Remissvar

Här kan du ta del av de remissvar som VTI lämnat under innevarande och närmast föregående år. Om du vill ta del av äldre remissvar är du välkommen att kontakta oss.

Innevarande år

2016-09-20
Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040

2016-09-12
Genomförande av direktivet (2014/94/EU) - utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

2016-09-08
Transportstyrelsens uppdrag att utreda möjligheten att tillåta längre bussar i kollektiv- och linjetrafik

2016-09-08
Rapporten mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet

2016-08-15
Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

2016-07-26
Förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter

2016-06-30
Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet. SOU 2016:28

2016-06-08
Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

2016-05-26
Framställan om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210), yrkestrafikförordningen (2012:237) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

2016-05-23
Transportstyrelsens föreskrifter om fordonstekniska krav på fordonståg med en bruttovikt över 60 ton

2016-05-16
Uppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

2016-05-11
Förslag till förordning om elbusspremie

2016-04-21
Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor

2016-04-15
Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m m

2016-04-04
Underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020

2016-03-24
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

2016-03-24
Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

2016-03-18
Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel

2016-02-25
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringenför perioden 2018-2029

2016-02-10
Utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

2016-02-03
Genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Kontakt

Relaterat Material