Invånarnas syn på den framtida trafiken i Linköpings stadskärna – resultat från en enkätundersökning

Trafikens utformning i stadskärnorna bör baseras på en avvägning mellan tillgänglighet för enskilda bilister och biltrafikens konsekvenser för andra trafikanter och stadsmiljön i övrigt. Det är kommunens trafik- och stadsplanering som måste ta ansvaret för trafikens utformning i stadskärnan. Frågan är vilket beslutsunderlag som kommunen ska använda? Ett alternativ är att utforma enkäter med olika alternativa framtidsbilder eller scenarier och den vägen ta reda på invånarnas uppfattning, vilket är den metod som har valts för undersökningen som presenteras i rapporten.

En enkät skickades ut till ett urval av alla invånare i Linköpings kommun i åldrarna 16–79 år. Enkäten innehåller tre olika framtidsbilder för trafikens utformning i Linköpings stadskärna.

Drygt 19 procent av de tillfrågade anser att Linköpings stadskärna i högre grad än idag bör anpassas till biltrafik enligt alternativet Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Linköpings stadskärna. I detta alternativ utformas gatorna först och främst med tanke på god tillgänglighet för bilar och goda parkeringsmöjligheter med låga avgifter.

Alternativet Lägre hastigheter inom Linköpings stadskärna har valts av drygt 30 procent. I scenariot är innerstadens gator fortfarande öppna för biltrafik i samma utsträckning som idag, men den del av utrymmet som bilar tillåts utnyttja är mindre och antalet parkeringsplatser längs gatorna minskas. Hastighetsgränserna sänks generellt och är högst 30 kilometer i timmen.

Det för biltrafiken ännu mer restriktiva alternativet En stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras har valts av mer än hälften av respondenterna. Boende i området tillåts köra bil på vissa gator till och från parkeringsplatser för invånare i stadskärnan. Servicefordon som färdtjänst, taxi, handikappfordon, varutransporter etc. får använda vissa gator på gåendes och cyklisters villkor och tillfälligt stanna utanför olika målpunkter i stadskärnan på anvisade platser. All övrig parkering hänvisas till parkeringshusen.

Detta innebär att över 80 procent av Linköpings invånare är för en utformning av stads-kärnans trafik som är mer restriktiv när det gäller biltrafik och bilparkering än vad som är fallet idag. Omkring hälften av Linköpings invånare stödjer långtgående förändringar där fotgängare, cyklister och busstrafik prioriteras högt. Den andra gruppen, som utgör en knapp tredjedel, förespråkar något mer försiktiga åtgärder där lägre hastighetsgränser och begränsat utrymme för biltrafik används för att prioritera fotgängare och cyklister.

Använder man ofta bil i Linköpings stadskärna och ställer höga krav på att kunna parkera i närheten av besöksmålet, ökar sannolikheten för att Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Linköpings stadskärna väljs. Är det istället så att man ofta går, cyklar eller åker buss i Linköpings stadskärna ökar sannolikheten för att något av de två andra alternativen väljs.

Män är i större utsträckning än kvinnor anhängare av Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna ... Är respondenten bosatt utanför Linköpings stadskärna framstår det alternativet som mer attraktivt. Bor man i radhus, villa etc. och har parkeringsmöjligheter i närheten av bostaden ökar också sannolikheten för att det alternativet väljs.

Andelen som föredrar Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna … ökar med körkortsinnehav, antal bilar i hushållet och årlig körsträcka i bil. Men det kan konstateras att En stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras väljs av den största andelen av individerna också bland de invånare som i stor utsträckning använder bilen i sitt dagliga liv.

Ett intressant resultat som följer av analysen, och som på ett tydligt sätt signaleras av det totala utfallet för huvudfrågan, är att en stor majoritet av de Linköpingsbor som kör och parkerar bil i stadskärnan föredrar en omläggning av trafiken i innerstaden till förmån för cykel-, gång- och kollektivtrafik. Detta resultat visar på behovet av den typ av undersökningar som redovisas här. En stor majoritet av invånarna i Linköping är anhängare av mindre biltrafik och bilparkering i stadskärnan under förutsättning att den minskande tillgängligheten med bil samtidigt ger direkta positiva konsekvenser för möjligheterna att gå, cykla och åka med buss i samma område. En sådan omläggning av trafiken uppfattas av de flesta invånare i Linköping som att staden får en bättre och mer attraktiv stadskärna.


Nyckelord

 • Planerings- och beslutsprocesser
 • ,
 • Town centre
 • ,
 • Town planning
 • ,
 • Alternativa aggregat
 • ,
 • Tillgänglighet
 • ,
 • Car
 • ,
 • Cyclist
 • ,
 • Pedestrian
 • ,
 • Carfree
 • ,
 • Resident
 • ,
 • Attityder
 • ,
 • Questionnaire
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Planerings- och beslutsprocesser
 • Publicerad: 2010-11-03
 • VTI-kod: N18-2010

VTI notat 18-2010 (33 sidor + 1 bilaga à 12 sidor, 1 377 kB, skriven på svenska med en engelsk sammanfattning)

Pris tryckt version:

100 SEK

Köp tryckt version

Författare