Bedömning av skada på bevarandeintressen. Ett kunskapsunderlag inför en metodutveckling

Bedömning av skada på bevarandeintressen är ofta en svag punkt i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Generell metodutveckling i detta avseende behövs som stöd för utförare av analyser och beskrivningar för vägprojekt. Projektet Bedömning av skada på bevarandeintressen har haft som uppgift att utveckla en metod som kan bedöma skada på skyddade områden för natur, kultur eller friluftsliv. De studerade områdestyperna är riksintresseområden och Natura 2000-områden.
Studien bygger på en större genomgång av bl.a. svensk, europeisk och överstatlig handboks- eller utbildningslitteratur, utredningsmaterial från infrastrukturprojekt samt gällande riktlinjer och lagar. Ur denna genomgång skulle bl.a. följande aspekter belysas; de miljöaspekter vilka utpekas kan skadas, hur skada bedöms, hur påverkan, effekt och konsekvens beskrivs, vilka värderingsgrunder som används och bevarandevärdenas rättsliga grunder. Dessa aspekter har ingått som byggstenar i en metodkonstruktion. Metoden finns beskriven i VTI meddelande 937, 2002.

Nyckelord

 • Miljö
 • ,
 • Environmental impact assessment study
 • ,
 • Cultural heritage
 • ,
 • Natural heritage
 • ,
 • Damage
 • ,
 • Evaluation (assessment)
 • ,
 • Method
 • ,
 • Legislation
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Miljö
 • Publicerad: 2003-04-23
 • VTI-kod: M936

VTI meddelande 936 (101 sidor, 1 091 kB, skriven på svenska med en engelsk sammanfattning)

Pris tryckt version:

250 SEK

Köp tryckt version

Författare