Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon, norska mätningar

Det norska Vegdirektoratet har önskat att VTI:s kompetens inom drift och underhåll skall utnyttjas för att få bättre underlag för att besluta om bästa möjliga drift och underhåll av det norska vägnätet. Till följd av detta har VTI fått i uppdrag att beräkna effekter för trafikanterna av olika drift- och underhållsåtgärder och -strategier. Detta notat är en redovisning av ett av delprojekten.

Vid VTI har man inom projektet Tema Vintermodell utvecklat en metodik för att undersöka biltrafikens framkomlighet vid olika väglag. Denna innebär att fordonshastigheterna mäts kontinuerligt under vintersäsongen med samtidiga observationer av rådande väder och väglag. Hastighetsreduktionerna vid olika vinterväglag relativt hastigheterna på torr barmark kan sålunda beräknas. Vegdirektoratet anser att det för deras del är viktigast att studera det lågtrafikerade vägnätet med ÅDT mindre än ca 1 000 fordon.

I undersökningen indelas fordonen i tre kategorier: personbilar, lastbilar utan släp och lastbilar med släp. Väglagen indelas i barmarksväglag: torr, fuktig respektive våt; tillfälliga väglag: rimfrost och tunn is; stabila väglag: packad snö och tjock is; lösa väglag: lös snö och snömodd; spårslitage med barmark i spåren samt slutligen spårslitage med tunn is i spåren.

För dessa fordonskategorier och väglag har hastighetsreduktionerna relativt hastigheten vid torr barmark beräknats. Generellt sett ger stabila eller lösa väglag de största reduk¬tionerna, 11 till 19 procent, övriga vinterväglag ger reduktioner på 6 till 10 procent, medan reduktionerna vid fuktig eller våt barmark rör sig om 1 till 4 procent. Reduktionerna är störst för personbilarna, därnäst för lastbilar utan släp, medan lastbilar med släp påverkas minst.

Keywords

 • Infrastructure maintenance
 • ,
 • Speed
 • ,
 • Reduction (decrease)
 • ,
 • Winter
 • ,
 • Low traffic road
 • ,
 • Measurement
 • ,
 • Wet road
 • ,
 • Icy road
 • ,
 • Snow
 • ,
 • Rut
 • ,
 • Car
 • ,
 • Lorry
 • ,
 • Norway
Cover of VTI publication.
Download PDF for free
 • Research area: Infrastructure maintenance
 • Published: 2008-01-23
 • VTI-code: N4-2008

VTI notat 4-2008 (18 sidor + 1 bilaga à 5 sidor, 170 kB, skriven på svenska med en engelsk sammanfattning)

Price printed version:

100 SEK

Buy press version

Authors

 • Carl-Gustaf Wallman