Remissvar

Här kan du ta del av de remissvar som VTI lämnat under innevarande och närmast föregående år. Om du vill ta del av äldre remissvar är du välkommen att kontakta oss.

Innevarande år

 

2015-11-23
Transportstyrelsens framställan om ändring i trafikförordningen 1998:1276)

2015-11-23
Framställan om förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

2015-11-12
Framställan om ändringar i körkortslagen (1998:488) - körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotika i vissa fall

2015-11-08
Betänkandet En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)

2015-11-04
Förutsättningar för att miljökompensera transporter på järnväg

2015-10-13
Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse

2015-09-24
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

2015-09-24
Transportstyrelsens "Konsekvensutredning - Föreskrifter om största tillåten längd på ledbussar i Göteborg"

2015-09-22
Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

2015-09-15
En modern reglering av järnvägstransporter, SOU 2015:9

2015-09-09
Delbetänkande - Koll på anläggningen (SOU 2015:42)

2015-08-26
Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?

2015-08-25
ESV föreslagna förändringar av myndighetsvärdesfrågorna i EA-värderingen för år 2015

2015-07-02
Betänkande Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

2015-06-09
Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - Genomförande av det nya CBE-direktivet

2015-05-25
Promemoria om godkännande och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

2015-05-25
Promemoria 2015:9 Ett reformerat bilstöd

2015-05-11
Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

2015-04-21
Departementspromemoria Res lätt med biljett

2015-04-16
Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositonen för 2016


2015-03-20
SIS/TK 110, Akustik och buller. SIS-remiss 13022

2015-03-09
Betänkande SOU 2014:24, Olycksregister och djupstudier på transportområdet och SOU 2014:82

2015-03-06
Remiss avseende Konsekvensutredning - särskilt manöverprov behörighet A1, A2 och A samt förarprov för behörighet B

2015-02-27
Promemoria om godkännande och marknadskontroll för jordbruks- och skogsbruksfordon

2015-02-27
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Malmö och Göteborg

2015-02-17
Promemoria med förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

2015-02-16
Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät - Planera för effekt (SOU 2014:84)

2015-02-11
Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar

2015-01-12
Från analog till digital marksänd radio - en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 214:77)

Kontakt

Relaterat Material