Hastigheter på kommunala gator i tätort. Resultat från mätningar 2013

Mätningar visar att 37 procent av den studerade trafiken kör över gällande hastighetsgräns. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim.
Forskarna konstaterar att det framför allt är hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning som behöver förbättras.

År 2009 fattades ett riksdagsbeslut som innebar att antalet dödade i vägtrafiken skulle halveras mellan åren 2007 och 2020. För att uppnå detta finns delmålet att minst 80 procent av all trafik ska ske inom gällande hastighetsgräns. Syftet med studien i VTI rapport 815 var dels att utveckla en metod för att följa upp förändringar av trafikanternas hastigheter på det kommunala huvudvägnätet i tätort. Dels att redovisa resultaten av trafikanternas hastighetsnivåer och hastighetsefterlevnad efter de två första årens mätningar.

Mätningarna gjordes på 69 olika mätpunkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka på vägar med hastighetsgräns mellan 40 km/tim och 70 km/tim. Variablerna som redovisas är genomsnittlig reshastighet och andel överträdelser.

Resultaten visar att för alla fordon år 2013 var den genomsnittliga reshastigheten på det studerade vägnätet 49,3 km/tim.
• Hastighetsgräns 40 km/tim: genomsnittlig reshastighet 39,2 km/tim
• Hastighetsgräns 50 km/tim: genomsnittlig reshastighet 46,9 km/tim
• Hastighetsgräns 60 km/tim: genomsnittlig reshastighet 54,9 km/tim
• Hastighetsgräns 70 km/tim: genomsnittlig reshastighet 61,9 km/tim

Jämför man med 2012 har det inte skett några signifikanta förändringar av reshastigheten. Studerar man skillnader mellan hastigheterna uppdelat på dagtid (06–20) och nattetid (20–06) visar resultaten att reshastigheten såväl 2012 som 2013 var cirka 1,5 km/tim lägre på dagen än på natten.

Vad gäller andelen överträdelser så var det totalt sett 37 procent av den studerade trafiken som kör över gällande hastighetsgräns år 2013, det vill säga 63 procent håller hastighetsgränsen. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim där 53 procent av trafiken håller hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim var det 61 procent, på 60 km/tim 69 procent och på 70 km/tim 77 procent som höll hastighetsgränsen.

Nyckelord

 • Trafiksäkerhet
 • ,
 • Speed
 • ,
 • Measurement
 • ,
 • Urban area
 • ,
 • Method
 • ,
 • Radar
 • ,
 • Speeding
 • ,
 • Speed limit
 • ,
 • Compliance (specif)
 • ,
 • Statistics
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Trafiksäkerhet
 • Publicerad: 2014-04-24
 • VTI-kod: R815

VTI rapport 815, 33 sidor + bilagor 7 sidor

Pris tryckt version:

100 SEK

Köp tryckt version

Författare