 ton maximala tyngd som tillåts på ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik
Drift och underhåll

 • Publicerad: 2014-10-03
 • VTI-kod: N12A-2014

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Prediktioner av andelen personer som går respektive cyklar till jobbet: resvaneundersökningar i kombination med geografiskt högupplösta registerdata

År:
2014
VTI-kod:
N20-2014

Författare: Gunnar Isacsson

VTI har på uppdrag av Trafikverket testat att använda resvaneundersökningar i kombination med registerdata över individer och arbetsställen för att generera bedömningar av andelen personer som går eller cyklar till jobbet.

Uppdraget skall ses mot bakgrund av det utvecklingsarbete som Trafikverket genomför för att utveckla ett verktyg för samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av investeringar i gång- och cykelinfrastrukturen (GC-kalk).

Forskarna har använt den svenska resvaneundersökningen (RES) i kombination med SCBs registerdata över den svenska befolkningen och alla ...

Gå till publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafikanalys
Transportsystem

 • Publicerad: 2014-09-19
 • VTI-kod: N20-2014

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