Forskningsområden

Säker framkomlighet – spårutveckling på mitträfflade, mötesfria och riktningsseparerade vägar

År:
2016
VTI-kod:
N10-2016

Författare: Anna Vadeby , Thomas Lundberg , Susanne Gustafsson , Camilla Ekström , Peter Andrén

VTI notat 10-2016 redovisar en studie av spårdjupstillväxt för tre olika åtgärder som implementerats inom Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet”. Åtgärderna är: 2-fältsvägar med frästa mitträfflor, smala mötesfria vägar (”gles 2+1-väg med räcke”) och riktningsseparerade vägar (2+1 med målad/räfflad mitt).

Såväl mitträffling som mitträcke kan innebära att trafiken kanaliseras mer och därmed ge en snabbare tillväxttakt för spårbildning. Syftet med studien är att redovisa effekter på årlig spårtillväxt i första hand och i andra hand årlig tillväxt av spårarea för 2-fältsvägar ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2016-05-25
 • VTI-kod: N10-2016

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Åtgärder för att frigöra parkeringsplatser för besöksparkering och potentiella konsekvenser för arbetspendlare. En analys av parkering som social praktik

År:
2016
VTI-kod:
R895

Författare: Malin Henriksson , Åsa Aretun

En genomtänkt parkeringsstrategi kan bidra till bättre tillgänglighet, ren luft samt en säker, trygg och mer jämlik stadsmiljö. Frågan är dock hur olika åtgärder som styr parkering påverkar bilister. Syftet med studien, redovisad i VTI rapport 895, är att undersöka varför besöksparkering används till arbetsplatsparkering.

Centrala frågeställningar är hur orsaker och behov till arbetspendling med bil skiljer sig mellan olika grupper och hur åtgärder som styr parkering påverkar dessa grupper. Underlaget för studien är ett femtiotal kvalitativa intervjuer utförda i parkeringshus på ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportsystem

 • Publicerad: 2016-05-19
 • VTI-kod: R895

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Sopsaltning av cykelvägar – Utvärdering av försök i Stockholm vintern 2013/2014

År:
2016
VTI-kod:
N28-2016

Författare: Anna Niska , Göran Blomqvist

Under vintern 2012/13 testade Stockholms stad några olika utrustningar för sopsaltning på utvalda cykelvägar i Stockholm och sedan vintern 2013/14 pågår en mer omfattande tillämpning av metoden på några utvalda cykelstråk viktiga för arbetspendling. Väglagsobservationer visar tydligt att sopsaltningen resulterat i ett bättre väglag än traditionell plogning och sandning. Resultaten redovisas i VTI notat 28-2016.

Målsättningen inför vintern 2013/14 var att hålla en mycket hög standard på de utvalda cykelstråken. Under hela vintersäsongen skulle förarna köra sina sträckor i princip ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-05-11
 • VTI-kod: N28-2016

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Ad hoc-processen – hur används ledig kapacitet i järnvägsnätet?

År:
2016
VTI-kod:
N11-2016

Författare: Joakim Ahlberg , Jan-Eric Nilsson

Efter Trafikverkets fastställelse av nästkommande års tågplan i mitten av hösten varje år vidtar den så kallade ad hoc-processen, det vill säga ansökningar om tåglägen som kan använda ledig kapacitet i järnvägsnätet. VTI fick i september 2015 Transportstyrelsens uppdrag att fördjupa förståelsen av ad hoc-processen. VTI notat 11-2016 avrapporterar uppdraget.

Mot bakgrund av den beskrivning som görs har avsikten varit att också hitta mått på betydelsen av denna process i förhållande till den process som leder fram till att en färdig tidplan läggs fast. Det har emellertid visat sig ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2016-05-10
 • VTI-kod: N11-2016

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Energibehov för trafik och för underhållsåtgärder av vägbeläggning – Kostnadseffektiviteten av att reducera rullmotståndet

År:
2016
VTI-kod:
N9A-2016

Författare: Annelie Carlson , Robert Karlsson , Olle Eriksson

I VTI notat 9A-2016 undersöker forskarna hur man kan välja vägunderhåll som minskar den totala energianvändningen för trafik och underhåll, samtidigt som det tas hänsyn till kostnadseffektivitet och osäkerheter. En generell metod för beslutsstöd har tagits fram och presenteras i rapporten.

