Forskningsområden

MPD och IRI i sidoläget för tung trafik – Nätverksövergripande mätning

År:
2016
VTI-kod:
R879A

Författare: Olle Eriksson , Thomas Lundberg

Mätning av tillståndet på det statliga vägnätet i Sverige omfattar längsgående ojämnhet och makrotextur i form av International Roughness Index (IRI) och Medelprofildjup (MPD). Måtten mäts i det sidoläge som överensstämmer med kontaktytan för däcken på en personbil. Dessa data kan användas för att uppskatta värden för olika egenskaper som rullmotstånd, komfort och fordonsslitage. Kunskap om yttillståndet (IRI och MPD) för kontaktytan hos en lastbil behövs vid bedömningen av liknande egenskaper för lastbilar både på vägnätsnivå och på objektnivå. Om tillståndet inte mäts för lastbilar, är det ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-04-28
 • VTI-kod: R879A

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Tillståndsuppföljning av observationssträckor. Lägesrapport för LTPP-projektet till och med december 2015

År:
2016
VTI-kod:
N1-2016

Författare: Nils-Gunnar Göransson

Projektet redovisat i VTI notat 1-2016 har som målsättning att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data som primärt är tänkt att användas för utveckling av tillståndsförändringsmodeller.

Uppföljningen av observationssträckor har pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på den nedbrytning som orsakas av tung trafik. Vid utgången av år 2015 uppgick antalet provsträckor till 690, fördelade över 65 olika objekt, alla ingående i det statliga belagda vägnätet.

Uppföljningsprogrammets aktiviteter:
• Besiktning av samtliga aktiva sträckor ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-04-27
 • VTI-kod: N1-2016

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Självförklarande gator – samband mellan faktisk hastighet, hastighetsgräns och trafikmiljö

År:
2016
VTI-kod:
R888

Författare: Anna Vadeby , Anna Anund

För att öka möjligheten att bilister håller hastighetsbegränsningarna på gator i tätort kan en åtgärd vara att utforma gatorna så att de blir mer ”självförklarande”. Syftet med studien i VTI rapport 888 har varit att öka förståelsen kring begreppet.

Forskarna har studerat sambandet mellan faktisk hastighet, hastighetsgräns och trafikmiljöns utformning utifrån hastighetsmätningar i 23 olika orter och totalt 69 mätpunkter. I projektet har NTF låtit 113 trafikingenjörer studera fotografier för att bedöma vilken hastighet de tror råder vid olika platser, så kallad blindskattning. ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2016-04-22
 • VTI-kod: R888

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Sopsaltning av cykelvägar. Utvärdering av försök i Stockholm vintern 2014/15

År:
2016
VTI-kod:
N29-2015

Författare: Anna Niska , Göran Blomqvist

Inför vintern 2013/14 fick VTI i uppdrag av Stockholms stad att utvärdera tillämpningen av sopsaltmetoden för vinterväghållning av ett antal prioriterade cykelstråk i Söderort och Västerort. I VTI notat 29-2015 sammanställs de mätningar som gjordes under vintern 2014/15.

Sopsaltmetoden innebär att en sopvals används för att röja bort snön från vägytan och att halka bekämpas med saltlösning eller befuktat salt. Eftersom försöken 2013/14 ansågs lyckade så utökades det sopsaltade cykelvägnätet till det dubbla och totalt 12 mil cykelväg sopsaltades under vintern 2014/15. I januari ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Drift och underhåll

 • Publicerad: 2016-04-15
 • VTI-kod: N29-2015

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Askor för konstruktionsändamål

År:
2016
VTI-kod:
N8-2016

Författare: Ingemar Eklöf , Linus Brander , Fredrik Hellman , Inge Johansson , Maria Johansson , Monica Lövström , Josef Mácsik , Björn Schouenburg

Vid förbränning av biobränslen och avfall genereras restprodukter, så kallade energiaskor, som kan användas som konstruktionsmaterial. I VTI notat 8-2016 redovisas ett projekt som identifierat viktiga åtgärder i syfte att öka användningen av energiaskor för konstruktionsändamål.

