Remissvar

Här kan du ta del av de remissvar som VTI lämnat under innevarande och närmast föregående år. Om du vill ta del av äldre remissvar är du välkommen att kontakta oss.

Föregående år

Remissvar 2013

Innevarande år

2014-03-31
SIS-remiss 11705 Vägutrustning

2014-03-24
Transportstyrelsens regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konkurrensvillkor/cabotagetransporter och beställaransvar (N2014/1094/TE)

 

2014-03-17
Trafikverkets plan för utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg, effektsamband och effektmodeller inom transportområdet

2014-03-10
Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon m m

2014-03-10
Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten om helhet

2014-03-10
Naturvårdsverket redovisning av regeringsuppdrag om investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor

 

2014-02-25
Promemoria avseende vissa förfaranderegler på energiskatteområdet Fi2014/400

2014-02-25
Revidering av skriftserien Bevara eller gallra - råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting och regioner (skriftseriens nr 7)

2014-02-18
Kungörande och utställning av Komplettering till järnvägsutredning Ostlänken genom centrala Linköping, sträckan Malmskogen-Glyttinge inklusive MKB, Linköpings kommun, Östergötlands län

2014-01-31
Transportstyrelsens framställan om ändring i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister samt förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

2014-01-22
Promemoria med förslag till ändring i drivmedelslagen (2011:319) och lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel (M2011/1835/KI)

2014-01-10
Vad bör straffas (SOU 2013:38

2014-01-10
Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö (TSF2012-342)

Kontakt