Cykling

VTI forskar brett om cykling men fokus ligger främst på frågor om vad som styr människors resvanor, vilka åtgärder som kan vidtas för att öka cyklandet och vilka effekter olika åtgärder får. Vi bedriver projekt både i egen regi och i samarbete med nationella och internationella partners, bland annat medverkar vi i det av Vinnova finansierade cykelkonsortiet CyCity.

Pågående projekt

Referensprojekt

Cyklisters beteende och värderingar

VTI bedriver socialpsykologisk forskning inom området hållbart resande. Vi studerar olika trafikantgruppers beteenden, attityder och normer. Arbetet är både teoretiskt och praktiskt och vi använder oss av ett antal väl etablerade teoretiska modeller. Nyare forskning fokuserar på modeller för att förutsäga valet av transportsätt och hur olika kampanjer kan främja användningen av mer hållbara transporter. Det yttersta målet med vår forskning är att förutsäga, utforska och förändra resvanor.

Cyklisters säkerhet

VTI har stor erfarenhet av olika typer av utvärderingar och analyser av trafiksäkerhet. Exempelvis gäller det trafiksäkerhetssituationen på lokal/kommunal nivå, effekter av nya trafikregler, väg-/gatuutformning, samt analys av olycksdata för cyklister. Även effekter av olika åtgärder med syfte att utöka användningen av cykelhjälm, såväl lagstiftning som icke-obligatoriska, har utvärderats på VTI.

Drift, underhåll och konstruktion av cykelvägar

Ett väl utbyggt cykelvägnät av god standard skapar förutsättningar för fler att välja cykeln istället för bilen. VTI bedriver forskning för att öka kunskapen om val av standard och drift- och underhållsåtgärder på cykelvägar och vilka effekter de har för cyklisterna. Exempelvis studerar vi betydelsen av standarden på cykelvägar för framkomlighet, säkerhet, komfort och val av färdmedel. Vi utvecklar även metoder och utrustning för att mäta tillståndet och utvärdera utförda åtgärder på cykelvägar.

Systemanalys

För att förbättra kunskapen om hur andelen cykelresor i städer ska kunna öka, studerar VTI olika faktorers betydelse för cykling i stadsområden ur ett systemperspektiv. Studierna omfattar både strukturella faktorer såsom den fysiska strukturen i städer och tätorter och "mjuka" faktorer såsom åtgärder för beteendeförändringar och lokala strategier för planering.

Trafikanalys

Inom trafikanalysområdet har VTI arbetat med utveckling och utvärderingar av metoder för att mäta cykelflöden på cykelbanor och i blandad trafik. En översikt av utrustning för mätning av cykeltrafik finns publicerad i VTI rapport 663VTI har också ansvarat för ett projekt med syfte att analysera olika metoder för att uppskatta andelen cykelresor av totala resandet lokalt. Projektet har bl.a. resulterat i populärskriften "Hur mycket cyklas det i din kommun?"

Senast uppdaterad: 2012-08-07

Fotograf, Katja Kircher

Kontakt