En stor andel av engergiaskorna har, i ursprunglig form eller efter sortering och behandling, goda konstruktionsmässiga egenskaper. För närvarande används energiaskor i Sverige till största delen som konstruktionsmaterial inom avfallsanläggningar; främst för sluttäckning av äldre avfallsdeponier. Men ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Väg- och banteknik

 • Publicerad: 2016-04-14
 • VTI-kod: N8-2016

Köp tryckt version
250 SEK

DÖLJ

Innovationsupphandling och implementering av komplexa signalsystem – Arbetsprocesser och verktyg

År:
2016
VTI-kod:
R889

Författare: Ragnar Hedström , Mats Lindberg-Collin , Anders Lindahl , Gustaf Lindström , Kristina Löwenberg , Susanne Nilsson , Lars Pettersson , Sofia Ritzén

För att ett spårburet transportsystem ska kunna styras på ett snabbt, tryggt och säkert sätt kompletterar man spår och fordon med trafikstyrningssystem, där signalsystemet utgör en grundläggande och väsentlig del av säkerheten. Bakgrunden till projektet är de problem som Trafikförvaltningen/AB SL inom Stockholms läns landsting har haft vid genomförandet av tre stora signalprojekt.

Utgångspunkten i VTI rapport 889 är att det finns en potential för att utveckla innovativa arbetsprocesser och verktyg för implementering av komplexa system, till exempel signalsystem via ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportsystem

 • Publicerad: 2016-04-13
 • VTI-kod: R889

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Trängsel på spåren? Fördelning av tåglägen i tågplanerna 2014–2016

År:
2016
VTI-kod:
N3-2016

Författare: Roger Pyddoke , Rune Karlsson , Hanna Lindgren

Studien i VTI notat 3-2016 undersöker tilldelningen i Trafikverkets tågplaner för 2014–2016. Forskarna har jämfört järnvägsföretagens inlämnade ansökningar om tåglägen, med beviljade tåglägen i tågplanen. Huvudresultatet är att både gods- och persontågsföretag i antal får ungefär så många tåglägen de ansökt om.

Forskarna har också undersökt det som kallas ruckningstider, det vill säga hur stora tidsförskjutningarna blir mellan de sökta tåglägen som också beviljats. Ruckningstid beräknas för avgångstid, körtid samt ankomsttid. Ruckningstider kan således endast beräknas för tåglägen ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Transportekonomi

 • Publicerad: 2016-04-12
 • VTI-kod: N3-2016

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Utvärdering av miljöinslagen i introduktionsutbildningen för privat övningskörning. En kvalitativ studie av innehåll och effekter

År:
2016
VTI-kod:
R891

Författare: Christina Stave , Jonna Nyberg , Nils Petter Gregersen

Handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan de kan bli godkända som handledare. Körkortselever deltar också i denna utbildning. Kursen pågår i tre timmar och ett av momenten som skall ingå handlar om viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön. I VTI rapport 891 görs en kvalitativ utvärdering av miljöinslagen i utbildningen.

Syftet var att utvärdera miljöinslagens effekter avseende kunskap, attityd och beteende. Resultaten visade att miljöinslagens del i introduktionsutbildningen varierade stort i de undersökta ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Människan i transportsystemet

 • Publicerad: 2016-04-08
 • VTI-kod: R891

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ

Hastigheter på kommunala gator i tätort. Resultat från mätningar 2015

År:
2016
VTI-kod:
R887

Författare: Anna Vadeby , Anna Anund

Studien i VTI rapport 887 redovisar den tredje mätningen som följer upp förändringar av trafikanternas hastighetsval och hastighetsefterlevnad på det kommunala huvudvägnätet i tätort. Resultaten visar att de genomsnittliga reshastigheterna ligger under gällande hastighetsgräns, men att bristande hastighetsefterlevnad fortfarande är ett problem.

År 2009 fattades ett riksdagsbeslut som innebar ett mål att antalet dödade i vägtrafiken skulle halveras mellan åren 2007 och 2020. En av indikatorerna för att följa utvecklingen är ”hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet”. Ett ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafiksäkerhet

 • Publicerad: 2016-04-07
 • VTI-kod: R887

Köp tryckt version
100 SEK

DÖLJ

Nya restidsfunktioner med korsningsfördröjning

År:
2016
VTI-kod:
R890

Författare: Johan Olstam , Leonid Engelson , Lars Johansson , Clas Rydergren

Statiska jämviktsmodeller är viktiga verktyg vid bland annat långsiktig trafikplanering. En central del i dessa verktyg är de underliggande restidsfunktionerna, ofta kallade V/D-funktioner (eng. Volume/Delay). De restidsfunktioner som fram till 2014 använts i Trafikverkets prognosmodell Sampers har under många år kritiserats för att vara inaktuella och ge en inkorrekt beskrivning av förhållandet mellan medelrestid och trafikflöde. Under åren 2008–2010 genomförde Trafikverket en förändring av hastighetsgränssystemet som innebar att det nu även finns vägar med hastighetsgränserna 40, 60, 80, ...

Gå till VTI-publikationen
 
 

Forskningsområde

Trafikanalys

 • Publicerad: 2016-04-05
 • VTI-kod: R890

Köp tryckt version
160 SEK

DÖLJ