Det finns potential att via vägunderhållsåtgärder som sänker rullmotståndet, kunna minska energianvändningen inom transportsektorn. Det är i sammanhanget viktigt att se hela livscykelperspektivet och även inkludera den energi som behövs till underhåll, så att man säkerställer att det totala ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-05-03
 • VTI-kod: N9A-2016

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

MPD och IRI i sidoläget för tung trafik – Nätverksövergripande mätning

År:
2016
VTI-kod:
R879A

Författare: Olle Eriksson , Thomas Lundberg

Mätning av tillståndet på det statliga vägnätet i Sverige omfattar längsgående ojämnhet och makrotextur i form av International Roughness Index (IRI) och Medelprofildjup (MPD). Måtten mäts i det sidoläge som överensstämmer med kontaktytan för däcken på en personbil. Dessa data kan användas för att uppskatta värden för olika egenskaper som rullmotstånd, komfort och fordonsslitage. Kunskap om yttillståndet (IRI och MPD) för kontaktytan hos en lastbil behövs vid bedömningen av liknande egenskaper för lastbilar både på vägnätsnivå och på objektnivå. Om tillståndet inte mäts för lastbilar, är det ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-04-28
 • VTI-kod: R879A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Tillståndsuppföljning av observationssträckor. Lägesrapport för LTPP-projektet till och med december 2015

År:
2016
VTI-kod:
N1-2016

Författare: Nils-Gunnar Göransson

Projektet redovisat i VTI notat 1-2016 har som målsättning att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data som primärt är tänkt att användas för utveckling av tillståndsförändringsmodeller.

Uppföljningen av observationssträckor har pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på den nedbrytning som orsakas av tung trafik. Vid utgången av år 2015 uppgick antalet provsträckor till 690, fördelade över 65 olika objekt, alla ingående i det statliga belagda vägnätet.

Uppföljningsprogrammets aktiviteter:
• Besiktning av samtliga aktiva sträckor ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-04-27
 • VTI-kod: N1-2016

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Självförklarande gator – samband mellan faktisk hastighet, hastighetsgräns och trafikmiljö

År:
2016
VTI-kod:
R888

Författare: Anna Vadeby , Anna Anund

För att öka möjligheten att bilister håller hastighetsbegränsningarna på gator i tätort kan en åtgärd vara att utforma gatorna så att de blir mer ”självförklarande”. Syftet med studien i VTI rapport 888 har varit att öka förståelsen kring begreppet.

Forskarna har studerat sambandet mellan faktisk hastighet, hastighetsgräns och trafikmiljöns utformning utifrån hastighetsmätningar i 23 olika orter och totalt 69 mätpunkter. I projektet har NTF låtit 113 trafikingenjörer studera fotografier för att bedöma vilken hastighet de tror råder vid olika platser, så kallad blindskattning. ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2016-04-22
 • VTI-kod: R888

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Sopsaltning av cykelvägar. Utvärdering av försök i Stockholm vintern 2014/15

År:
2016
VTI-kod:
N29-2015

Författare: Anna Niska , Göran Blomqvist

Inför vintern 2013/14 fick VTI i uppdrag av Stockholms stad att utvärdera tillämpningen av sopsaltmetoden för vinterväghållning av ett antal prioriterade cykelstråk i Söderort och Västerort. I VTI notat 29-2015 sammanställs de mätningar som gjordes under vintern 2014/15.

Sopsaltmetoden innebär att en sopvals används för att röja bort snön från vägytan och att halka bekämpas med saltlösning eller befuktat salt. Eftersom försöken 2013/14 ansågs lyckade så utökades det sopsaltade cykelvägnätet till det dubbla och totalt 12 mil cykelväg sopsaltades under vintern 2014/15. I januari ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-04-15
 • VTI-kod: N29-2015

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Askor för konstruktionsändamål

År:
2016
VTI-kod:
N8-2016

Författare: Ingemar Eklöf , Linus Brander , Fredrik Hellman , Inge Johansson , Maria Johansson , Monica Lövström , Josef Mácsik , Björn Schouenburg

Vid förbränning av biobränslen och avfall genereras restprodukter, så kallade energiaskor, som kan användas som konstruktionsmaterial. I VTI notat 8-2016 redovisas ett projekt som identifierat viktiga åtgärder i syfte att öka användningen av energiaskor för konstruktionsändamål.

En stor andel av engergiaskorna har, i ursprunglig form eller efter sortering och behandling, goda konstruktionsmässiga egenskaper. För närvarande används energiaskor i Sverige till största delen som konstruktionsmaterial inom avfallsanläggningar; främst för sluttäckning av äldre avfallsdeponier. Men ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2016-04-14
 • VTI-kod: N8-2016

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